Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overzicht van baten en lasten Pagina 131

Baten en lasten concern

In onderstaande tabel worden de baten en lasten naar verantwoordingscategorie getoond.

Overzicht van baten en lasten ConcernOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves3.320.8493.536.9213.551.600-14.679

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.315.593 2.396.343 2.391.836 4.507
Belastingen 331.172 329.221 330.351 -1.130
Dividenden 102.864 146.169 146.170 -1
Financieringsbaten 7.522 9.901 11.111 -1.210
Overige opbrengsten derden 615.445 668.507 673.816 -5.309
Overige baten -51.747 -13.221 -1.685 -11.536
Lasten exclusief reserves3.423.2633.586.8513.514.19572.656

Apparaatslasten 961.942 1.013.902 1.010.735 3.166
Inhuur 81.069 121.262 123.438 -2.176
Overige apparaatslasten 28.977 28.619 30.271 -1.652
Personeel 851.896 864.021 857.027 6.994
Interne resultaat -59.670 -57.560 -57.974 414
Interne resultaat -59.670 -57.560 -57.974 414
Programmalasten 2.520.990 2.630.510 2.561.433 69.076
Financieringslasten 51.110 38.728 37.372 1.356
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 790.111 781.421 723.468 57.952
Kapitaallasten 131.741 132.220 134.542 -2.322
Overige programmalasten 65.643 74.080 82.911 -8.830
Salariskosten WSW en WIW 53.958 57.439 55.791 1.648
Sociale uitkeringen 860.318 870.215 862.707 7.509
Subsidies en inkomensoverdrachten 568.109 676.407 664.643 11.764
Saldo voor vpb en reserveringen -102.414 -49.930 37.405 -87.335
Vennootschapsbelasting8008004.799-3.999

Saldo van baten en lasten -103.214 -50.730 32.606 -83.336
Reserves103.21450.730-1.32152.052

Onttrekking reserves 146.882 166.988 114.147 52.840
Toevoeging reserves 49.936 200.333 200.333 0
Vrijval Reserves 6.268 84.076 84.864 -789
Resultaat 0 0 31.284 -31.284

Baten en lasten per programma en taakveld

Programma / TaakveldBatenLastenToevoeging
reserves
Onttrekking
reserves
Vrijval reservesSaldo
Algemene middelen 2.126.447 11.796 68.965 8.614 25.586 2.079.886

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.681.168 6 0 0 0 1.681.161
Belastingen overig 32.197 - 680 0 0 0 32.877
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 10.064 304 0 0 0 9.760
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 5.880 16.500 8.614 25.586 11.820
OZB niet-woningen 189.247 9.651 0 0 0 179.595
OZB woningen 59.293 4.351 0 0 0 54.942
Treasury 154.480 - 12.515 52.465 0 0 114.530
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 4.799 0 0 0 - 4.799
Beheer van de stad 239.906 372.008 9.968 5.366 19- 136.685

Afval - Grondstoffen 99.418 80.870 0 1.003 0 19.551
Begraafplaatsen en crematoria 6.014 5.734 0 0 0 280
Cultureel erfgoed - Archeologie 302 1.143 0 0 0 - 841
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 506 1.830 0 0 0 - 1.324
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 1.502 47.521 2.450 546 0 - 47.923
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 16 2.349 0 0 0 - 2.333
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 39.957 28.489 0 0 0 11.468
Riolering 75.439 60.171 0 0 0 15.268
Ruimtelijke Ordening - Beheer 188 6.221 0 0 0 - 6.033
Verkeer en vervoer - Beheer 16.563 137.680 7.518 3.817 19 - 124.798
Bestuur en dienstverlening 14.098 79.835 1.459 3.042 64- 64.091

Bestuur - College 725 9.718 0 0 0 - 8.993
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie 260 21.206 0 84 0 - 20.862
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 653 12.310 130 0 64 - 11.723
Burgerzaken 11.922 31.630 1.329 2.958 0 - 18.079
Musea - Stadsarchief 538 4.971 0 0 0 - 4.434
Cultuur, sport en recreatie 4.863 219.720 1.875 2.8670- 213.864

