Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenkracht en burgerparticipatie Pagina 54

Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In Rotterdam vinden we het belangrijk dat mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

Nieuwe Rotterdams Welzijn

De Welzijnspartijen hebben voor 2020 een werkplan ingediend, waarin zij de aangepaste en aangescherpte resultaten hebben opgenomen. Dat gaat het o.a. om de doorontwikkeling van de huisbezoeken 75+ en de aansluiting bij de gemeentelijke aanpak schulddienstverlening.

De inzet van Welzijn op het onderdeel financiële ondersteuning en schulddienstverlening is afgestemd op de vernieuwde stedelijke aanpak op dit terrein. Er is in 4 gebieden begonnen met de bedoeling dat geleidelijk uit te rollen over alle gebieden. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat in de loop van 2020 in alle gebieden de vernieuwde aanpak is ingevoerd. Hoewel corona de dienstverlening moeilijker heeft gemaakt, is het toch gelukt via spreekuren op afspraak, telefonisch/digitaal contact, de ondersteuning van bewoners met financiële problemen te continueren.

In 2020 zijn we voortgegaan met het beter en gerichter uitvoeren van de huisbezoeken 75+, met de aandacht op ouderen die een verhoogd risico lopen op eenzaamheid, zoals verlies van een partner en verhuizing naar een nieuwe wijk.

 

Programma Rotterdam Ouder en Wijzer

Het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer is in juli 2019 door het college vastgesteld. Daarin zijn de ambities voor ouderen zo concreet mogelijk uitgewerkt. Vanuit de pijlers vitaal, ertoe doen, wonen & woonomgeving en zorg & ondersteuning werden in samenwerking met vele partners in de stad een groot aantal activiteiten ontwikkeld die eraan bijdragen dat ouderen zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven, kunnen blijven meedoen en passende zorg en ondersteuning krijgen. 2021 is het laatste volle jaar van dit collegeprogramma. De coronapandemie raakt onze oudere Rotterdammers enorm. De sterfte onder ouderen als gevolg van corona is hoger dan bij andere groepen, maar ook de maatregelen om de uitbraak van corona in te dammen raken het welzijn van ouderen en de mate waarin zij kunnen participeren.

Er zijn ook onderdelen in het programma die minder te lijden hebben onder de crisis. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ambities in het Langer Thuisakkoord. Ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen wijk en in hun vertrouwde netwerk blijven wonen. Om dit te realiseren, zijn meer voor ouderen geschikte woningen nodig en zetten we in op het realiseren van woon(zorg) concepten en de ontwikkeling van ouderenhubs. Voor de uitwerking van deze opgaven is samen met woningcorporaties, marktpartijen, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars en de Rotterdamse ouderenbonden gewerkt aan een Langer Thuis Akkoord 2020-2025, waarin afspraken worden gemaakt over meer levensloopbestendige en voor ouderen gelabelde woningbouw, langer zelfstandig wonen in de wijk en meer innovatieve woonconcepten en/of woonzorgconcepten, waaronder de ouderenhubs. De ouderenhub biedt de mogelijkheid om gebiedsgericht verschillende ambities uit het uitvoeringsprogramma op te pakken: vitale woongemeenschappen, fysieke toegankelijkheid, samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein, passende integrale zorg en ondersteuning, het realiseren van (nieuwe) woonzorgconcepten, zelfstandige aanpasbare woningen en/of specifieke ouderenwoningen. Zodoende ontstaat een seniorvriendelijke wijk, waar het voor ouderen goed toeven is.

In een rapportage die vlak voor de kerstvakantie is verschenen werd de Raad uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van Rotterdam Ouder en Wijzer.

 

Opzoomer Mee

Aan de Opzoomercampagne 2020 hebben 2.500 unieke straten meegedaan. Ruim 600 straten meer dan de einstand van 2019 en een absoluut record in de bijna 27-jarige geschiedenis van Opzoomer Mee. Het gaat om straten die het jaar door actief zijn c.q. meedoen met meerdere campagnerondes en/of daarnaast nog in een Opzoomerclub zitten zoals de ‘Lief en leed’. De massale respons is vooral te danken aan de speciale corona-acties die Opzoomer Mee heeft ontwikkeld.

De covid-19 uitbraak had (en heeft) gevolgen voor het programma van Opzoomer Mee, de Opzoomercampagne 2020 was tijdelijk stilgelegd. Maar het is nu nog meer urgent dan gewoonlijk om bewoners op te roepen om als buren aandacht voor elkaar te hebben en elkaar zo nodig te helpen, vanzelfsprekend op een veilige wijze. Vooral voor eenzame ouderen en zieken in de straat kan dat belangrijk zijn. Het gaat dan niet alleen om de eventuele hulp als de nood aan de man is, maar zeker ook om het prettige en veilige besef dat je er niet alleen voor staat, dat er mensen in de straat zijn die een oogje in het zeil houden.

Opzoomer Mee heeft in sneltreinvaart drie nieuwe campagnes hiertoe opgezet waar veel Rotterdammers vonden in deze acties inspiratie om in hun eigen straat aan de slag te gaan: Het ‘Lief en leed pakketje’, extra ‘Lief en Leedpotjes’, ‘Doe wat liefs’ en ‘Doe wat liefs in december’. Aan deze acties is op grote schaal deelgenomen:

 • ‘Lief & Leedpakketje’: 1.256 goedgekeurde aanvragen.
 • ‘Doe wat Liefs’: 1.102 goedgekeurde aanvragen.
 • ‘Lief & Leedpotje: 304 nieuwe goedgekeurde aanvragen. Het aantal ‘Lief & Leed’ straten bedraagt nu 973 straten.
 • Er hebben zich een kleine 1500 straten aangemeld voor de actie ‘Doe wat liefs in december voor je buren’.

 

Informele Zorg en Ondersteuning (IZO)

In 2019 onderzocht Samenspel de (stedelijke) ondersteuningsbehoefte onder vrijwilligersorganisaties. De aanbevelingen vanuit dit onderzoek zijn in 2020 gebruikt bij de inrichting van de nieuwe stedelijke ondersteuningsstructuur IZO. De aanbestedingen zijn in 2020 succesvol afgerond.

Op 1 mei 2020 is het stedelijk mantelzorgsteunpunt Mantelfoon gestart. Mantelfoon is 24/7 en 365 dagen per jaar bereikbaar via nummer 0800 777 3333. Mantelfoon biedt een luisterend oor, informatie en advies. Mantelzorgers die bellen naar het steunpunt krijgen eerst een telefonist aan de lijn die naar hen luistert en meedenkt. Mensen die meer nodig hebben worden gekoppeld aan een mantelzorgcoach die hen helpt de juiste ondersteuning en zorg te vinden. De mantelzorgcoach heeft een duidelijk beeld van de mogelijkheden in de stad om de mantelzorger te ontlasten en helpt de mantelzorger hier zijn weg in te vinden en een bij zijn situatie passende keuze te maken. Onderdeel van de opdracht voor het mantelzorgsteunpunt is het bouwen van een stedelijk netwerk van organisaties die ondersteuning bieden aan mantelzorgers. Mantelfoon heeft zich al in 2020 ontwikkeld tot het knooppunt van dit netwerk waar kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg wordt verzameld en gedeeld.

De openbare aanbesteding voor het online Platform Zorgzaam010 is gegund aan Social Care Network (SCN). SCN was vanaf het eerste moment erg actief in de Sociale Hulpdienst Corona; via hun matchingsplatforms brachten zij onder de noemer coronahulp vraag en aanbod van Rotterdammers bij elkaar. In mei ging het nieuwe platform al van start en in oktober is het platform Zorgzaam010 ook groots gelanceerd middels diverse activiteiten.  Helaas konden door de aangescherpte coronamaatregelen niet alle kick-off activiteiten plaatsvinden. Desalniettemin zetten de gemeente en SCN doorlopend in, op het onder de aandacht brengen van het platform bij Rotterdammers en bij IZO-partijen.

Het nieuwe online platform is vanaf de startdatum breder van opzet dan het vorige matchingsinstrument. Zowel voor Rotterdammers zelf als IZO-partijen zijn er nieuwe functionaliteiten. Zo kan de Rotterdammer niet alleen zijn hulpvraag plaatsen, maar ook een oproep doen voor vriendschap (maatjes zonder hulpvraag) en kan hij een overzicht van maaltijdvoorzieningen in zijn wijk vinden (alhoewel dat door corona momenteel ietwat beperkt is), om zo eenzaamheid te beperken en sociale structuren te versterken. Ook kunnen Rotterdammers zich op het platform inschrijven voor cursussen en workshops aangeboden door de gemeente en andere partijen.

Per 1 juni is er een nieuw aanbod van cursussen en workshops voor vrijwilligers (-organisaties) en mantelzorgers beschikbaar via het online platform. In verband met de coronacrisis bestaat het aanbod tot nu toe uit e-learnings. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, zal ook weer een aanbod klassikale cursussen worden aangeboden met inachtneming van de geldende maatregelen.
Het aanbod wordt verzorgd door Conclusion Learning Centre. Dit is een opleidingsintermediair die een compleet pakket levert aan faciliteiten en diensten voor het inkopen, organiseren en administratief afhandelen van de cursussen en workshops. Onderdeel van de opdracht van Conclusion Learning Centre is het onderzoeken van de leervraag onder vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en mantelzorgers, zodat zij de cursussen kunnen aanbieden waar het meeste behoefte aan is in de stad.

De opdracht van ‘Advies op maat’ voor vrijwilligersorganisaties is gegund aan BMC Advies. Aan BMC kunnen IZO-partijen al hun vragen stellen van organisatorische aard. Dit aanbod is eveneens vanaf 1 juni 2020 beschikbaar via het platform Zorgzaam010. Ook de door BMC Advies verstrekte adviezen worden geborgd in de kennisbank.

Door deze instrumenten, wordt de zelf- en samenredzaamheid in de stad vergroot en wordt een sterk IZO-netwerk gefaciliteerd.

Het onderzoek ‘Tel je zegeningen’ is 10 jaar na het verschijnen van de eerste editie in deze collegeperiode voor een tweede keer in een verbrede vorm uitgevoerd. Het doel is de maatschappelijke impact van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties (lbo’s) in beeld te brengen. Dit onderzoek (‘Omvang en karakter van de maatschappelijke activiteiten van levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam’) is in december afgesloten met het aanbieden van het rapport in een online slotbijeenkomst. Dit onderzoek laat zien dat lbo’s een belangrijke rol vervullen in de Rotterdamse samenleving. Per jaar biedt elke organisatie gemiddeld 27.000 uur aan maatschappelijke activiteiten. Dit vertegenwoordigt een vervangingswaarde van circa 195 tot 220 miljoen euro. De totale marktwaarde komt uit op circa 330 – 365 miljoen euro. Het gehele rapport is hier te lezen.

 

Integratie en Samenleven

Medio 2019 startte het actieprogramma Integratie & Samenleven: ‘Relax. Dit is Rotterdam’. Dit actieprogramma omvat de visie, doelstellingen en actiepunten waarmee het college de acceptatie van diversiteit stimuleert in de Rotterdamse samenleving en inburgering van nieuwkomers bevordert. De grootste aanbestede nieuwe opdrachten gingen van start begin 2020. De raad ontvangt halfjaarlijks een voortgangsrapportage.

Per onderdeel wordt de voortgang beschreven voor subthema Samenleven (diversiteit en inclusie) en Integratie (inburgering).

Samenleven
Door tussentijdse ontwikkelingen, uitwerkingen van moties en toezeggingen, is het programma inhoudelijk flink doorontwikkeld. In 2020 was dit met name het geval door Black Lives Matter en de onderzoeken naar het Rotterdamse koloniale en slavernijverleden. De Black Lives Matter beweging heeft voor een stevige maatschappelijke impuls op het thema gezorgd. Niet eerder werd zo’n krachtig statement gemaakt voor een meer inclusieve samenleving. Het college heeft hierop geantwoord met het intensiveringsplan Rotterdam tegen racisme. Dit plan omvat acties op zowel de interne organisatie als in de stad.

De coronamaatregelen maken dat diverse activiteiten, met name die in het kader staan van ontmoeting, tijdelijk niet door kunnen gaan of een andere (online) invulling krijgen. Met name scholen moeten zich noodgedwongen richten op het tegengaan van leerachterstanden. Er wordt veel meer digitaal gewerkt in bijvoorbeeld de voorlichtingen, wat tegelijk blijkt te helpen met hogere opkomst.

Integratie
Op respectievelijk 7 en 15 oktober 2020 heeft de commissie WIISA en de gemeenteraad de beschrijving van de Rotterdamse Opgave Inburgering behandeld. In november jl. heeft minister Koolmees een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over het uitstel van de nieuwe Wet inburgering met een half jaar naar 1 januari 2022. Gemeente Rotterdam en vele andere gemeenten waren onaangenaam verrast met het derde uitstel van de nieuwe wet. We waren goed op schema voor de uitvoering van de nieuwe taken. Op 17 december heeft minister Koolmees een brief gestuurd naar de Kamer met onder andere de volgende boodschap:

 • SZW zal alles op alles zetten voor de invoering op 1-1-2022.
 • SZW zal zich inspannen voor extra middelen voor de gemeenten.
 • Eind januari 2021 is er een vervolg bestuurlijk overleg met de VNG over de mogelijkheden.

In verband met het uitstellen van de invoeringsdatum is de planning van ons aanbestedingsproces aangepast aan de nieuwe invoeringsdatum. De publicatiedatum van de aanbestedingen hebben we doorgeschoven naar eind februari 2021. We liggen op schema met onze voorbereiding op de nieuwe wet. Daarom schuiven we de publicatiedatum van de aanbesteding met drie maanden door, in plaats van zes maanden. Dit geeft onze uitvoerende partners na gunning meer tijd om zich beter voor te bereiden op de uitvoering. Ook de aanbesteding van Maatschappelijke Begeleiding starten we eerder, namelijk al in januari 2021 met beoogde startdatum in september 2021. We hebben een inventarisatie gemaakt van de bouwstenen die we in 2021 kunnen uitvoeren in afwachting van invoeringsdatum van de nieuwe wet. Het doel is alvast een start te maken in de geest van de wet, inburgeraars zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden in hun inburgeringstraject zodat ze geen tijd verliezen. Met het treffen van de nodige voorbereidingen kunnen we, op de leerroutes na, onderdelen van de meeste bouwstenen van de nieuwe wet vanaf 1 september 2021 uitvoeren. De leerroutes kunnen pas vanaf 1 januari 2022 uitgevoerd worden, omdat het juridisch en financieel niet haalbaar is voor gemeenten om deze eerder aan te bieden dan de ingangsdatum van de nieuwe wet.

Intussen werken we hard door aan de statushouders die onder het huidige stelsel bij ons binnenkomen. In 2019 ging de Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0 van start. De aanpak omvat alle basiscomponenten voor succesvolle participatie in de samenleving: huisvesting, zorg, leren, taal, (waar nodig) opleiding en toeleiding naar werk. De aanpak legt de nadruk op het voorzien in een eigen inkomen en meedoen in de Rotterdamse samenleving. Sindsdien daalde het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders. Echter, zien we dat het aantal bijstandsgerechtigden is toegenomen als gevolg van de economische effecten van de coronamaatregelen.

Statushouders worden zoveel mogelijk gehuisvest door een aangepaste ‘contactarme’ procedure. Verder zien we dat een aantal activiteiten gericht op statushouders minder frequent verzorgd kunnen worden of anders worden ingevuld. Vluchtelingenwerk biedt haar dienstverlenging grotendeels online aan, fysieke afspraken zijn alleen nog aan de orde indien dit noodzakelijk is. Het programma ‘Rotterdamse Taalstart’ dat direct na huisvesting wordt aangeboden aan statushouders is nu een combinatie van zowel fysieke en online (taal)lessen geworden. We zien dat met name de groep analfabeten meer moeite hebben met het online lesprogramma, hier is extra aandacht voor. De groepsactiviteiten die buiten plaatsvinden zijn vervangen voor individuele praktijkopdrachten.

 

Minderjarige Rotterdammers

Rotterdam Groeit

Op basis van het wetenschappelijk onderbouwd jeugdbeleid van Rotterdam Groeit wordt steeds meer geïnvesteerd in de meest relevante factoren voor het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen en jongeren. Mede daarmee wil Rotterdam eraan bijdragen dat de positieve trend van afnemende problematiek (zoals criminaliteit, slechte geboorte-uitkomsten, en schooluitval) zich doorzet. Dat is ook te zien in de meest recente Staat van de Jeugd (editie 2020) waarin inzichtelijk gemaakt is hoe het gaat met de Rotterdamse kinderen en jongeren. Deze cijfers laten zien dat kinderen kansrijker, veiliger en deels ook gezonder opgroeien dan voor de start van het beleidskader Rotterdam Groeit. Hiermee eindigt dit beleidskader dat is vastgesteld in 2016 met een looptijd tot en met 2020. De unieke werkwijze van Rotterdam Groeit wordt echter onverminderd doorgezet. Het toekomstig jeugdbeleid zal op het wetenschappelijk fundament van het factorenmodel en impactgedreven werken verder gaan. Rotterdam werkt daarnaast mee aan een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut ‘Impact in de Wijk’ om de Rotterdamse werkwijze en de werkzame elementen hieruit meer nadrukkelijk landelijk te delen.

 

Drugs en alcohol

Na afronding van het preventieprogramma Drugs & Alcohol II; Blijf Helder zijn we, met gelijk budget, met het nieuwe programma Drugs & Alcohol 2019-2022 gestart. Daarin blijven we de succesvolle maatregelen uitvoeren en hebben we, waar nodig, vernieuwing en verbetering in gang gezet. Het terugdringen van gebruik onder jongeren is binnen het jeugdbeleid een belangrijke taak omdat middelengebruik de gezondheid, talentonwikkeling en veiligheid van jongeren ondermijnt. Met dit programma voldoen we ook aan de wettelijke eis dat een gemeente een preventie- en handhavingsplan moet hebben waarin helder wordt hoe gebruik onder jongeren wordt ontmoedigd. De onderstaande realisatie geeft het beeld van gebruik bij de verschillende doelgroepen. De resultaten van de maatregelen die in dit preventie- en handhavingsprogramma Drugs & Alcohol 2019-2022 zijn beschreven, worden met een onderzoek dat in de tweede helft van 2021 wordt uitgevoerd in het voorjaar van 2022 bekend gemaakt. Binnen dit programma is er ook aandacht voor het problematisch gamen en het social media gebruik onder deze jongeren. Een nieuwe opgave is de inzet op jongeren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO): deze doelgroep met meervoudige zware problematiek kenmerkt zich door hoger middelengebruik. In 2020 is voor deze groep dan ook intensiever worden ingezet.

De beleidsdoelen worden vooralsnog gerealiseerd, maar wel is bij een aantal maatregelen overgegaan op een gewijzigde digitale strategie.

