Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME Pagina 41

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

De stichting Natuurstad heeft de uitvoering van de activiteiten (kinderboerderijen en educatieve natuurlessen) op het gebied van Natuur- en Milieueducatie sinds 2019 van de gemeente overgenomen. Door de coronacrisis konden de activiteiten beperkt uitgevoerd worden. Dit komt onder andere doordat kinderboerderijen verschillende perioden gesloten zijn geweest. Ook vanwege sluiting van de scholen konden de lessen (deels) niet uitgevoerd konden worden.

Dierenopvang – wettelijke taak De uitvoering van de wettelijke taak dierenopvang is in 2020, net als in voorgaande jaren, uitgevoerd door de Dierenbescherming.

De Groenmakelaar is gestart, het digitale groen loket is geopend.

In juli 2020 is de notitie “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” vastgesteld. De notitie bevat een visie en actieprogramma voor vitale en toekomstbestendige speeltuinverenigingen. De speeltuinen zijn door de coronamaatregelen in het voorjaar enkele weken gesloten geweest. Na de versoepelingen van de maatregelen zijn de speeltuinen geleidelijk weer opengegaan. In december zijn de speeltuinen opnieuw gesloten door een aanscherping van de coronamaatregelen.

Alle 32 Rotterdamse scoutingverenigingen waren tijdelijk gesloten in verband met verdere verspreiding van het coronavirus. Wanneer het kon, binnen de geldende rijksmaatregelen, hebben scoutingverenigingen activiteiten georganiseerd binnen de RIVM richtlijnen.

 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Groenmakelaar en groenloket

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat hebben daarvoor gedaan?

Dierenopvang

Groenmakelaar en groenloket

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36 39      
Vitaliteit scouting Streefwaarde   PM 32 32 32 32
Realisatie            
 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves2.2041.9952.174179

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.204 1.995 2.174 179
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.76618.99018.760-230

Apparaatslasten 806 753 753 -1
Inhuur 148 100 42 -58
Overige apparaatslasten 14 13 31 19
Personeel 645 641 679 38
Intern resultaat 737 1.118 1.312 195
Intern resultaat 737 1.118 1.312 195
Programmalasten 17.223 17.119 16.695 -424
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.720 1.916 1.616 -300
Overige programmalasten 1.015 815 720 -95
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.488 14.388 14.360 -29
Saldo voor vpb en reserveringen -16.562 -16.995 -16.586 409
Saldo voor reserveringen -16.562 -16.995 -16.586 409
Reserves057582-493

Onttrekking reserves 0 575 82 -493
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -16.562 -16.420 -16.504 -84

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Hogere baten Recreatieoord  189 0 0 189
2. Bouw nieuw dierenasiel 0 -493 -493 0
3. Hogere kosten Recreatieoord   344   -344
4. Diverse afwijkingen -10 -81    71
Totaal afwijkingen 179 -230 -493 -84

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Hogere baten Recreatieoord
Vanwege de coronamaatregelen heeft in het voorjaar sluiting van het Recreatieoord plaats gevonden. Hierdoor waren minder baten verwacht en is de begroting bijgesteld. In het hoogseizoen is gebleken dat de bezetting alsnog hoog is geweest waardoor de eerder verwachte baten zijn gerealiseerd.

 

2. Bouw nieuw dierenasiel
Er is in 2020 voor de ontwikkelkosten voor de bouw van een nieuw dierenasiel €575 gereserveerd. Het plan heeft vertraging opgelopen omdat in overleg met de dierenbescherming en met bestuurlijke instemming is gekozen voor een andere invulling. Uitvoering staat gepland in 2021.

 

3. Hogere kosten Recreatieoord
De hogere kosten op het Recreatieoord heeft voornamelijk te maken met de Kostprijsdekkende huur. De huur is opnieuw berekend en is rekening gehouden met alle onderhoudscomponenten. Hierdoor is de huur hoger uitgevallen.

 

4. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen op verschillende kostendragers.

Omschrijving taakveld

Op het gebied van natuur en milieu draagt het college bij aan het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie. Inzet van het college is ook een goed aanbod aan recreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en scouting in stand te houden met een goede spreiding over de wijken. In dit kader exploiteert de gemeente het recreatieoord in Hoek van Holland.