Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting Pagina 13

Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves8.35510.85510.064-791

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Belastingen 8.355 10.855 10.063 -792
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves300306304-2

Apparaatslasten 300 305 302 -3
Inhuur 9 17 17 0
Overige apparaatslasten 12 10 9 -1
Personeel 279 278 277 -2
Interne resultaat 0 0 1 1
Interne resultaat 0 0 1 1
Programmalasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 8.055 10.549 9.760 -789
Saldo voor reserveringen 8.055 10.549 9.760 -789
Saldo 8.055 10.549 9.760 -789

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Opbrengsten Logiesbelasting -791 0 0 -791
2. Diverse afwijkingen 0 -2 0 2
Totaal afwijkingen -791 -2 0 -789

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Logiesbelasting

In Rotterdam is de afgelopen jaren sprake van een toename van toerisme wat heeft geleid tot tussentijdse bijstelling van de opbrengsten. Ondanks deze toename is het aantal overnachtingen in 2019 lager uitgevallen dan eerder verwacht.
 

2. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld