Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Media Pagina 38

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De uitvoering van de in 2019 vastgestelde Film- en Mediavisie is per direct gestart. Aan de gemeentelijke organisatie is een filmcommissioner toegevoegd, die filmproducenten ondersteunt in het proces van vergunningen, locaties en overige kwesties waar zij tegenaan lopen. De eerste resultaten van het nieuwe beleid worden naar verwachting in de loop van 2020 zichtbaar.

Bibliotheek Rotterdam helpt Rotterdammers bewust, kritisch en actief deel te nemen aan de samenleving. Bibliotheek Rotterdam bevindt zich in een transitie van een organisatie die gericht is op het uitlenen van boeken, naar een organisatie die gericht is op het aanbieden van activiteiten voor ontwikkeling, ontmoeten, ontdekken en ontspannen. Dit vertaalt zich in een laagdrempelige aanwezigheid van de bibliotheek in de stad (zoals ruimte voor ontmoeting, studie- en werkplekken, activiteitenruimten).

Hoewel de collectie nog steeds van belang is, neem het aantal uitleningen en volwassen leden af. Het aantal jongerenleden en personen dat de Bibliotheek via het programma Bibliotheek op School bereikt, neemt daarentegen toe. Ook organiseert de Bibliotheek steeds meer activiteiten die gericht zijn op ontwikkeling van taal- en (digitale) basisvaardigheden, stimuleren van lezen en maatschappelijke participatie (zoals terugdringen van eenzaamheid). Ook de deelname aan deze activiteiten neemt al een aantal jaren toe. De jaarcijfers van de Bibliotheek hierover verschijnen in april 2020.

De vestiging van een bibliotheek in het Kunstenpand op Zuid nadert zijn voltooiing. Daarnaast loopt een onderzoek naar de vernieuwing van de huidige centrale bibliotheek. De Bibliotheek Rotterdam neemt bovendien deel aan de planontwikkeling van de Cultuurcampus op Zuid.

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten MediaOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0066

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 5 5
Overige opbrengsten derden 0 0 1 1
Lasten exclusief reserves20.35221.33321.009-324

Apparaatslasten 0 507 464 -43
Inhuur 0 21 9 -12
Overige apparaatslasten 0 16 7 -9
Personeel 0 470 447 -23
Interne resultaat 0 8 134 126
Interne resultaat 0 8 134 126
Programmalasten 20.352 20.818 20.411 -407
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 466 63 -403
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.352 20.352 20.348 -4
Saldo voor vpb en reserveringen -20.352 -21.333 -21.003 330
Saldo voor reserveringen -20.352 -21.333 -21.003 330
Saldo -20.352 -21.333 -21.003 330

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo

1. Centrale Bibliotheek Rotterdam

0 -286 0 286

2. Diverse afwijkingen

6 -38 0 44
Totaal afwijkingen 6 -324 0 330

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Centrale Bibliotheek Rotterdam

Onderbesteding houdt verband met onderzoeks- en voorbereidingskosten van de voorgenomen verbouwing van de Centrale Bibliotheek Rotterdam. De benodigde (eenmalige) middelen zijn halverwege 2019 beschikbaar gekomen. De kosten zullen nog in 2020 doorlopen.

 

2. Diverse afwijkingen

Overige verschillen van geringe omvang.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van de samenleving. Ook maakt cultuur de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en is cultuur van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland.

Het gemeentebestuur wil omwille van een sterk cultureel klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Dit omvat vele werkterreinen, van culturele evenementen tot musea, en van de creatieve industrie en media tot beeldende kunst en podiumkunst.

De gemeente ontwikkelt beleid om de doelen op het gebied van cultuur te bereiken. Dan gaat het om bijvoorbeeld het vierjaarlijkse Cultuurplan, het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, integraal mediabeleid, architectuurbeleid, beleid op het gebied van creatieve industrie en vrijetijdsbeleid.

 

Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid