Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Audit & Control Pagina 64

Overhead - Audit & Control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. Middelen en Control adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van verdere professionalisering van de organisatie en informatievoorziening. Er is gewerkt aan acties om het concerndashboard beter te laten aansluiten bij de sturingsbehoeften van het primaire proces. De oplevering en uitrol hiervan is voorzien in 2020.

De gemeente wordt vanuit Concernauditing (CA) en Financial Audit (FA) ondersteund door het uitvoeren van diverse audits. Hiermee zijn de leidinggevenden en medewerkers beter in staat om tijdig bij te sturen op risico's en het behalen van hun doelstellingen.

FA heeft het afgelopen jaar forse stappen gemaakt in de kwaliteit van de onderzoeken en de mate waarin de accountant kan steunen op deze onderzoeken. Dit heeft geleid tot een kwalitatieve verbetering en tijdige oplevering van de jaarstukken.

Concernauditing voert, in opdracht van het College en/of de Concerndirectie, onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. In 2019 zijn de volgende audits uitgevoerd:
 

Energietransitie

De Energietransitie is één van de topprioriteiten in het collegeakkoord. De collegedoelstelling Energietransitie luidt als volgt:

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. In de startfase van de energietransitie is het van belang te bezien of we als gemeente voldoende gesteld staan om de Energietransitie goed aan te pakken.

 

Omgevingswet (Ow)

Per 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet (Ow) ingevoerd. In 2018 heeft CA een audit uitgevoerd naar de opzet van het programmaplan Implementatie Ow uitgevoerd.
In 2019 is CA gestart met het uitvoeren van een readiness assessment (RA).  Het RA is een auditinstrument waarmee mogelijke implementatierisico’s en -issues, die een beheerste invoering in de weg staan, tijdig te identificeren en op te pakken. Ook in 2020 worden er nog twee metingen door CA uitgevoerd.

 

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft betrekking op het gezond, ontwikkeld en vooral werkend houden van personeel voor een langere periode. In de tweede helft 2019 is CA met dit onderzoek gestart en loopt nog door in 2020. De focus van dit onderzoek is gericht op het optimaal en duurzaam borgen van de inzetbaarheid van medewerkers. De nadruk ligt hierbij op factoren die de inzetbaarheid van medewerkers positief beïnvloeden. De doelstelling van het onderzoek is, het verschaffen van inzicht in de huidige aanpak van duurzame
inzetbaarheid, alsmede het aandragen van ideeën en denkbeelden over mogelijke verbeteringen. Uitgangspunt is, dat duurzame inzetbaarheid (blijvend) zorgt voor werkgeluk, minder arbeidsverzuim en daarmee een hogere productiviteit.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Deze audit bestaat uit twee fasen, te weten

1) Heeft de organisatie afdoende maatregelen getroffen om te voldoen aan de wettelijke bepalingen en

2) is de organisatie duurzaam en aantoonbaar AVG-proof.

De eerste fase van het onderzoek is uitgevoerd in het voorjaar 2018. De afspraak was om de tweede fase van de audit in het voorjaar 2019 uit te voeren. Aangezien het tijdstip nog te vroeg bleek, is de uitvoering van fase 2 verschoven naar het eerste kwartaal 2020.


 

  

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves0204325121

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 204 302 98
Overige opbrengsten derden 0 0 23 23
Lasten exclusief reserves17.22017.97416.768-1.206

Apparaatslasten 16.641 17.244 16.299 -945
Inhuur 418 818 638 -180
Overige apparaatslasten 293 380 336 -44
Personeel 15.930 16.046 15.325 -721
Interne resultaat 0 0 111 111
Interne resultaat 0 0 111 111
Programmalasten 579 729 358 -372
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 579 729 358 -372
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -17.220 -17.770 -16.443 1.327
Saldo voor reserveringen -17.220 -17.770 -16.443 1.327
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -17.220 -17.770 -16.443 1.327

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Personeel 0 -721 0 721
2. Doorontwikkeling stuurinformatie 0 -253 0 253
3. Diverse afwijkingen 121 -232 0 353
Totaal afwijkingen 121 -1.206 0 1.327

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Personeel
In 2019 is sprake geweest van een forse in- en uitstroom. Dit heeft geleid tot een onderbesteding op de personele lasten.

 

2. Doorontwikkeling stuurinformatie
De implementatie van het project doorontwikkeling stuurinformatie is vertraagd, wat ook heeft geleid tot vertraging in het ontwikkelen en testen van het nieuwe dashboard. Hierdoor is de realisatie lager dan geraamd.

3. Diverse afwijkingen
Dit betreft eenmalige baten uit doorbelastingen aan derden vanwege tijdelijke detachering van medewerkers en ziektewetuitkeringen. Daarnaast is er onderbesteding op inhuur.

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. Middelen en Control adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.