Jaarstukken 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkvoorziening (Wmo) Pagina 87

Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

In 2019 hebben wij ons voornamelijk bezig gehouden met het verstrekken van maatwerkvoorziening Wmo, het Langer Thuis-akkoord, Hulpmiddelen en eigen bijdrage. Voor een nadere toelichting van de ontwikkelingen binnen deze thema's verwijzen wij u naar het kopje 'Wat hebben we ervoor gedaan'?

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Oorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves00-400-400

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 -400 -400
Lasten exclusief reserves7.6007.92910.9583.029

Apparaatslasten 0 79 75 -4
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 1 1 -1
Personeel 0 78 73 -4
Interne resultaat 0 0 70 70
Interne resultaat 0 0 70 70
Programmalasten 7.600 7.850 10.813 2.963
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 176 176
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 7.600 7.850 10.614 2.764
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 23 23
Saldo voor vpb en reserveringen -7.600 -7.929 -11.358 -3.429
Saldo voor reserveringen -7.600 -7.929 -11.358 -3.429
Saldo -7.600 -7.929 -11.358 -3.429

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Maatwerkvoorzieningen -400 3.029 0 -3.429
Totaal afwijkingen -400 3.029 0 -3.429

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Maatwerkvoorzieningen

Op het onderdeel Maatwerkvoorzieningen is een tekort ontstaan. Een oorzaak hiervoor ligt in nieuwe contracten. Hierin zijn hogere tarieven afgesproken. Een andere oorzaak is de invoering van het abonnementstarief, waardoor het aantrekkelijker/goedkoper wordt om maatwerkvoorzieningen aan te schaffen. Hierdoor ontstaat een tekort van € 3,4 mln.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.