Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Beheer Pagina 29

Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Ontwikkelingen op het gebied van openbare verlichting

In november 2019 is gestart met het project ledtransitie.  De doelstelling van de ledtransitie is om het energieverbruik van de stad Rotterdam verder te reduceren. De opgave van de ledtransitie is om het complete areaal openbare verlichting versneld om te bouwen naar ledverlichting in een periode van 6 jaar. Onderdeel van de ledtransitie is de toepassing van telemanagement. Het systeem van telemanagement stelt de gemeente in staat om openbare verlichting op afstand te dimmen waar nodig. In 2019 is het projectteam van de ledtransitie opgestart, is het project ingericht en het projectplan geschreven. Ook zijn er materialen ingekocht om in 2020 te kunnen starten met de uitvoering.

Renovatie van de Maastunnel

Vanwege nieuwe veiligheidseisen en de onderhoudsstaat is de Maastunnel de afgelopen jaren gedeeltelijk afgesloten geweest voor grootschalige renovatie en restauratie. Na een traject van ontwerpen, bouwen en testen is de Maastunnel op 19 augustus 2019 opengesteld in beide richtingen. Om de openstellingsvergunning te verkrijgen werd voldaan aan de eisen van verkeersveiligheid tijdens de bouw, bleven het Erasmus MC en het centrum bereikbaar en werd de tunnel als rijksmonument behandeld. Middels een “buis-voor-buis” renovatieaanpak is deze klus inmiddels succesvol geklaard. Op 15 november 2019 is de renovatie van de fiets- en voetgangersbuis gestart. De afronding van dit project staat gepland in het najaar van 2020. De werkzaamheden bestaan uit een volledige vervanging van de vloer van de voetgangerstunnel, het herstellen van de vloer van de fietstunnel, het vervangen van de technische installaties van beide tunnels en het herstellen van een groot deel van de roltrappen.

Nieuwe Verordening Beheer Ondergrond

De nieuwe Verordening Beheer Ondergrond zorgt ervoor dat de opgave die de stad heeft ten aanzien van de energietransitie en klimaatadaptatie beter gerealiseerd kan worden. De nieuwe verordening maakt het mogelijk om reserveringen vast te leggen voor het toekomstig gebruik van de ondergrondse ruimte door leidingtracés die nodig zijn om de opgaven van de stad te kunnen realiseren. Ook is er een nieuwe versie van de telecommunicatieverordening, het Handboek Leidingen en een nieuwe nadeelcompensatieregeling vastgesteld.

Nota 'Gewoon schoon 2019 - 2022'

In 2019 is de nota ‘Gewoon schoon’ 2019 – 2022 aan de raad toegestuurd. De nadruk lag in voorgaande jaren meer op investeren in het opruimen van de stad. De inzet is nu meer gericht op thema’s als assetmanagement, datagestuurd en beeldgericht reinigen, communicatie en educatie, integraal en wijkgericht werken en participatie.

Wat willen we bereiken?

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Indicatoren

Prestatie-indicatoren 20182019202020212022
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde N.v.t. 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie N.v.t. 90% niveau B of hoger N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde N.v.t. 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie N.v.t. 90% niveau B of hoger N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Technische kwaliteit verharding (laatste inspectie uit 2018, zie toelichting) Streefwaarde 85% niveau B of hoger N.v.t 85% niveau B of hoger 85% niveau B of hoger 85% niveau B of hoger
  Realisatie 85% niveau B of hoger N.v.t N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting indicatoren

Beeldkwaliteit heel & schoon

In 2019 is de gemeente Rotterdam gestart met monitoring van een nieuwe CROW-indicator voor het kwaliteitsniveau van heel (groen en verharding). De methode voor CROW-benchmarking is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. De resultaten met een gemiddelde score op CBS-buurtniveau worden tenminste twee keer per jaar gepubliceerd op de gemeentelijke website: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schouwkaart/

Hierbij lopen de verschillende kwaliteitsniveaus van A+ tot D:

 • A+ = zeer goed
 • A = goed
 • B = Voldoende
 • C = matig/onvoldoende
 • D = Onvoldoende/achterstallig

Voor heel scoort de gemeente gemiddeld 90%B. Voor schoon scoort de gemeente ook gemiddeld 90%B. De score is het kwaliteitsniveau dat bij 90% van de metingen wordt behaald. Dit betekent dat de beeldkwaliteit van de buitenruimte op het gebied van Heel en Schoon momenteel op orde is.

 

Technische kwaliteit verharding

De Rotterdamse richtlijn van ‘basis op orde’ wijkt af van de landelijke CROW-richtlijn van 95%. Rotterdam hanteert sinds 2006 de volgende richtlijn:

 • Minimaal 85% in de categorie A+, A en B.
 • Maximaal 15% in de categorie C en D.

