Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding Pagina 51

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Doorbreken van de vicieuze circel van armoede.

In 2020 is verder gewerkt aan de implementatie en continuering van de Rotterdamse aanpak van armoede ‘Uit de knoop’. Centraal hierbij staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en het voorkomen van achterstanden in het bijzonder bij kinderen.  Zo is de pilot integrale gezinsaanpak uitgebreid van één wijk naar drie wijken (Bospolder-Tussendijken, Tarwewijk en Crooswijk) en zijn de voorbereidingen gestart voor uitbreiding naar Carnisse per januari 2021. De publiekscampagne gericht op doorbreken van taboe rond armoede en schulden is in het vierde kwartaal van 2020 herhaald. In deze campagne is extra aandacht besteed aan de groepen die door de coronacrisis financieel geraakt zijn, zoals zzp’ers, flexwerkers en jongeren.
 
De communicatie over het voorkomen en aanpakken van schulden is in heel 2020 onverminderd via online en offline uitingen door gegaan. In mei 2020 hebben 200.000 huishoudens de informatiekrant over geldzaken en rondkomen in de brievenbus gekregen en er is een video gemaakt en verspreid met de boodschap bij geldzorgen: ‘We zijn er voor je’. Hiermee heeft de gemeente nogmaals extra de gemeentelijke ondersteuning tijdens deze financieel moeilijke periode onder de aandacht van Rotterdammerswillen brengen.
 
De gevolgen van de coronacrisis raken Rotterdammers met een laag inkomen. Om te voorkomen dat deze gezondheidscrisis een armoedecrisis wordt hebben we een aanvullende corona-aanpak ‘We zijn er voor je’.  In deze aanpak, net als in ‘Uit de knoop’ is wederom aandacht voor kwetsbare gezinnen die als gevolg van de coronacrisis extra uitdagingen erbij hebben gekregen. We hebben de vroegsignalering van deze kwetsbare doelgroep versterkt door vindplaatsen, zoals scholen en het wijknetwerk te versterken door onder andere een samenwerking met het Jeugdeducatiefonds. Met de aanvullende acties, zoals de campagne ‘Kom jij eruit’ en aandacht voor de financiële situatie bij aanvragen van een uitkering of andere vragen voor ondersteuning richten we ons op nieuwe doelgroepen, zoals zzp’ers, flexwerkers en jongvolwassenen die extra hard door deze crisis worden getroffen. Het fonds bijzondere noden ondersteund daarbij ook.
 
Om problematische schulden te voorkomen onder jongeren hebben we actief onze dienstverlening kenbaar gemaakt en is er het Jongeren Ondersteunings Budget (JOB) voor een bijdrage in noodzakelijke kosten gekomen .
 
Meer Rotterdammers krijgen door de coronacrisis te maken met een inkomensdaling. Tijdens de lockdown zijn mooie samenwerkingen in de stad ontstaan om Rotterdammers met financiële problemen als gevolg hiervan te helpen. Zowel kleinschalig op straatniveau (burenhulp) als op grootschalig niveau met het bedrijfsleven en multinationals (bijvoorbeeld de laptops voor afstandsonderwijs). Ook heeft het maatschappelijk middenveld een grote rol gespeeld bij het bij elkaar brengen van vraag (kwetsbare rotterdammer) en aanbod (diverse initiatieven en gemeente).
 
Verder hebben we in 2020 de doelgroep voor het Jeugdtegoed verruimt van 110% naar 130% wettelijk sociaal minimum en is het in nog meer winkels (bijv. Intertoys en M&S mode) en voor meer productgroepen (bijv. ID-bewijs gemeente) te besteden. Maar ook heeft de gemeente bij gedragen aan ruim 2.000 ‘Winterpakketten ‘via stichting Jarige Job voor kinderen die in gezinnen met een laag inkomen leven en als gevolg van de coronaregels meer thuis moeten blijven. Ook zijn er 25.000 mondkapjes verstrekt via onder andere de Voedselbank en 80.000 mondkapjes Rotterdammers met een Rotterdamse collectieve zorgverzekering. De gemeente Rotterdam heeft zich aangesloten bij de landelijke Alliantie Kinderarmoede en is een project en is een pilot gestart voor een volwassenen sportfonds.
 
Ook is in 2020 een programma toegankelijker toekennen gestart met als doel het gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen te vergroten door optimalisatie ( korte termijn) en innovatie (lange termijn).

 

Wat hebben we bereikt?

Wat gaan we daar voor doen?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves6.0016.7536.055-699

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 100 100
Overige opbrengsten derden 6.001 6.753 5.955 -798
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves62.44562.81961.881-939

Apparaatslasten 5.574 6.702 6.577 -124
Inhuur 444 755 502 -253
Overige apparaatslasten 141 127 105 -22
Personeel 4.989 5.821 5.971 151
Intern resultaat 975 806 714 -91
Intern resultaat 975 806 714 -91
Programmalasten 55.897 55.312 54.589 -723
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.942 2.821 3.103 282
Overige programmalasten 0 0 307 307
Sociale uitkeringen 37.584 37.245 36.762 -484
Subsidies en inkomensoverdrachten 16.371 15.245 14.417 -828
Saldo voor vpb en reserveringen -56.444 -56.066 -55.826 240
Saldo voor reserveringen -56.444 -56.066 -55.826 240
Reserves02482480

Onttrekking reserves 0 248 248 0
Saldo -56.444 -55.818 -55.578 240

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Armoedebestrijding 0 1.024 0 -1.024
2. Rotterdampas -615 -1591 0 976
3. Diverse afwijkingen -84 -372 0 288
Totaal afwijkingen -699 -939 0 240

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Armoedebestrijding

In 2020 is er sprake van een groter bereik van regelingen, waaronder de verruiming van de inkomensgrens van Jeugdtegoed van 110% naar 130%.  Dit leidt tot een nadeel van € 1,0 mln.

 

2. Rotterdampas

Als gevolg van de uitbraak van corona zijn er in 2020 minder passen verkocht en is door de pashouders minder gebruik gemaakt van de pas. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 1,0 mln.

 

3. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleinere afwijkingen.
 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.