Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Musea - Stadsarchief Pagina 36

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Wat waren we van plan in 2020?

Naast de gebruikelijke doelstellingen in het kader van inspectie en behoud, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties, was een belangrijke doelstelling de realisatie van twee historische onderzoeken: een onderzoek naar de behandeling van Joden tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en een onderzoek naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Met het oog op de groeiende belangstelling voor het koloniale verleden is het voornemen ook om in te zetten op educatie over beladen erfgoed in de openbare ruimte, zoals straatnamen en standbeelden. Ook is gewerkt aan het vergroten van het digitale bereik. Een mooi voorbeeld daarvan is het - met de inzet van vele vrijwilligers - op passagiersnaam doorzoekbaar maken van de gedigitaliseerde passagierslijsten van de Holland-Amerika lijn, een gezamenlijk project met o.a. de Stichting Droom & Daad en Rotterdam Cruise Port.

Wat hebben we bereikt?

Ook voor het stadsarchief heeft corona impact gehad. Tijdens de lockdown was de studiezaal alleen nog open voor spoedgevallen. In juni is het stadsarchief weer opengegaan, maar alleen op afspraak. De educatieve programma’s met scholen moesten helaas worden stopgezet. Het stadsarchief heeft zich tijdens de crisis actief ingezet om ‘actueel’ materiaal te verzamelen om zo deze bijzondere tijd in de vorm van persoonlijke foto’s, filmpjes en teksten van Rotterdammers vast te kunnen leggen. Het thema van de jaarlijkse opdracht aan stadstekenaars wijzigde in overleg met partners CBK Rotterdam en de Kunsthal in Rotterdam in "lockdown". Het crowdsourcingsproject passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn kwam in 2020 dankzij alle thuiswerkers in een versnelling terecht. Ongeveer 80% van alle lijsten is inmiddels ingevoerd. Het stadsarchief heeft minder resultaat kunnen boeken in het wegwerken van de achterstanden in de toegankelijkheid van archieven en collecties dan gehoopt. Hiervoor is fysieke aanwezigheid van medewerkers op locatie vereist en dat bleek vanaf half maart niet meer mogelijk. Vanaf het najaar kon een beperkt aantal medewerkers weer veilig aan het werk. De beide wetenschappelijke onderzoeken zijn afgerond. In januari verscheen het rapport Joods Rechtsherstel (NIOD) en in oktober het onderzoek naar het Rotterdams koloniale en slavernijverleden (KITLV) in de vorm van 3 publicaties. De komende jaren wordt verder gewerkt aan het onder een breed publiek kenbaar maken van de onderzoeksresultaten. Het stadsarchief werkt hiertoe nauw samen met het intensiveringsprogramma Rotterdam tegen racisme en de partners in de stad. Ook bracht de Archiefinspectie in 2020 een rapport uit over het informatiebeheerbewustzijn onder de leidinggevenden van het concern onder de titel (On)bewust Onbekwaam.

Wat wordt van belang in 2021 of nemen we mee naar 2021?

Prioritaire projecten in 2021 zijn de uitwerking van de nieuwe toekomstvisie van het Stadsarchief en het voor een breed publiek toegankelijk maken van de onderzoeksresultaten van het Rotterdams koloniaal- en slavernijverleden. Het digitaliseren van de meest geraadpleegde archieven en collecties en de achterstanden in de toegankelijkheid van archieven en collecties zullen eveneens prominent op de agenda staat, evenals de lancering van de nieuwe publieksservice Digitaliseren op Verzoek.

 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Bezoek studiezaal* Streefwaarde 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000 7.000
Realisatie 6.830 7.640 4.748      
Bezoek website Streefwaarde 715.000 750.000 785.000 825.000 865.000 905.000
Realisatie 699.369 599.722 717.932      
Bezoek rotterdam.nl Streefwaarde 15.000 15.750 16.500 17.300 18.000 18.750
Realisatie 15.460 19.872 14.700      
Bezoek wiewaswie.nl Streefwaarde 168.000 176.000 185.000 194.000 203.000 213.000
Realisatie 171.605 179.486 616.904      
Bezoek archieven.nl Streefwaarde 196.000 205.000 215.000 225.000 236.000 247.000
Realisatie 176.292 162.464 60.265      
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden.

Het aantal fysieke bezoekers is gedaald door de sluiting van de studiezaal van het Stadsarchief vanaf half maart tot 3 juni en de beperking van het aantal bezoekers daarna.

Bezoekcijfers website en de platforms zullen vanwege het steeds meer digitaal aanbieden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief jaarlijks toenemen.

Het totaal aan digitale bezoekers op de website en via rotterdam.nl, wiewaswie.nl en archieven.nl is, in vergelijking met eerdere jaren, op een andere manier verdeeld. Er wordt nog onderzocht waar deze verschuiving vandaan komt. Zo kan de daling van de bezoeken van archieven.nl te maken hebben met de overgang van het Stadsarchief naar een nieuw collectiebeheer systeem. Dit is hetzelfde systeem waar archieven.nl mee werkt.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal ontsloten objecten en meters Streefwaarde 3.000 + 250m 3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

Realisatie 15.000 + 744m 1.000+nb 2.000+5***      
Toegankelijkheid overheidsarchieven Streefwaarde 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Realisatie 97% 95% 95%***      
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties Streefwaarde 50% 55% 60% 65% 65% 65%
Realisatie 50% 48% 48%***      
Digitalisering archieven en collecties (meters)* Streefwaarde 25m 25m 25m      
Realisatie 50m 75m 45m + 68.380 scans      
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* Streefwaarde     25.000 25.000 25.000 25.000
Realisatie     400.000*****      
Bezoekerswaardering** Streefwaarde   7,8   8,0   8,0
Realisatie   7,3 nvt      

* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters.
Voor het beeld en geluidwerk kan het aantal scans worden uitgedrukt in meters: 19.786 scans = 45 meter gedigitaliseerd. Bij het DOV-digitaliseerwerk -nieuw in 2020- is dit niet zo voor de hand liggend. Er zijn 338 nummers gedigitaliseerd en dat resulteert in 68.380 scans.

** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2019 met een 7,3.
***In de eerste 3 maanden van dit jaar is alle tijd uitgegaan naar de conversie van het collectiebeheersysteem. Vanaf maart kan niet op locatie gewerkt worden en zijn geen archieven of collecties ontsloten
****Geen wezenlijke aanvullingen ivm sluiting SA.
*****400.000 arrestantenkaarten

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves307307416109

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 9 9
Overige opbrengsten derden 307 307 406 100
Lasten exclusief reserves5.3715.5135.5229

Apparaatslasten 4.473 4.647 4.560 -87
Inhuur 0 99 185 86
Overige apparaatslasten 162 171 108 -63
Personeel 4.311 4.377 4.267 -110
Intern resultaat -1 94 28 -66
Intern resultaat -1 94 28 -66
Programmalasten 899 772 934 162
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 759 662 775 113
Kapitaallasten 140 110 124 14
Overige programmalasten 0 0 35 35
Saldo voor vpb en reserveringen -5.064 -5.206 -5.106 100
Saldo voor reserveringen -5.064 -5.206 -5.106 100
Saldo -5.064 -5.206 -5.106 100

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 109 9 0 100
Totaal afwijkingen 109 9 0 100

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen

Dit zijn diverse kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van €100.

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.