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 554 78.478 900 308 0 - 78.517
Media 6 21.009 0 0 0 - 21.003
Musea - Cultuur 9 33.561 400 1.846 0 - 32.106
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 2.128 18.405 575 0 0 - 16.852
Sportaccommodaties 219 52.731 0 679 0 - 51.833
Sportbeleid en activering 1.949 15.537 0 35 0 - 13.553
Economische Zaken 2.869 29.639 462 2.0230- 25.209

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 2.437 0 40 0 - 2.397
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 1.908 3.127 0 0 0 - 1.219
Economische ontwikkeling 961 12.682 0 1.983 0 - 9.737
Economische promotie 0 11.393 462 0 0 - 11.855
Maatschappelijke Ondersteuning 21.711 196.1410 4280- 174.002

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 2.355 17.508 0 200 0 - 14.952
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 6.529 61.632 0 0 0 - 55.103
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 814 16.558 0 0 0 - 15.744
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 9.213 12.110 0 0 0 - 2.897
Samenkracht en burgerparticipatie 2.800 88.332 0 228 0 - 85.305
Onderwijs 59.107 189.8660 6760- 130.083

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 58.669 124.598 0 676 0 - 65.252
Onderwijshuisvesting 437 65.268 0 0 0 - 64.831
Openbare orde en veiligheid 4.675 139.3550 4510- 134.228

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten - 90 55.580 0 90 0 - 55.580
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 2.214 42.121 0 0 0 - 39.907
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 2.503 36.089 0 361 0 - 33.225
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 49 5.565 0 0 0 - 5.515
Overhead 9.280 439.975 1.423 5.753 8.306- 418.060

Overhead - Activering Overhead 0 - 19.081 0 0 0 19.081
Overhead - Audit & Control 325 16.768 0 0 0 - 16.443
Overhead - Clusterondersteuning 0 85.979 0 0 0 - 85.979
Overhead - Concernondersteuning 5.042 344.907 0 3.539 112 - 336.214
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 33 6.381 1.423 2.213 8.194 2.636
Overige baten en lasten - Verzekering 3.881 5.021 0 0 0 - 1.140
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 317.213 333.991 72.451 50.047 42.413 3.232

Beheer overige gebouwen en gronden 187.596 127.561 2.200 4.300 0 62.135
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 638 0 0 0 - 638
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 68.945 42.822 0 5.186 5.000 36.308
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 2.008 37.340 45.484 6.361 36.458 - 37.997
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 1.821 9.783 0 2.397 0 - 5.565
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 2.781 9.395 0 102 0 - 6.512
Wonen en bouwen 54.063 106.451 24.768 31.701 956 - 44.499
Verkeer en Vervoer 165.436 133.546 797 12.0260 43.119

Openbaar vervoer 44.576 52.194 0 670 0 - 6.949
Parkeerbelasting 103.135 25.949 0 0 0 77.186
Parkeren 14.803 27.967 0 30 0 - 13.134
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 2.923 27.435 797 11.326 0 - 13.983
Volksgezondheid en zorg 31.981 648.037 42.933 19.4460- 639.544

Geëscaleerde zorg 18- 1.979 120.077 22.600 14.291 0 - 126.408
Geëscaleerde zorg 18+ 7.205 140.932 0 20 0 - 133.707
Maatwerkdienstverlening 18- 93 45.061 15.000 2.996 0 - 56.972
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo 7.022 181.473 5.333 1.358 0 - 178.425
Maatwerkvoorziening (Wmo) - 400 10.958 0 0 0 - 11.358
Volksgezondheid 13.331 47.717 0 0 0 - 34.386
Wijkteams en Wmo-loketten 2.751 101.819 0 780 0 - 98.287
Werk en inkomen 554.013 725.0850 3.409 8.476- 159.188

Arbeidsparticipatie - Werk 7.197 63.412 0 1.184 0 - 55.031
Begeleide participatie 10.678 77.538 0 116 0 - 66.743
Inkomensregelingen - Inkomen 536.138 584.136 0 2.109 8.476 - 37.413
Totaal 3.551.600 3.518.994 200.333 114.147 84.864 31.284

Toelichting op overzicht baten en lasten

Strikt formeel behoort de analyse van de afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de realisatie tot het gedeelte van de jaarrekening en niet tot het gedeelte van het jaarverslag. Het is echter toegestaan in het gedeelte van de jaarrekening te volstaan met een verwijzing naar de analyse in het overzicht van baten en lasten naar het gedeelte van het jaarverslag. De bedoelde analyse is opgenomen in het jaarverslag onder ‘Wat heeft het gekost?’ bij de taakvelden bij ieder afzonderlijk programma.