Wat is aangepast/gewijzigd i.v.m. coronamaatregelen:

 • Drugstestservice is vanaf dit jaar een paar periodes gesloten geweest vanwege coronamaatregelen. Op de avonden dat er wel drugs getest mocht worden is er gewerkt conform de landelijke richtlijnen die door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn opgesteld. Bijvoorbeeld de verplichting om telefonisch een tijdslot te reserveren zodat er geen samenscholingen plaatsvonden. Het aantal bezoekers tijdens de periodes dat deze service wel open was is in onderstaand overzicht opgenomen.
 • Contact met jongeren met mogelijk problemen zijn zoveel mogelijk doorgegaan al dan niet digitaal. Veel ondersteuning en advies is digitaal aangeboden; zo is de online chat functie beschikbaar geweest om alle professionals, ouders maar ook jongeren zelf een makkelijke toegang tot informatie en (lichte) ondersteuning bij zorgen over middelengebruik of gamen te bieden. Met alle opgezette ondersteuning (CJG, wijkteams, jongerenwerk, leerplichtambtenaren) richting gezinnen met mogelijke problemen en sowieso alle onderwijsinstellingen (VO, VSO, Praktijkonderwijs en MBO) is contact opgenomen en zijn materialen voor leerlingen en ouders digitaal aangeboden. De hulp en ondersteuning is dus online en via telefoon voortdurend aanwezig. Natuurlijk zijn door alle maatregelen studenten op het MBO en andere scholieren/studenten in het huidige schooljaar fysiek bijna niet op schoollocaties aanwezig geweest. In het overzicht is zichtbaar hoeveel jongeren en ouders/opvoeders gebruik hebben gemaakt van de digitale mogelijkheden.
 • In overleg met het jongerenwerk zijn pogingen gedaan om jongeren via online platforms te informeren over de risico’s van lachgasgebruik. Samen met politie en boa’s was een aanpak georganiseerd die helaas door de coronamaatregelen in december niet is uitgevoerd.
 • Op sportverenigingen is, ook verklaarbaar, geen inzet uitgevoerd.

 

Stevige Start

De coronacrisis heeft tot gevolg dat we in 2020 ongeveer 15% minder kwetsbare zwangeren hebben kunnen signaleren. Na de eerste lock-down zijn de aanmeldingen mede dankzij de inzet van de coalitie weer opgelopen, de rest van het jaar verliepen deze met pieken en dalen.

Ondanks de extra effort die de coronacrisis van de professionals vraagt, is door de coalitie Stevige Start hard doorgewerkt aan het verbeteren van de aanpak. Er zijn nieuwe zorgpaden uitgewerkt, de ontwikkeling van een aanpak voor zwangeren met GGZ-problematiek is gestart en nieuwe projecten zijn voorbereid. Verloskundigen kunnen na deze voorbereiding in 2021 starten met de uitvoering van groepsbegeleiding van zwangeren. Ook starten we half 2021 met een meerjarig project gericht op het samen met een groep kwetsbare ouders lerend verbeteren van de samenwerking en ondersteuning van kwetsbare ouders. De invoering van Moeders van Rotterdam in de wijkteams is gestart met een pilot in het gebied IJsselmonde.

 

Kansrijk Opgroeien

Rotterdam loopt met haar preventie aanpak op jeugd in Nederland voorop. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut is de methodiek Wijkprogrammering ontwikkeld. Andere gemeenten hebben een groeiende interesse in onze vernieuwende wijkaanpak om op basis van beschermende en risicofactoren en met gebruik van data heel gericht preventieprogramma’s in te zetten.De komende 3 jaar gaan we vanuit partnerschap met het NJI en de gemeenten Nissewaard, Nijmegen, Helmond en Hoogeveen een samenwerking opzetten.

In 2020 is met de Design thinking methode een nieuw ontwerp bedacht om op basis van het factorenmodel en op toegankelijker manier wijkanalyses over de Rotterdamse jeugd te kunnen maken.

Dit instrument ‘WijkFocus’ geheten, is in het tweede en derde kwartaal gebouwd. Op 8 oktober 2020 is het instrument live gegaan en kunnen wijkanalyses van alle wijken en ook in vergelijking met elkaar opgesteld worden. Het instrument geeft ons inzicht in hoe de jeugd er in een wijk voor staat op Kansrijk, Veilig en Gezond opgroeien. Met deze uitkomsten kan in gesprekken met de partners in de wijk nog beter een brede analyse worden gemaakt en gedeeld. Het instrument helpt om met elkaar ambities te formuleren. Daardoor creëren we een gezamenlijke focus en kunnen we bijvoorbeeld het schoolsucces vergroten en aanbod en preventie op maat inzetten in de wijk.

In 30 wijken van Rotterdam werd in 2019 Wijkprogrammering in gezet. In 2020 zijn er 8 wijken bij gekomen en is het gestelde quotum voor dat jaar gehaald.

De verwachting was dat door de corona-crisis vertraging zou ontstaan, maar met maximale inspanning en creativiteit is de doelstelling gerealiseerd.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Minderjarige Rotterdammers

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Minderjarige Rotterdammers

Effectindicatoren 20182019202020212022*****2023
Collegetarget 4a: 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een inburgeringstraject Streefwaarde   80% 80% 80%    
Realisatie startjaar 59% 42%*      
Collegetarget 4b: In deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders in Rotterdam naar 1.507. Streefwaarde** 1.900 1.769 1.638 1.507    
Realisatie 1.893 1.765 1.989      
Collegetarget 7: De eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3% punt*** Streefwaarde     51% 50%    
Realisatie            
Drugs & Alcohol: Vermindering van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren              
14/15 jarigen ooit alcohol gebruikt Streefwaarde - - - - 28%  
Realisatie            
Bingedrinken 14/15 jarigen Streefwaarde - - - - 6%  
Realisatie            
VSO leerlingen blowen**** Streefwaarde - - - - 25%  
Realisatie            
PrO leerlingen blowen Streefwaarde - - - - 6%  
Realisatie            
ROC studenten blowen Streefwaarde - - - - 20%  

Realisatie

-

 

 

 

 

 

 
ROC studenten bingedrinken Streefwaarde - - - - 25%  
Realisatie            
Zorgelijk gamen verminderen Streefwaarde - - - - 8,8%  
Realisatie            

* Het percentage dat tijdig start met inburgering (binnen een half jaar na toekenning bijstandsuitkering) is nog niet op het beoogde niveau van 80%. Dit komt mede door corona; dit heeft de start van trajecten (bijvoorbeeld in groepsverband) bemoeilijkt. Daarnaast is de nieuwe Wet inburgering uitgesteld, waardoor de statushouder langer dan gepland geheel zelf verantwoordelijk is en de gemeente een snelle start nog niet kan afdwingen.

** De Rekenkamer heeft tussentijds bepaald dat de getoonde mijlpalen niet statistisch zijn, maar dat aan het einde van de collegeperiode gekeken dient te worden naar de procentuele daling ten opzichte van de dan geldende nulmeting.

*** De maatregelen in het kader van de coronacrisis hebben grote invloed op de activiteiten vanuit het programma Ouder en Wijzer. Dat de crisis impact heeft op de formele target van het programma, het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen, is dan ook onontkoombaar. Hoe groot deze invloed is, is nauwelijks te voorspellen en zal ook afhangen van het verloop van de crisis. Medio 2021 krijgen wij daar wel een indicatie van want dan verschijnt een eerste meting van de GGD-monitor, waarvoor de data in september van 2020 zijn verzameld. Eind 2021 zullen data worden verzameld voor de eindmeting en wordt dat effect echt duidelijk. 

**** Door invoering van het passend onderwijs in 2015 is de huidige populatie op het VSO er een met meervoudige en zware problematiek. Van deze groep is bekend dat zij veel meer (deels zelfmedicatie) middelen gebruiken. Het hoge cijfer is hierdoor te verklaren. Het streven voor 2022 is een verdere daling bij alle jongeren binnen genoemde schoolsettings met het accent op daling bij jongeren op het speciaal onderwijs (de aanpak op deze scholen wordt geïntensiveerd en passend gemaakt voor de huidige problematische doelgroep.