De technische kwaliteit verharding wordt eens per twee jaar gemeten. De meest recente cijfers zijn uit 2018. Die inspectie toont aan dat het areaal voldoet aan de Rotterdamse richtlijn van 85% in de categorie A+, A en B. Vanaf 2020 inspecteren we jaarlijks de helft van het areaal. Zo wordt het areaal nog steeds eens per twee jaar helemaal geïnspecteerd, maar hebben we elk jaar recente data over de kwaliteit van het wegenareaal.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves8.38612.61416.5633.949

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 912 2.244 1.333
Overige opbrengsten derden 7.970 10.070 11.440 1.370
Overige baten 416 1.633 2.879 1.246
Lasten exclusief reserves126.739135.136137.6802.544

Apparaatslasten 76.400 76.677 78.225 1.548
Inhuur 2.091 1.926 1.825 -101
Overige apparaatslasten 2.385 3.151 3.205 54
Personeel 71.924 71.600 73.195 1.595
Interne resultaat -7.293 -5.281 -4.927 354
Interne resultaat -7.293 -5.281 -4.927 354
Programmalasten 57.632 63.740 64.381 642
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 44.103 49.236 46.456 -2.780
Kapitaallasten 12.804 12.851 13.175 324
Overige programmalasten 0 695 4.223 3.528
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 725 957 527 -431
Saldo voor vpb en reserveringen -118.353 -122.521 -121.117 1.405
Saldo voor reserveringen -118.353 -122.521 -121.117 1.405
Reserves-702-2.945-3.681-737

Onttrekking reserves 7.298 4.554 3.817 -737
Toevoeging reserves 8.000 7.518 7.518 0
Vrijval Reserves 0 19 19 0
Saldo -119.055 -125.466 -124.798 668

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Afwikkeling subsidiedossier 500     500
2. Schadeafhandeling 769 769   0
3. Toename leges leidingen 1.214 854   360
4. Aanpak zwerfafval 1.039 841   198
5. Voorbereidingskosten Schiebruggen   -1.500   1.500
6. Dotatie dubieuze debiteuren   2.372   -2.372
7. Energie   942   -942
8. Civiele kunstwerken   -1.623   1.623
9. Diverse onttrekkingen   -484 -737 -253
10. Diverse afwijkingen 427 373   54
Totaal afwijkingen 3.949 2.544 -737 668

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Afwikkeling subsidiedossier

Betreft de ontvangst van een oude subsidie in het kader van de Brede Doel Uitkering (BDU).

 

2. Schadeafhandeling

Het betreft voornamelijk saldo neutrale afhandelingen van schades aan onder andere de openbare verlichting die door derden zijn veroorzaakt.

 

3. Toename Leges leidingen

Door het toegenomen aantal vergunningsaanvragen is er sprake van een voordelig saldo op de leges opbrengsten.

 

4. Aanpak zwerfafval

De gemeente Rotterdam heeft extra inzet gepleegd op de preventie en aanpak van zwerfafval. Hiervoor zijn voor € 841 bijdragen ontvangen van derden. Daarnaast is er een incidentele baat van € 198 met betrekking tot de afwikkeling van de inkoop van containers voor randgemeenten.

 

5. Voorbereidingskosten Schiebruggen

De kosten voor onderhoud aan de Schiebruggen waren voorzien in de begroting. Aangezien er sprake is van een levensduur verlengende maatregel zijn deze uitgaven geactiveerd.

 

6. Dotatie dubieuze debiteuren

De debiteurenportefeuille geeft per jaareinde aanleiding om de voorziening debiteuren te actualiseren. Dit resulteert in een dotatie aan de voorziening.

 

7. Energie

De belastingtarieven 2019 voor zowel elektra als gas zijn voor groot zakelijk gebruik fors gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast is er ook sprake geweest van een negatief effect als gevolg van de tariefstijging voor de levering van elektra, gas en transportkosten. Dit heeft in combinatie met de energie afrekening 2018 geresulteerd in een overschrijding.

 

8. Civiele kunstwerken

Vanwege de complexiteit van voorbereiding en planning zijn een aantal projecten later opgestart dan initieel gepland. Deze projecten worden in 2020 voortgezet. Ook zijn middelen abusievelijk onjuist in de begroting gealloceerd. Tezamen resulteert dit een onderbesteding van circa € 1,6 mln.

 

9. Diverse onttrekkingen

De begrote onttrekkingen in het kader van diverse activiteiten zijn in 2019 niet volledig benut. 

 

10. Diverse afwijkingen

Diverse geringe afwijkingen waaronder een nadelig effect dat veroorzaakt wordt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

 • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
 • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
 • een schone buitenruimte
 • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval