Jaarstukken 2018

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Erfpacht Pagina 52

Erfpacht is ooit ingevoerd om bij de uitgifte van grond sturing te geven aan het gebruik van de grond en de prijsontwikkelingen van grond aan de gemeenschap te laten toevloeien. In 2002 heeft de gemeenteraad besloten grond voortaan in eigendom te leveren of, in sommige gevallen in eeuwigdurende erfpacht. Gronduitgiftecontracten die in erfpacht of in eigendom binnen de gemeente zijn of worden uitgegeven, worden beheerd. Het doel is uitvoering geven aan de privaatrechtelijke afspraken uit een gronduitgiftecontract. De gemeente heeft hierbij een dienstverlenende en controlerende rol.

Doelstellingen product

  • sturing geven aan het gebruik van grond die in erfpacht of in eigendom zijn uitgegeven door de gemeente Rotterdam

  • uitvoering geven aan de privaatrechtelijke afspraken uit een gronduitgiftecontract

  • dienstverlening rol aan burgers en marktpartijen

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

In 2018 is het aantal vragen en verzoeken inzake grondcontracten flink toegenomen. Het betreft hierbij verzoeken tot conversie van bestaande contracten, maar ook om het gebruik van gronden te mogen veranderen, bijvoorbeeld van kantoren naar woningbouw of voor vergroten van het bouwvolume. Deze toename in vragen heeft tot langere doorlooptijden geleid bij de afhandeling van verzoeken. Hierop wordt ingespeeld door de personele inzet uit te breiden, de telefonische en digitale bereikbaarheid te vergroten en de dienstverlening en informatievoorziening over erfpacht online (Rotterdam.nl) en via het telefoonnummer 14010 te verbeteren en daarnaast de kennis bij tussenpersonen zoals makelaars te vergroten zodat burgers beter kunnen worden bediend. Deze inzet wordt in 2019 verder opgepakt
en doorgezet.

Toelichtingen ontwikkelingen

In 2018 is het vigerend beleid voor erfpacht gehandhaafd. De gemeente Rotterdam geeft alle gronden in eigendom uit. Alleen onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde situaties, wordt grond in erfpacht uitgegeven. Erfpachters hebben op elk willekeurig moment de mogelijkheid de erfpacht om te zetten in eigendom.

Door de aantrekkende markt is het aantal verzoeken voor de omzetting van de erfpacht naar eigendom ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten ErfpachtRekening
2017
Oorspr.
Begroting 2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Baten exclusief reserves45.35328.13130.20039.2739.074

Totaal baten 45.353 28.131 30.200 39.273 9.074
Opbrengsten derden 44.215 25.821 29.259 38.190 8.931
Overige baten 1.138 2.310 941 1.084 143
Lasten exclusief reserves28.3879.1877.8918.668777

Apparaatslasten 918 957 1.440 1.351 -89
Inhuur 398 581 849 743 -106
Overige apparaatslasten 1 0 6 20 14
Personeel 519 377 585 588 3
Interne Lasten 623 583 235 290 56
Overige doorbelastingen 623 583 235 290 56
Programmalasten 26.845 7.646 6.216 7.027 811
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 926 299 104 135 31
Kapitaallasten 25.503 7.147 5.912 7.379 1.467
Overige programmalasten 417 200 200 -488 -688
Saldo voor vpb en reserveringen 16.966 18.944 22.309 30.606 8.297
Vennootschapsbelasting00000
Saldo voor reserveringen 16.966 18.944 22.309 30.606 8.297
Mutaties reserves-1.5000000
Toevoeging aan reserves 1.500 0 0 0 0
Saldo voor overhead 15.466 18.944 22.309 30.606 8.297

Toerekening overhead aan ErfpachtRekening
2017
Oorspr.
begroting
2018
Bijgestelde
Begroting
2018
Realisatie
2018
Afwijking
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting 0 503 503 503 0
Overhead clustermanagement en ondersteuning
Saldo na overhead 15.466 18.441 21.806 30.103 8.297

Overzicht van afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
Afwijking baten en lasten 9.074 777 8.297
1. Afkoop eeuwigdurende erfpacht, conversies en functiewijzigingen 8.931 0 8.931
2. Kapitaallasten 0

1.467

 

-1.467
3. Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 0   -688 688
4. Diversen afwijkingen 143

-2

145
Saldo voor overhead 9.074

777

 

8.297

 

Toelichting op overzicht van afwijkingen

1. Afkoop eeuwigdurende erfpacht, conversies en functiewijzigingen

Het voordelig saldo op de opbrengsten is met name veroorzaakt door gronduitgiftes in afkoop eeuwigdurende erfpacht à € 1,4 mln en conversies en functiewijzigingen erfpacht in 2018 à € 7,5 mln.

 

2. Kapitaallasten

Hogere afschrijvingslasten à € 1,5 mln. Dit heeft onder andere te maken met gronduitgiftes in afkoop eeuwigdurende erfpacht. Bij dergelijke gronduitgiftes wordt de grondwaarde op de balans direct afgeschreven, wat tot uitdrukking komt in de kapitaallasten.

 

3. Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

Lagere dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € -688 als gevolg van een herijking van de voorziening op basis van actuele gegevens.

 

4. Diverse afwijkingen

De lagere uitgaven (€ -2) zijn voornamelijk toe te wijzen aan mindere inhuur. Terwijl de hogere baten toe te schrijven zijn aan rentebaten (€ 143).

Bijstellingen

Overzicht bijstellingen Erfpacht8-maands 201810-maands 2018Totaal
Coalitieakkoord: Basispad- 9840- 984
Erfpacht - 984 0 - 984
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 560 56
Actualisatie rente en vrijval afkoopsommen 56 0 56
Ramingsbijstellingen vermijdbaar0 4.232 4.232
Ramingsbijstelling 0 4.232 4.232
Totaal - 928 4.232 3.303

Toelichting op overzicht van bijstellingen

Coalitieakkoord: Basispad en Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

De bijstellingen van de 8 maandsrapportage hebben betrekking op de renteberekeningen op basis van de actuele omslagrente. De bijstelling is gerealiseerd.

 

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

De bijstelling van de 10 maandsrapportage betreft hogere opbrengsten als gevolg van functiewijzigingen erfpacht. De opbrengsten zijn gerealiseerd.