Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatschappelijke ondersteuning Pagina 48

Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans.

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers.

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben.

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

TAAKVELD 1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 2

Samenkracht en burgerparticipatie

1. Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

2. Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers- werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

3. Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.

4. Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker veiliger en gezonder op.

TAAKVELD 3

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

1. Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft.

2. Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur uitjes of andere activiteiten.

TAAKVELD 4

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

1. Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

2. Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

3. Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (27-) gaan pas van school als zij een baan hebben.

4. Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (27-) aan werk of helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

TAAKVELD 5

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves10.53018.74321.7112.968

Bijdragen rijk en medeoverheden 3.935 11.717 14.198 2.481
Financieringsbaten 565 235 228 -7
Overige opbrengsten derden 6.030 6.790 7.085 294
Overige baten 0 1 200 199
Lasten exclusief reserves182.583197.253196.141-1.113

Apparaatslasten 35.387 44.240 45.611 1.371
Inhuur 3.189 6.809 7.605 795
Overige apparaatslasten 341 1.073 1.112 39
Personeel 31.857 36.357 36.894 537
Interne resultaat 1.451 1.868 3.298 1.430
Interne resultaat 1.451 1.868 3.298 1.430
Programmalasten 145.746 151.145 147.232 -3.914
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 62.016 60.703 59.477 -1.226
Kapitaallasten 0 252 278 26
Overige programmalasten 86 85 369 284
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 48.560 37.175 37.370 195
Subsidies en inkomensoverdrachten 35.084 52.931 49.738 -3.193
Saldo voor vpb en reserveringen -172.053 -178.511 -174.430 4.081
Saldo voor reserveringen -172.053 -178.511 -174.430 4.081
Reserves0900428-472

Onttrekking reserves 0 900 428 -472
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -172.053 -177.611 -174.002 3.609

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Het saldo van dit programma bedraagt € 3,6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

Jeugd: € 1,5 mln

Op een aantal onderdelen met betrekking tot Jeugd is voor € 1,5 mln budget niet geheel benut. Dit heeft verschillende oorzaken:

- Over 2018 zijn subsidies 2018 lager afgerekend.

- De plannen voor besteding van de Rijksbijdrage Gezond in de Stad (€ 300) zijn in het najaar tot stand gekomen. Uitvoering vindt plaats vanaf 2020. Dit bedrag moet in 2020 zodoende ook beschikbaar blijven voor het realiseren van de hieraan gestelde doelen.

- De tijdsplanning voor innovaties op het gebied van jeugd (Walstroom, beleidskader jeugd) bleken te optimistisch. Het kost meer tijd om innovaties/pilots op te starten. Daarnaast zijn oplossingen gekozen die goedkoper uitpakten dan begroot.

- Beschikbaar gesteld budget voor de transformatieve school, aanvullende (veelal kleinere) subsidies voor jeugdwerk waarin niet is voorzien in de gebiedsopdrachten en eenmalige risico's die zich niet hebben voorgedaan, bleken niet nodig te zijn.

 

Landelijke vreemdelingen voorziening (LVV): - € 700

Voor uitvoering van het onderdeel Landelijke vreemdelingen voorziening is onvoldoende budget beschikbaar vanuit het Rijk. Hierdoor ontstaat een tekort van € 700.

 

Integratie: € 800

Vanuit de septembercirculaire 2019 zijn voor het gehele jaar 2019 middelen ontvangen voor de veranderopgave van de nieuwe inburgeringswet die in 2021 ingaat. Deze middelen konden in het laatste kwartaal van 2019 niet meer volledig worden ingezet. Dit bedrag à € 800 moet in 2020 beschikbaar blijven voor het realiseren van de hieraan gestelde doelen.

Door bovenstaande ontwikkeling is de geraamde onttrekking aan de reserve Asielakkoord niet nodig gebleken waardoor de onttrekking aan de reserve van € 400 niet heeft plaatsgevonden.

 

Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW): € 700

Voor de uitvoering van het programma Nieuw Rotterdams Welzijn zijn minder toekenningen op aanvragen voor Huizen van de Wijk verstrekt. Op het uitvoeringsplan Ouder en Wijzer hebben zich lagere lasten à € 400 voorgedaan. Dit bedrag moet in 2020 beschikbaar blijven voor het realiseren van de hieraan gestelde doelen.

 

Armoedebestrijding - Rotterdamse regelingen en verstrekkingen: € 2,2 mln

Op een aantal onderdelen met betrekking tot Rotterdamse regelingen en verstrekkingen zijn afwijkingen ten opzichte van de begroting. De Individuele inkomenstoeslag (IIT) en de Kwijtschelding afvalstoffenheffing hadden een lager gebruik dan eerder geprognosticeerd. Het AOW- en Jeugdtegoed kende juist een overbesteding als gevolg van het verhogen van het Jeugd-tegoed met 100 euro inclusief bijbehorende uitvoeringslasten en een hoger gebruik van het AOW-tegoed. Per saldo een onderbesteding van € 2,2 mln.

 

Armoedebestrijding – Bijzondere Bijstand: - € 1,2 mln

De Bijzondere verstrekkingen laten een stijging zien ten opzichte van afgelopen jaar. Deze stijging komt voornamelijk door toegenomen bewindvoeringskosten. Ook heeft er dit jaar een extra kwijtschelding van leenbijstand plaatsgevonden.

 

Overige afwijkingen: € 300
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen, die leiden tot een voordeel van € 300.