Begrotingsrechtmatigheid

Bij vijf van de 13 begrotingsprogramma’s zijn de lasten (vóór toevoeging aan de reserves) voor in totaal € 17,6 mln overschreden.

De lastenoverschrijding op het programma Algemene Middelen bedraagt € 1,5 mln. Deze wordt veroorzaakt door een afwaardering op Beurs Rotterdam NV, die niet eerder aan de raad gemeld kon worden.

De lastenoverschrijdingen van in totaal € 10,5 mln bij het programma Beheer van de stad worden voor € 1,6 mln gecompenseerd door direct gerelateerde baten. De overige lastenoverschrijdingen, opgeteld € 8,9 mln, hebben zich voorgedaan bij meerdere beheeractiviteiten. Deze hogere uitgaven passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en konden niet eerder dan bij rekening worden gerapporteerd.

Het programma Bestuur en dienstverlening kent een lastenoverschrijding van € 2,7 mln. Voor € 1,7 mln wordt de overschrijding gecompenseerd door direct gerelateerde baten uit leges en vergunningen. De resterende overschrijding wordt veroorzaakt door een extra dotatie aan de voorziening voor bestuurders, waarover de gemeenteraad via de 10-maandsrapportage is geïnformeerd.

De lastenoverschrijdingen bij Economische ontwikkeling, in totaal € 1,5 mln, worden voor € 1,2 mln veroorzaakt door extra kosten voor Gist en Scale Up (€ 845) en voor Asbeter (€ 324). Deze overschrijdingen worden gecompenseerd door gerelateerde baten, De resterende lastenoverschrijding van € 335 is een gevolg van extra inzet bij Haven en Maritiem, Circulair en Duurzame Economie en bij het stimuleren van groene innovaties. Deze lastenoverschrijdingen zijn gedaan binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en konden niet eerder aan de gemeenteraad worden gerapporteerd.

Hogere uitgaven aan begeleiding naar werk, onder andere ontwikkelnetwerken, re-integratietrajecten en reiskosten werkzoekenden, zijn bij het programma Werk en Inkomen oorzaak van lastenoverschrijdingen van in totaal € 1,5 mln. Deze overschrijdingen passen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en konden niet eerder worden gerapporteerd.

Incidentele baten en lasten

In dit overzicht worden de incidentele baten en lasten weergegeven waaruit het structurele exploitatiesaldo wordt afgeleid. Dit geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten inclusief de structurele toevoegingen aan reserves gedekt zijn door structurele baten inclusief structurele onttrekkingen aan reserves. De provincie hanteert als norm voor het structurele exploitatiesaldo een evenwicht.

De begrote saldi in de tabel zijn afkomstig uit de oorspronkelijke begroting. De incidentele baten en lasten staat wordt conform BBV alleen in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Nadien worden de begrote bedragen niet geactualiseerd.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lastenBegroting 2019Realisatie 2019Programma
Totaal baten 3.320.849 3.551.600
Incidentele baten      264.961                 325.463  

Baten uit grondexploitaties 113.672 87.936 Ruimtelijke ontwikkeling
Gemeentefonds 88.103 102.581 Algemene Middelen
Hoekse Lijn 37.613 42.889 Verkeer en Vervoer
Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten 14.750 24.130 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Resultaatneming grondexploitaties 1.700 32.559 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Baten Van werk naar werk 330 33 Overhead
Bijdrage van externe partijen voor Eiland van Brienenoord 3.020 595 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Europese subsidie UIA Bridge 1.655 1.212 Onderwijs
Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten 1.452 13.850 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Schulden en Armoede 1.264 0 Algemene Middelen
Eenmalig baten uit het Mediabeleid 660 0 Cultuur, sport en recreatie
Vergroening Buitenruimte Museumpark 582 417 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Herinrichten Spinozapark 415 11 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Vrijval stelpost omslagrente 410 0 Algemene Middelen
Project BAG-WOZ 403 0 Algemene Middelen
Grondbank LMO Sportcampus 305 82 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Opbrengsten regiogemeenten WMO-toezicht 2019 204 211 Overhead
Gederfde rentebaten leningen Havenbedrijf -1.577 0 Algemene Middelen
Opbrengst grondverkoop A13/A16 0 6.501 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Bijdrage vanuit nota Ruimte voor fietspad en TP-loodsen in Merwe-Vierhavens 0 5.339 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Bijdragen vanuit anterieure overeenkomsten 0 3.568 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Regio deal Rotterdam Zuid 0 3.549 Onderwijs & Cultuur, sport en recreatie
Totaal lasten, inclusief VPB 3.424.063 3.518.994
Incidentele lasten      392.296                 482.990  

Uitgaven gerelateerd aan onttrekking van bestemmingsreserves 97.491 95.578 Diverse programma's
Gemeentefonds 88.103 102.581 Diverse programma's, maar voornamelijk Maatschappelijke Ondersteuning
Incidentele personeelslasten / inhuur 71.007 123.438 Diverse programma's
Lasten uit grondexploitaties 43.312 45.639 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Hoekse lijn 37.613 43.861 Verkeer en Vervoer
Lasten van werk naar werk 10.278 6.247 Overhead
Toevoeging voorziening 8.710 19.158 Diverse programma's
Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten 6.908 9.836 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Hart van Zuid 8.974 3.966 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Eiland van Brienenoord 3.020 595 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Buitenruimte RCD 2.161 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Mooi Mooier Middelland 1.800 1.158 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Europese subsidie UIA Bridge 1.655 1.480 Onderwijs
Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed 1.501 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Plan Oud-Crooswijk onderdeel herinrichten van Meekerenplein 1.500 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed 1.300 401 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Project Beschermingsbewindvoering 1.000 111 Maatschappelijke ondersteuning
Correctie besparing programma innovatie 943 943 Werk en Inkomen
Bijdrage gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas 934 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Vergroening Buitenruimte Museumpark 582 471 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Aanpak Parkeerproblematiek Noord & Vergroening 500 0 Verkeer en Vervoer
Dierenasiel 500 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Herinrichten Spinozapark 415 11 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Verstrekte subsidies 330 0 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Pilot perspectieffonds (100 jongeren) 300 0 Maatschappelijke ondersteuning
Plan Oud Crooswijk onderdeel functionele wijzigingen 285 127 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Programma Oost inrichting Prins Alexanderplein 260 260 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Pilot afval scheiden loont 250 0 Beheer van de stad
Grondbank LMO Sportcampus 249 114 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Rechtsherstel Joodse slachtoffers 215 215 Bestuur en Dienstverlening
Pliot uitbreiding budgetbeheer basis 100 0 Maatschappelijke ondersteuning
Revolverend fonds voor minima 100 0 Maatschappelijke ondersteuning
Regiodeal, pijler Werk 0 4.000 Werk en Inkomen
Regio deal Rotterdam Zuid 0 3.549 Diverse programma's
Verkoopkosten vastgoedobjecten 0 2.644 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Afwaardering verbonden partijen 0 1.900 Algemene middelen
HR Uitvoeringsagenda 0 1.800 Overhead
Sloopkosten Gebbeweg/Traviatawg 0 894 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
10% regeling gebiedscommissies  0 612 Bestuur en Dienstverlening
Ondermijning 0 500 Openbare orde en veiligheid
Afboeking boekwaarde grondverkoop A13/A16 0 412 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Perspectief op Werk inzet 2019 0 400 Werk en Inkomen
Organisatiekosten Programma Veerkrachting BoTu 2028 0 300 Bestuur en Dienstverlening
Doorontwikkeling stuurinformatie 0 259 Overhead
Programmakosten Veerkrachting BoTu 2028 0 237 Bestuur en Dienstverlening
project BAG-WOZ 0 206 Algemene middelen
Extra afschrijving CHV 0 180 Overhead
Subsidie TP-loodsen in Merwe-Vierhavens (betaald vanuit nota ruimte) 0 5.339 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Anterieure overeenkomsten (extern gefinancierd) 0 3.568 Stedelijke Inrichting en Ontwikkeling
Onttrekking en vrijval reserves153.150199.012 

Structureel 49.013 27.963
Incidenteel 104.137 171.049
Toevoeging aan reserves49.936200.333 

Structureel 34.531 37.148
Incidenteel 15.405 163.185
Saldo na reserveringen 0 31.284
Totale incidentele baten 369.098 496.512
Totale incidentele lasten 407.701 646.175
Structurele begrotingssaldo 38.603 180.947
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves 1% 5%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat meerjarig de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Hieronder worden de belangrijkste incidentele posten toegelicht.
 

Incidentele baten

Baten uit grondexploitaties
De baten uit grondexploitaties bestaande uit baten uit gronduitgiften, subsidies en bijdragen van derden. Hier staan incidentele lasten in de grondexploitaties tegenover.

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de baat bij het programma Algemene middelen staan lasten bij de overige programma's.

Hoekse lijn
De ontvangen bijdrage voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Verkoopopbrengsten vastgoedobjecten
Incidentele opbrengsten door verkoop (dispositie) van vastgoedobjecten die de gemeente niet meer nodig heeft voor haar kerntaken.

Resultaatnemingen grondexploitaties
Dit betreft de resultaatnemingen op de grondexploitaties die samenhangen met de woningbouwproductie van 18.000 woningen.

Baten Van werk naar werk
Dit betreft alle baten onder het taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL.

Veilingopbrengsten Brandstofverkooppunten

Het veilen van exploitatierechten van 3 brandstofverkooppunten. Deze veilingen hebben geleid tot incidentele baten (entrance fee).

Overige incidentele baten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele baten, waaronder de opbrengst uit de grondverkoop A13/A16, de regio deal Rotterdam Zuid en de bijdrage vanuit de nota ruimte voor fietspaden en TP-loodsen in Merwe-Vierhavens.

Incidentele lasten

Uitgaven gerelateerd aan onttrekking van bestemmingsreserves
Het betreft uitgaven die worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve. Deze uitgaven zijn per definitie incidenteel. Hieronder worden de lasten per programma weergegeven.

ProgrammaRealisatie 2019
Stedelijke inrichting en ontwikkeling 46.514
Volksgezondheid en zorg 19.446
Verkeer en Vervoer 8.182
Overhead 5.753
Werk en inkomen 3.409
Bestuur en dienstverlening 3.042
Cultuur, sport en recreatie 2.867
Beheer van de stad 2.667
Economische Zaken 1.984
Onderwijs 676
Openbare orde en veiligheid 451
Maatschappelijk Ondersteuning 428
Algemene middelen 159
Totaal 95.578

Gemeentefonds
De Decentralisatie-uitkeringen vanuit het gemeentefonds worden per definitie als tijdelijk en dus incidenteel aangemerkt. Tegenover de lasten bij diverse programma’s (voornamelijk Maatschappelijk ontwikkeling) staat een baat bij het programma Algemene middelen.

Incidentele personeelslasten / inhuur
Dit bedrag bestaat uit alle lasten binnen verantwoordingscategorie Inhuur onderverdeeld naar programma’s. Een overzicht hiervan is terug te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Lasten uit grondexploitaties
De lasten in de grondexploitaties bestaande uit kosten voor verwervingen, bouwrijpmaken, woonrijpmaken en overige kosten. Hier staan incidentele baten uit de grondexploitaties tegenover..

Hoekse lijn
De lasten voor de aanleg van metroverbinding Hoekse Lijn.

Lasten Van werk naar werk
Dit betreft alle lasten onder het taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL.

