Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Parkeren Pagina 80

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor de gewenste verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R-voorzieningen en ter stimulering van het gebruik van de fiets zijn in 2019 verschillende maatregelen doorgevoerd.

 • uitbreiding van de mogelijkheden om de fiets te parkeren, zowel voor bewoners (fietstrommels en buurtfietsenstalling) als voor bezoekers (fietsvlonders en fietsnietjes)
 • realisatie P+R Hoek van Holland Haven
 • verhoging parkeer- en betaalgemak in parkeergarages via reserveringsmodule en concessieverlening en voorbereiding m.b.t. realisatie van laadpunten in openbare parkeergarages en op P+R-voorzieningen

Deze maatregelen op het gebied van fiets- en garageparkeren en P+R moeten worden bezien in samenhang met maatregelen binnen het taakveld Parkeerbelasting (straatparkeren). Doelstelling is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R en stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets.

Wat willen we bereiken?

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Indicatoren

Effectindicatoren 201720182019202020212022
Gemiddelde bezetting van de (top4) parkeergarages Streefwaarde   30% 32% 34% 36% 38%
Realisatie 28% 30% 32%      
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde   50 80 330 580 830
Realisatie 50 50 80      
Aantal fietstrommels Streefwaarde   845 885 1030 1110 1190
Realisatie 800 866 950      

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten ParkerenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves13.52014.88714.803-85

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 29 29
Overige opbrengsten derden 13.520 14.887 14.770 -117
Overige baten 0 0 3 3
Lasten exclusief reserves34.80733.47927.967-5.512

Apparaatslasten 4.068 4.701 4.393 -308
Inhuur 79 111 76 -35
Overige apparaatslasten 230 201 166 -36
Personeel 3.760 4.389 4.151 -238
Interne resultaat 18.538 17.341 15.945 -1.396
Interne resultaat 18.538 17.341 15.945 -1.396
Programmalasten 12.200 11.438 7.630 -3.808
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.091 10.448 7.167 -3.282
Kapitaallasten 240 120 120 0
Overige programmalasten 869 869 343 -526
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -21.286 -18.592 -13.164 5.428
Saldo voor reserveringen -21.286 -18.592 -13.164 5.428
Reserves3030300

Onttrekking reserves 30 30 30 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -21.256 -18.562 -13.134 5.428

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Lagere doorbelasting vastgoed 0 -1.499 0 1.499
2. Verschuiving parkeerlasten 0 -1.119 0 1.119
3. Project fietsparkeren 0 -1.153 0 1.153
4. Lagere onderhoudsuitgaven 0 -516 0 516
5. Vermindering belastingaanslagen 0 -464 0 464
6. Diverse afwijkingen -85 -762 0 677
Totaal afwijkingen -85 - 5.512 0 5.428

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Lagere doorbelasting vastgoed

De intern doorbelaste huur voor parkeergarages is gebaseerd op de kosten die in een jaar gemaakt worden. Deze kosten zijn lager uitgevallen doordat:

 • een deel van de in 2019 voorziene werkzaamheden doorschuiven naar 2020
 • meerdere opdrachten voor een lager bedrag zijn uitgevoerd dan geraamd
 • voor enkele parkeergarages verminderingen zijn toegekend op OZB-aanslagen die in voorgaande jaren zijn opgelegd.

 

2. Verschuiving parkeerlasten

Op het taakveld Parkeerbelasting is voor € 1,1 mln aan kosten verantwoord welke begroot staan op het taakveld Parkeren. Dit leidt op het taakveld Parkeren tot een onderschrijding en op het taakveld Parkeerbelasting tot een overschrijding.

 

3. Project fietsparkeren

Op het project fietsparkeren is € 1,2 mln minder uitgegeven dan voorzien. Dit komt doordat de fietsparkeervoorzieningen aan de Capelsebrug en CS-zuidzijde in 2020 worden opgepakt.


4. Lagere onderhoudsuitgaven

Op onderhoudsbudget is minder uitgegeven doordat een aantal werkzaamheden verschuiven naar 2020.


5. Vermindering belastingaanslagen

Het voordeel komt vooral doordat in het laatste kwartaal voor enkele parkeergarages verminderingen hebben plaatsgevonden op gebruikersbelasting OZB die in voorgaande jaren zijn opgelegd.

 

6. Diverse afwijkingen

Er zijn op diverse budgetten kleinere afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeermeters
 • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting.
 • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid.
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer.