Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer Pagina 77

Verkeer en vervoer

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.

TAAKVELD 1

Parkeerbelasting

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

TAAKVELD 2

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur. We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

TAAKVELD 3

Parkeren

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

TAAKVELD 4

Openbaar vervoer

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.

Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.

De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en VervoerOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves145.449167.847165.436-2.411

Bijdragen rijk en medeoverheden 36.431 46.614 45.933 -681
Overige opbrengsten derden 109.018 121.356 120.351 -1.005
Overige baten 0 -123 -848 -725
Lasten exclusief reserves128.433144.640133.546-11.094

Apparaatslasten 19.301 21.059 19.990 -1.069
Inhuur 515 1.266 1.015 -250
Overige apparaatslasten 461 719 718 -1
Personeel 18.325 19.074 18.256 -818
Interne resultaat 26.490 30.032 31.377 1.345
Interne resultaat 26.490 30.032 31.377 1.345
Programmalasten 82.642 93.549 82.179 -11.371
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 64.077 78.921 66.593 -12.328
Kapitaallasten 15.896 11.805 11.798 -7
Overige programmalasten 2.329 2.329 3.333 1.004
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 339 494 454 -40
Saldo voor vpb en reserveringen 17.016 23.207 31.891 8.683
Saldo voor reserveringen 17.016 23.207 31.891 8.683
Reserves9.28215.81611.229-4.587

Onttrekking reserves 9.282 16.613 12.026 -4.587
Toevoeging reserves 0 797 797 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo 26.298 39.023 43.119 4.097

Toelichting op overzicht van baten en lasten

Het saldo van dit programma bedraagt € 4,1 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

Parkeergarages: € 1,5 mln

De intern doorbelaste huur is gebaseerd op de kosten die in een jaar gemaakt worden. Deze kosten zijn € 1,5 mln lager uitgevallen doordat:

  • een deel van de in 2019 voorziene werkzaamheden doorschuiven naar 2020
  • meerdere opdrachten voor een lager bedrag zijn uitgevoerd dan geraamd
  • voor enkele parkeergarages verminderingen zijn toegekend op OZB-aanslagen die in voorgaande jaren zijn opgelegd

 

Fiets: € 1,2 mln

Op het project fietsparkeren is € 1,2 mln minder uitgegeven dan voorzien. Dit komt doordat de fietsparkeervoorzieningen aan de Capelsebrug en CS-zuidzijde in 2020 worden opgepakt.

 

Diverse afwijkingen: € 1,4 mln

Daarnaast zijn er op diverse budgetten kleinere afwijkingen, die leiden tot een voordeel van € 1,4 mln.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
1. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig % Streefwaarde N.v.t. VeiligheidNL
    Realisatie 8% 2015  
2. Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser % Streefwaarde N.v.t. VeiligheidNL
    Realisatie 5% 2015  

 

De gemeente Rotterdam streeft er naar het aantal verkeersongevallen zo veel mogelijk te beperken. Door wegen duurzaam veilig in te richten beperken we de kans op een ongeval en verkleinen we de kans dat daarbij letsel ontstaat.

Bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers, specifieke doelgroepen zoals ouderen en jongeren hebben daarbij extra aandacht nodig. In de gemeente zijn geen ‘black spots’. We treffen maatregelen op locaties waar relatief veel ongevallen plaatsvinden en waar we veel klachten over krijgen.