Toevoeging voorziening
In beginsel worden toevoegingen aan voorzieningen beschouwd als een incidentele last en wordt een vrijval beschouwd als een incidentele baat. Onttrekkingen lopen rechtstreeks via de balans, niet via de exploitatie en vormen dus nooit een incidentele baat. Alleen toevoegingen aan de voorziening ‘Vervangingsinvesteringen riolering’ en de voorzieningen met een pensioenkarakter worden als structureel aangemerkt. De incidentele toevoegingen hebben voornamelijk plaatsgevonden bij de programma's Algemene middelen (€ 10,4 mln), Beheer van de stad (€ 3,7 mln) en Overhead (€ 2,6 mln).

Boekwaarde verkoop vastgoedobjecten
Incidentele afschrijvingslasten (boekwaarde verkopen) die voortvloeien uit de verkoop van vastgoedobjecten.

Diverse incidentele lasten
Dit betreft de optelsom van overige incidentele lasten, waaronder de lasten aan het Hart van Zuid, de Europese subsidie UIA Bridge, Regiodeal pijler werk en regiodeal Rotterdam Zuid.

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen zijn toegelicht onder het programma Algemene middelen.

Overzicht van baten en lasten per taakveld

In onderstaande tabel worden de baten, lasten en het saldo per BBV-taakveld getoond.

TaakveldBatenLastenSaldo
0.1 - Bestuur 1.638 43.234 -41.596
0.2 - Burgerzaken 11.922 31.630 -19.708
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 187.596 127.561 60.035
0.4 - Overhead 5.366 428.573 -423.207
0.5 - Treasury 154.480 -12.515 166.995
0.61 - OZB woningen 59.293 4.351 54.942
0.62 - OZB niet-woningen 189.247 9.651 179.595
0.63 - Parkeerbelasting 103.135 25.949 77.186
0.64 - Belastingen overig 32.197 -680 32.877
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 1.681.168 6 1.681.161
0.8 - Overige baten en lasten 43.871 45.770 -1.900
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 0 4.799 -4.799
0.10 - Mutaties Reserves 199.012 200.333 -1.321
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 31.284 -31.284
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer -90 55.580 -55.670
1.2 - Openbare orde en veiligheid 4.732 80.559 -75.827
2.1 - Verkeer en vervoer 19.536 170.680 -151.144
2.2 - Parkeren 14.803 27.967 -13.164
2.3 - Recreatieve havens 0 0 0
2.4 - Economische Havens en waterwegen 0 0 0
2.5 - Openbaar vervoer 44.576 52.194 -7.619
3.1 - Economische ontwikkeling 961 12.682 -11.720
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1.908 5.565 -3.657
3.4 - Economische promotie 10.064 11.696 -1.632
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 0 0
4.2 - Onderwijshuisvesting 437 65.268 -64.831
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 67.882 136.708 -68.826
5.1 - Sportbeleid en activering 1.949 15.537 -13.588
5.2 - Sportaccommodaties 219 52.731 -52.512
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 554 78.478 -77.924
5.4 - Musea 546 38.532 -37.986
5.5 - Cultureel erfgoed 302 1.782 -1.479
5.6 - Media 6 21.009 -21.003
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.452 75.709 -70.257
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 2.800 88.332 -85.532
6.2 - Wijkteams 2.751 101.819 -99.068
6.3 - Inkomensregelingen 542.667 645.768 -103.101
6.4 - Begeleide participatie 10.678 77.538 -66.860
6.5 - Arbeidsparticipatie 9.552 80.920 -71.368
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) -400 10.958 -11.358
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 7.836 198.031 -190.195
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- 93 45.061 -44.968
6.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 7.205 140.932 -133.727
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- 1.979 120.077 -118.099
7.1 - Volksgezondheid 13.331 47.717 -34.386
7.2 - Riolering 75.439 60.171 15.268
7.3 - Afval 99.418 80.870 18.548
7.4 - Milieubeheer 2.514 39.170 -36.656
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 6.014 5.734 280
8.1 - Ruimtelijke Ordening 2.968 15.616 -12.648
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 68.945 42.822 26.122
8.3 - Wonen en bouwen 54.063 106.451 -52.388
Eindtotaal 3.750.611 3.750.611 0