Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenkracht en burgerparticipatie Pagina 53

Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

2. In Rotterdam vinden we het belangrijk dat mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers- werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

3. Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders.

4. Kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Gaandeweg het jaar is de de gewerkt aan lobby ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering.

 

Rotterdamse Aanpak Statushouders

De aanpak heeft een collegetarget geformuleerd bij deze aanpak dat bestaat uit 2 delen:

  1. Tachtig procent van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen zes maanden na toekenning van de uitkering gestart met het inburgeringstraject.
  2. Het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders daalt naar 1.507.

Het eerste deel van het collegetarget is in 2019 gekomen tot 59% en ligt nog niet op schema. Vanzelfsprekend zetten de specialistische consulenten zich in om de statushouders zoveel mogelijk te stimuleren om zich tijdig in te schrijven en te starten met inburgeringscursussen. Onder het nieuwe stelsel koopt de gemeente de cursussen in en daarmee kan de verwijzing gerichter en daarmee effectiever plaatsvinden.

Het tweede deel van het collegetarget is de stand per eind 2019: 1.765. Hiermee liggen we op koers. Aangenomen dat er geen nieuwe onverwachte toename van vluchtelingen ontstaat, verwachten wij de target van 1507 uitkeringen op 31 december 2021 (als dit de definitie is) te behalen.

We gaan bij collegetargets uit van een statisch bestand, terwijl dit in werkelijkheid dynamisch is. Doordat de IND met terugwerkende kracht statussen wijzigt, vallen mensen soms binnen of juist buiten eerdere tellingen. Wij zullen dit steeds opnemen als toelichting bij de stand van dit collegetarget.

 

Bewonersinitiatieven en Opzoomer mee

De gemeente heeft met stichting Opzoomer mee afspraken gemaakt over een (nog) sterkere aansluiting met gemeentelijke programma’s en thema’s. Eind 2019 zijn de Opzoomer-activiteiten uitgebreid met o.a.:

  • Lichte interventies in wooncomplexen voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan, het leefklimaat te verbeteren en het gezamenlijk nuttigen van maaltijden te stimuleren.
  • Het ‘extra zetje’ dat in samenwerking met Healthy’R (het expertisecentrum van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit) is ontwikkeld om nog niet actieve ouderen te betrekken bij activiteiten in de straat of het complex.
  • Vanaf 2020 voert Opzoomer Mee diverse campagnes uit in samenwerking met Rotterdam gaat voor groen, Stadsbeheer en het Rotterdams Weerwoord voor een groene, schone en klimaatbestendige straat.

De gemeente heeft in 2019 de Beleidsregel Bewonersinitiatieven aangepast om de nieuwe gebiedsindelingen van de experimenten zoals wijkraden en wijkcomités op te nemen.

Naast het strakker en bondiger maken van de tekst van het beleidsstuk is er met name in de zogenaamde ‘kan’ bepalingen van de afwijzingsgronden een en ander aangepast. Met de  besluitvorming is alle regelgeving voor de bewonersinitiatieven weer bestendigd voor de rest van de bestuursperiode.

 

Stevige Start

Medio 2019 werd bekend dat Rotterdam een decentralisatie-uitkering krijgt voor de uitvoering Kansrijke Start 2019, 2020 en 2021. Aangezien deze middelen in 2019 niet meer konden worden ingezet, is er verzocht deze middelen te reserveren voor de uitvoering van de werkagenda van de coalitie Stevige Start in 2020 en 2021.

 


Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en samenleven

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

NRW

Integratie en samenleving

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 4a: 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is
binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een inburgeringstraject.
Streefwaarde     80% 80% 80%  
Realisatie     59%      
Collegetarget 4b: In deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders in Rotterdam naar 1.507*. Streefwaarde   1.929 1.900 1.769 1.638 1.507**
Realisatie   geldt als nulmeting 1.765      
Collegetarget 7: De eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3% punt. Streefwaarde       51% 50%  
Realisatie 53%          

Drugs & Alcohol: Vermindering van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren.

            Is verminderd t.o.v. 2017

Realisatie
****

Is verminderd t.o.v. 2013 - - - -  
14/15 jarigen ooit alcohol gebruikt Streefwaarde           28%
  Realisatie
****
30% - - - -  
Bingedrinken 14/15 jarigen Streefwaarde           6%
  Realisatie
****
7,1% - - - -  
VSO leerlingen blowen*** Streefwaarde           25%
 

Realisatie

****

42,4%* - - - -  

PrO leerlingen blowen

Streefwaarde           6%
 

Realisatie

****

7,9% - - - -  
ROC studenten blowen Streefwaarde           20%
 

Realisatie

****

21,5% - - - -  
ROC studenten Bingedrinken Streefwaarde           25%
 

Realisatie

****

30,6% - - - -  
Zorgelijk gamen verminderen Streefwaarde N.v.t.         8,8%
 

Realisatie

****

10% (stand van zaken in 2017) - - - -  

* De daling betreft het saldo van instroom en uitstroom. De instroom ligt buiten de invloedsfeer van de gemeente. De aanname die het college maakt op basis van ervaringscijfers is dat de jaarlijkse huisvesting van statushouders in Rotterdam daalt naar 600 personen (waaronder kinderen), gelijk aan circa 310 nieuwe uitkeringen per jaar. De uitstroom ligt voor een belangrijk deel binnen de invloedssfeer van de gemeente. De inspanningen worden gericht op uitstroom naar werk en bij een deel van de jongeren naar studie

** Peildatum voor de eindwaarde van 1.507 is 1-1-2022.

***Door invoering van het passend onderwijs in 2015 is de huidige populatie op het VSO er een met meervoudige en zware problematiek. Van deze groep is bekend dat zij veel meer (deels zelfmedicatie) middelen gebruiken. Het hoge cijfer  is hierdoor te verklaren. Het streven voor 2022 is een verder daling bij alle jongeren binnen genoemde schoolsettings met het accent op daling bij jongeren op het speciaal onderwijs (de aanpak op deze scholen wordt geïntensiveerd en passend gemaakt voor de huidige problematische doelgroep).

**** om cijfers en voortgang te mogen vergelijken wordt er eens in de vijf jaar bij afronding van programma zelf een monitor op genoemde onderwijsinstellingen uitgevoerd. Op deze onderwijsinstellingen worden geen jaarlijkse monitors uitgezet.

Toelichting indicatoren

1. 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een inburgeringstraject

De statushouder is nu zelf verantwoordelijk om zich op tijd in te schrijven voor een inburgeringscursus. De gemeente heeft daar nu geen invloed op, waardoor dit target niet op schema ligt. De regie op de inburgering komt vanaf 2021 bij de gemeenten te liggen, waardoor we als gemeente hier meer op kunnen sturen. 

2. Het aantal eenzame oudere Rotterdammers (65+) daalt (collegetarget)

Doel is om het percentage ouderen (65+) in Rotterdam dat aangeeft matig tot ernstig eenzaam te zijn met 3%-punt te laten afnemen van 53% tot 50%. Eenzaamheid is een gevoel, dat zich niet eenvoudig laat meten. Sinds jaar en dag is de eenzaamheidsschaal van prof. dr. De Jong-Gierveld het instrument om eenzaamheid in Nederland te meten. Dit meetinstrument wordt in Nederland gebruikt in de landelijke GGD- gezondheidsmonitor. Met dit instrument wordt eens per vier jaar o.a. gemeten hoe eenzaam Nederland is.  Op basis van deze survey kan ook een rapportage voor Rotterdam worden samengesteld.  In 2021 komt de volgende gezondheidsmonitor uit.

 

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Percentage 75+'ers waarbij het huisbezoek heeft geleid tot een vervolgactie (doorverwijzing, wijkteam, wijknetwerk e.d.) Streefwaarde   25% 25% 25% 25% 25%
Realisatie 21% 26%        
Aantal Opzoomerstraten Streefwaarde   1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Realisatie 1.902 1.824 1.837      
Kansrijk opgroeien: Aantal wijken waarin wijkprogrammering wordt toegepast* Streefwaarde 12 7 11 8 16 16
Realisatie 12 19 30      

* Toelichting: Qua realisatie loopt de wijkprogrammering op schema, de streefwaarde (het aantal jaarlijks toegenomen bereikte wijken) is tot nu toe gehaald. De teller staat nu in totaal op 30 wijken. In 2020 is het streven 8 nieuwe wijken te betrekken.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Samenkracht en burgerparticipatieOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves6471.0782.8001.721

Bijdragen rijk en medeoverheden 354 520 2.348 1.828
Overige opbrengsten derden 292 558 451 -107
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves84.61989.37988.332-1.047

Apparaatslasten 7.450 9.774 9.675 -99
Inhuur 0 1.406 1.431 25
Overige apparaatslasten 135 145 209 64
Personeel 7.315 8.223 8.036 -188
Interne resultaat 134 413 849 436
Interne resultaat 134 413 849 436
Programmalasten 77.035 79.192 77.808 -1.384
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 48.118 44.504 45.024 519
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 108 108
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 57 57
Subsidies en inkomensoverdrachten 28.917 34.687 32.619 -2.069
Saldo voor vpb en reserveringen -83.972 -88.301 -85.532 2.768
Saldo voor reserveringen -83.972 -88.301 -85.532 2.768
Reserves0700228-472

Onttrekking reserves 0 700 228 -472
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -83.972 -87.601 -85.305 2.296

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Europees Fonds (ESF) subsidie Arbeidstoeleiding 1.813 1.813 0 0
2. Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) 0 692 0 -692
3. Integratie 0 -1.238 -400 838
4. Jeugd 0 -1.556 0 1.556
5. Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) 0 -777 -72 705
6. Diverse afwijkingen -92 19 0 -111
Totaal afwijkingen 1.721 -1.047 -472 2.296

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Europees Fonds (ESF) subsidie Arbeidstoeleiding

De gemeente heeft een bijdrage ontvangen voor investeringen in het praktijk- en speciaal onderwijs om tot betere arbeidstoeleiding te komen. Deze bijdrage is doorgezet naar de betreffende scholengemeenschappen.

 

2. Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV)

Voor uitvoering van het onderdeel Landelijke vreemdelingen voorziening is onvoldoende budget beschikbaar vanuit het Rijk.

 

3. Integratie

Vanuit de septembercirculaire 2019 zijn voor het gehele jaar 2019 middelen ontvangen voor de veranderopgave van de nieuwe inburgeringswet die in 2021 ingaat. Deze middelen konden in het laatste kwartaal van 2019 niet meer volledig worden ingezet. Dit bedrag à € 800 moet in 2020 beschikbaar blijven voor het realiseren van de hieraan gestelde doelen.

Door bovenstaande ontwikkeling is de geraamde onttrekking aan de reserve Asielakkoord niet nodig gebleken waardoor de onttrekking aan de reserve van € 400 niet heeft plaatsgevonden.

 

4. Jeugd

Op een aantal onderdelen met betrekking tot Jeugd is voor € 1,5 mln budget niet geheel benut. Dit heeft verschillende oorzaken:

- Over 2018 zijn subsidies 2018 lager afgerekend.

- De plannen voor besteding van de Rijksbijdrage Gezond in de Stad (€ 300) zijn in het najaar tot stand gekomen. Uitvoering vindt plaats vanaf 2020. Dit bedrag moet in 2020 zodoende ook beschikbaar blijven voor het realiseren van de hieraan gestelde doelen.

- De tijdsplanning voor innovaties op het gebied van jeugd (Walstroom, beleidskader jeugd) bleken te optimistisch. Het kost meer tijd om innovaties/pilots op te starten. Daarnaast zijn oplossingen gekozen die goedkoper uitpakten dan begroot.

- Beschikbaar gesteld budget voor de transformatieve school, aanvullende (veelal kleinere) subsidies voor jeugdwerk waarin niet is voorzien in de gebiedsopdrachten en eenmalige risico's die zich niet hebben voorgedaan, bleken niet nodig te zijn.

 

5. Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

Voor de uitvoering van het programma Nieuw Rotterdams Welzijn zijn minder toekenningen op aanvragen voor Huizen van de Wijk verstrekt en zijn minder lasten gemaakt voor uitvoering van het Masterplan Ouder en Wijzer. De middelen moeten beschikbaar blijven in 2020 om uitvoering te geven aan de hieraan gestelde doelen.

 

6. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In dit taakveld staat de inzet op het stimuleren van zelfredzaamheid centraal. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van bewoners. Samen bouwen we aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Aandacht is er voor het delen van waarden, discriminatiebestrijding en gelijke behandeling. Ook goede basis ondersteuning aan statushouders en het bieden van kansen aan minderjarige Rotterdammers maken onderdeel uit van dit taakveld.