*****De laatste meeting is in 2017 geweest. De voortgang wordt op deze scholen middels onderzoek in het najaar van  2021 gemonitord. De resultaten zullen in het voorjaar 2022 bekend worden.

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage 75-+ers waarbij het huisbezoek heeft geleid tot een vervolgactie (doorverwijzing, wijkteam, wijknetwerk e.d.)* Streefwaarde 25% 25% 25% 25% 25%  
Realisatie 21% 32%        
Aantal Opzoomerstraten Streefwaarde 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900  
Realisatie 1.824 1.837 2.500      
**Kansrijk opgroeien: Aantal wijken waarin wijkprogrammering wordt toegepast Streefwaarde 25 34 38 44 44  
Realisatie 25 30 38      

Toelichting indicatoren

*De huisbezoeken 75+ zijn i.v.m. de coronamaatregelen gestaakt. We hebben niet gevraagd alternatieve inzet die in 2020 is gepleegd te registreren. Dus daar zijn geen cijfers van bekend.

** In 30 wijken van Rotterdam werd in 2019 Wijkprogrammering in gezet. In 2020 zijn er 8 wijken bij gekomen en is het gestelde quotum voor dat jaar gehaald. De verwachting was dat door de corona-crisis vertraging zou ontstaan, maar met maximale inspanning en creativiteit is de doelstelling toch gerealiseerd.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Samenkracht en burgerparticipatieOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves6431.8522.140288

Bijdragen rijk en medeoverheden 221 1.298 1.395 97
Overige opbrengsten derden 421 554 745 191
Lasten exclusief reserves90.32298.82394.469-4.353

Apparaatslasten 7.949 11.404 11.852 448
Inhuur 61 483 957 474
Overige apparaatslasten 48 133 167 34
Personeel 7.840 10.787 10.727 -59
Intern resultaat 172 779 872 92
Intern resultaat 172 779 872 92
Programmalasten 82.201 86.640 81.746 -4.894
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.783 49.478 44.538 -4.939
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 66 66
Sociale uitkeringen 0 0 49 49
Subsidies en inkomensoverdrachten 35.418 37.162 37.092 -70
Saldo voor vpb en reserveringen -89.679 -96.970 -92.329 4.642
Saldo voor reserveringen -89.679 -96.970 -92.329 4.642
Reserves02.398321-2.077

Onttrekking reserves 0 2.398 321 -2.077
Saldo -89.679 -94.573 -92.008 2.565

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Welzijn 0 -1.397 - 513 884
2. Jeugd 0 -1.389 0 1.389
3. Integratie 0 -1.564 -1.564 0
4. Diverse afwijkingen 288 -3 0 291
Totaal afwijkingen 288 -4.353 -2.077 2.565

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Welzijn

Als gevolg van de uitbraak van corona zijn diverse welzijnsactiviteiten niet of in afgeslankte vorm doorgegaan. Ook konden door de uitbraak van corona niet alle projecten van Masterplan ouderen doorgaan. De bestemmingsreserves Masterplan ouderen en Maatschappelijke Participatie gebieden zijn voor in totaal € 513 lager onttrokken. Per saldo is er een voordeel op Welzijn van € 884.

 

2. Jeugd

Een onderschrijding in verband met terugvordering van subsidies uit voorgaande jaren en het niet of in mindere mate doorgaan van activiteiten in 2020. Het voordeel op Jeugd bedraagt € 1,4 mln.

 

3.. Integratie

Vanwege het uitstel van de Inburgeringswet en een lagere toekenning van subsidies vanwege de coronamaatregelen, is de begrote onttrekking van € 1,6 mln aan de bestemmingsreserve Asielakkoord achterwege gebleven.

 

4. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In dit taakveld staat de inzet op het stimuleren van zelfredzaamheid centraal. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van bewoners. Samen bouwen we aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Aandacht is er voor het delen van waarden, discriminatiebestrijding en gelijke behandeling. Ook goede basis ondersteuning aan statushouders en het bieden van kansen aan minderjarige Rotterdammers maken onderdeel uit van dit taakveld.