Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Sportbeleid en activering Pagina 42

Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Gezond opgroeien in je eigen buurt.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Aan het doel om meer Rotterdammers in beweging te krijgen is invulling gegeven door onder meer programmering op veldjes en in de buitenruimte, het initiëren van nieuwe activiteiten op het gebied van urban sport en diverse sportactiviteiten gericht op doelgroepen.

Het nieuwe programmaplan “Lekker Fit! in de wijk 2019-2022” is vastgesteld. Dit programmaplan is afgelopen jaar vertaald in een vijftal uitvoeringsprogramma’s.

Met het vaststellen van het Actieprogramma Verenigingen zijn diverse acties uitgezet om sport- en scoutingverenigingen vitaler en toekomstbestendiger te maken.

In 2019 hebben diverse topsportevenementen plaatsgevonden en is opdracht verstrekt tot de acquisitie van toekomstige internationale topsportevenementen (Grand Depart Tour de France en Youth Olympic Games). Verder is gewerkt aan de ontwikkeling van een Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO).

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in de eigen buurt

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde            
Realisatie   88% 88%      
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde            
Realisatie   75.000 76.524      

Toelichting effectindicatoren

* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen zal opdracht worden gegeven voor een 0-meting, welke in 2020 zal worden uitgevoerd.

 

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde         7,2  
Realisatie   7,1        
Sportregie Streefwaarde         7,3  
Realisatie   7,2        
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde   94 94 94 94 94
  Realisatie 93          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde   145 145 145 145  
  Realisatie 145          

Toelichting prestatie-indicatoren

* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves1.9931.8681.94981

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 308 308
Overige opbrengsten derden 1.993 1.868 1.641 -227
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.17416.78215.537-1.245

Apparaatslasten 5.034 4.942 4.722 -219
Inhuur 0 62 45 -17
Overige apparaatslasten 96 122 113 -8
Personeel 4.938 4.758 4.564 -194
Interne resultaat -7.301 -6.667 -6.624 43
Interne resultaat -7.301 -6.667 -6.624 43
Programmalasten 18.441 18.508 17.439 -1.069
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.611 9.193 8.065 -1.129
Kapitaallasten 181 181 181 0
Overige programmalasten 66 35 26 -8
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.583 9.098 9.167 68
Saldo voor vpb en reserveringen -14.181 -14.914 -13.588 1.326
Saldo voor reserveringen -14.181 -14.914 -13.588 1.326
Reserves035350

Onttrekking reserves 0 35 35 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -14.181 -14.879 -13.553 1.326

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lekker Fit 89 -365 0 454
2. Personeel 0 -194 0 194
3. Rijksgelden sportakkoord 0 -200 0 200
4. Directie 0 -249 0 249
5. Diverse afwijkingen -8 -237   229
Totaal afwijkingen 81 -1.245 0 1.326

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lekker Fit  

Als gevolg van landelijk tekort aan vakleerkrachten zijn er minder vakleerkrachten ingezet op projecten Lekker Fit. Daarnaast is een deel van de BTW op bewegingsonderwijs (vakleerkrachten) door het ministerie van VWS gecompenseerd. De Gemeente heeft hiervoor een Specifieke uitkering (SPUK regeling) aangevraagd. Per saldo levert dit een positief resultaat van € 454.

 

2. Personeel

De onderbesteding op personeel betreft vertraging in het opvullen van vacatureruimte.

 

3. Rijksgelden sportakkoord

In verband met vertraging in werkzaamheden vanuit het Actieprogramma Verenigingen worden de voor dit programma beschikbare middelen vanuit het nationaal sportakkoord pas in 2020 besteed. 

 

4. Directie

In verband met de vorming van de nieuwe directie Sport Onderwijs en Cultuur was rekening gehouden met een interne doorbelasting van gedetacheerde personeel. De detachering heeft niet plaats gevonden. Dit leidt tot een onderbesteding op het directiebudget.

 

5. Diverse afwijkingen

Onder deze post vallen diverse verschillen binnen dit taakveld.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

 

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Inzet is om zo veel mogelijk Rotterdamse kinderen t/m 18 jaar de kennis en vaardigheden mee te geven om een gezonde leefstijl te ontwikkelen.