Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Onderwijshuisvesting Pagina 56

De beste basisschool is altijd in de buurt.

Evenwichtige spreiding van kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Optimalisatie van de kwaliteit en spreiding van het stedelijk aanbod primair onderwijs

Naast de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan 2015-2019 wordt hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan. Hierin zijn de afspraken over het stedelijk aanbod primair onderwijs opgenomen. Het eerste deel waarin de ambities en analyses worden geformuleerd is gereed en door de gemeenteraad vastgesteld. In 2020 is het tweede deel klaar, waarin projecten (nieuwbouw) en maatregelen opgenomen worden.

 

Herontwerp van het voortgezet onderwijs

Nieuwbouwprojecten die voortkomen uit het convenant Voortgezet Onderwijs Rotterdam Zuid worden voorbereid, om deze op te kunnen leveren in 2023. De gesprekken voor nieuwbouwprojecten op Noord zijn gestart.

 

Integraal Huisvestingsplan 2015-2019

Gemeenten hebben zorgplicht ten aanzien van de huisvesting van scholen. In 2014 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2015 -2019 vastgesteld waarin is aangegeven welke projecten (nieuwbouw of renovatie van scholen) zullen worden gerealiseerd.

 

Gymzalen

De gemeente is verantwoordelijk voor het faciliteren van bewegingsonderwijs in kwalitatief goede accommodaties. Een aantal gymzalen verkeert in slechte bouwkundige en functionele staat. Daarnaast neemt het aantal leerlingen in het basisonderwijs toe en zal extra gymcapaciteit in de toekomst nodig zijn. Na het analyseren van de staat van gymzalen en verwacht gebruik is besloten 12 gymzalen te vervangen of te renoveren. Het college heeft besloten om hiervoor eenmalig € 22 mln aan investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

Toelichting wat willen we bereiken

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Een gedragen herontwerp primair onderwijs voor de hele stad* Streefwaarde     Afgerond      
* De indicator gaat over het opstellen van een herontwerp primair onderwijs. Het opstellen van dit plan zal eenmalig gebeuren en in 2019 afgerond zijn.
Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Aantal gerealiseerde projecten opgenomen in IHP 2015-2018 Streefwaarde   1 4 8 13 18
Realisatie 2          
NPRZ Onderwijshuisvesting: start nieuwbouw aantal scholen Streefwaarde         2  
Realisatie            

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OnderwijshuisvestingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves279268437170

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 25 25
Overige opbrengsten derden 279 268 413 145
Lasten exclusief reserves66.49064.18065.2681.088

Apparaatslasten 1.601 2.155 2.048 -106
Inhuur 0 361 259 -102
Overige apparaatslasten 29 53 41 -12
Personeel 1.572 1.741 1.748 7
Interne resultaat 54.894 54.167 55.704 1.537
Interne resultaat 54.894 54.167 55.704 1.537
Programmalasten 9.994 7.858 7.515 -343
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.168 2.046 1.363 -683
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 726 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.101 5.813 6.153 340
Saldo voor vpb en reserveringen -66.211 -63.912 -64.831 -918
Saldo voor reserveringen -66.211 -63.912 -64.831 -918
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -66.211 -63.912 -64.831 -918

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lasten schoolgebouwen 0 874 0 -874
2. Diverse afwijkingen 170 214 0 -44
Totaal afwijkingen 170 1.088 0 -918

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lasten schoolgebouwen

Gewijzigde regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft ertoe geleid dat de boekwaarde van een schoolpand anders is verwerkt. De jaarlijkse afschrijvingskosten zijn direct ten laste gekomen van de exploitatie. De huurlasten van de gemeentelijke schoolgebouwen zijn hierdoor incidenteel hoger dan begroot.

 

2. Diverse afwijkingen

De afwijking in de baten wordt met name veroorzaakt door extra gebruik van de gemeentelijke gymlocaties. Het extra gebruik is doorbelast aan het scholenveld conform de beleidsregel Bekostiging bewegingsonderwijs. Onverwachte spoedaanvragen voor onderwijshuisvesting hebben geleid tot extra lasten.

Omschrijving taakveld

De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:

  • een goede spreiding in de stad, zodat kinderen altijd een school in de nabijheid kunnen vinden;
  • leegstandsreductie, scholen hebben meer m² tot hun beschikking dan op basis van de genormeerde ruimtebehoefte noodzakelijk is, elke m² extra kost ook extra geld;
  • het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs, want het kost veel extra aandacht en geld om de kwaliteit van het onderwijs op kleine scholen te kunnen realiseren;
  • verbeteren van het binnenklimaat (fris!) op de scholen. Een goed binnenklimaat zorgt voor betere leerprestaties;
  • bij de investeringen wordt extra aandacht aan duurzaamheid besteed. Vanaf 2020 worden alleen (bijna) energieneutrale scholen opgeleverd, conform BENG-norm (energieneutraal houdt in dat energieverbruik van het gebouw kleiner of gelijk is aan wat het gebouw zelf opwekt, door bijvoorbeeld zonnepanelen) en
  • de gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen.