Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo Pagina 87

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Passende (langdurige) ondersteuning

In oktober is de vijfde raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over de eerste helft van het jaar 2020 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. In de raadsmonitor over de eerste helft van het jaar 2020 is een toegenomen instroom van ruim 9% in het aantal cliënten waar te nemen ten opzichte van de eerste helft van het jaar 2019.

 

Gevolgen van de coronacrisis

Aanbieders in Rotterdam konden in de periode van 16 maart tot 12 juli 2020 gebruik maken van een omzetgarantie. Hiermee werd aangesloten bij de landelijke afspraken hierover en hadden aanbieders de mogelijkheid om te declareren zoals gebruikelijk, ook al werd de ondersteuning tijdelijk niet (of op een andere manier) geleverd. Landelijk was de afspraak dat de omzetgarantie overeen minimaal overeen moest komen met het omzetniveau in het jaar daarvoor (2019). Bij vrijwel alle Wmo-aanbieders bleek dit het geval te zijn, zodat de geboden omzetgarantie volstond.

Rotterdam heeft meegewerkt aan diverse landelijke onderzoeken om meerkosten en inhaalvraag in kaart te brengen. Leveranciers zijn geïnformeerd over de afwegingskaders die gemeente Rotterdam voor het hervatten van de ondersteuning per 1 juli hanteerde. Rotterdam heeft een begin gemaakt met het in kaart brengen van de meerkosten die in de maatschappelijke ondersteuning zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Deze meerkosten zijn over de periode van de omzetgarantie vrijwel volledig in kaart gebracht. Voor de meerkosten over de tweede helft van 2020 is dit nog niet het geval. Wij kunnen dus nog niet definitief vaststellen of de compensatie vanuit het Rijk voor meerkosten Wmo toereikend geweest is voor het gehele jaar 2020.

 

Passend doelgroepenvervoer

2020 werd voor het doelgroepenvervoer getekend door de coronacrisis. Sinds de eerste lockdown was een grote uitval van de vraag naar het vervoer te zien. De beschikbaar gekomen capaciteit is door Trevvel ingezet om bij te dragen aan maatschappelijke initiatieven uit de stad. Via deze diensten heeft Trevvel een grote maatschappelijke bijdrage aan de stad en haar inwoners geleverd en is Trevvel een belangrijke en professionele partner voor de gemeente bij het realiseren van initiatieven gebleken. Gedurende 2020 is de vraag naar het doelgroepenvervoer gegroeid. De vraag naar het doelgroepenvervoer heeft echter niet het niveau van voor de coronacrisis bereikt.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves6.2274.1007.7363.636

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.903 3.893 7.603 3.710
Overige opbrengsten derden 324 207 133 -75
Lasten exclusief reserves180.609194.779207.94513.166

Apparaatslasten 3.894 2.964 2.592 -371
Inhuur 510 12 4 -7
Overige apparaatslasten -72 50 30 -20
Personeel 3.456 2.901 2.557 -344
Intern resultaat -199 358 488 130
Intern resultaat -199 358 488 130
Programmalasten 176.914 191.458 204.864 13.407
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -99 1.202 5.902 4.700
Kapitaallasten 394 394 394 0
Overige programmalasten 0 0 2 2
Sociale uitkeringen 176.120 189.362 198.067 8.705
Subsidies en inkomensoverdrachten 500 500 500 0
Saldo voor vpb en reserveringen -174.382 -190.679 -200.209 -9.530
Saldo voor reserveringen -174.382 -190.679 -200.209 -9.530
Reserves0-6.531-6.651-120

Onttrekking reserves 0 600 480 -120
Toevoeging reserves 0 7.131 7.131 0
Vrijval reserves 0 0 0 0
Saldo -174.382 -197.210 -206.860 -9.650

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Wmo arrangementen 0 13.470 0 -13.470
2. Eigen bijdragen 3.749 0 0 3.749
3. Diverse afwijkingen -113 -304 -120 71
Totaal afwijkingen 3.636 13.166 -120 -9.650

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Wmo arrangementen

De Wmo arrangementen zijn verdeeld over de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ en Geëscaleerde zorg 18+. Door een afwijkende verdeling van lasten over de taakvelden dan begroot is op dit taakveld een nadeel te zien van € 13,5 mln. Op het totaal van Wmo-arrangementen op beide taakvelden is er per saldo sprake van een nadeel van € 6,6 mln. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere productie en afrekeningen uit voorgaande jaren. (zie ook taakveld Geëscaleerde zorg 18+)

 

2. Eigen bijdragen

Vanwege de coronacrisis en systeemtechnische problemen met de inning bij het CAK was rekening gehouden met een daling van de eigen bijdragen. Dit heeft zich echter in veel mindere mate voorgedaan dan verwacht. Daarnaast is vanwege het abonnementstarief sprake van een toename van de eigen bijdragen (waar overigens meer uitgaven voor Wmo maatwerkvoorzieningen tegenover staan). Er is per saldo € 4,7 mln meer ontvangen dan begroot. (zie ook taakveld Geëscaleerde zorg 18+)

 

3. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen, waaronder een onderbesteding bij de bestemmingsreserve decentralisatie AWBZ.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .