Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Wijkteams en Wmo-loketten Pagina 91

Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Doorontwikkeling wijkteams.

Het bieden van passende zorg en ondersteuning

De gemeente werkt aan een nieuw, integraal beleid voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp voor de periode 2021-2026. In juni 2020 is het conceptbeleidsplan ‘Heel de stad’ in de gemeenteraad besproken. In dit plan worden de kaders geschetst voor het nieuwe beleid om Rotterdammers binnen de context van ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg, te kunnen blijven voorzien van passende en integrale zorg en ondersteuning. De definitieve versie van ‘Heel de stad’ is begin 2021 door de raad vastgesteld.

 

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Rotterdammers kunnen met hun vraag voor hulp en ondersteuning terecht bij de VraagWijzer, de stedelijke loketten (Centraal Onthaal Volwassenen en het Jongerenloket) of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen mensen zich ook nog bij de huisarts en alle andere betrokkenen uit het wijknetwerk melden met een hulpvraag. Rotterdammers krijgen hier informatie en advies of worden doorgeleid naar verdere ondersteuning, hulp of zorg.  Als daar aanleiding voor is krijgt de Rotterdammer bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het wijkteam of wordt een indicatie afgegeven voor een specialistische (2e lijns) aanbieder.

Rotterdammers kunnen natuurlijk ook telefonisch of online bij de gemeente terecht. Rotterdam hanteert drie ‘dienstverleningskanalen’ -telefonisch, digitaal, en fysiek – om aan te sluiten bij de behoefte van Rotterdammers. De gemeente optimaliseert deze verschillende dienstverleningskanalen doorlopend.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die elk half jaar aan de raad wordt aangeboden. Deze indicatoren hebben o.a. betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.

 

We doen het samen

Alle wijkteams maken gerichte afspraken met veel verschillende partners in het wijknetwerk over doorverwijzen, op- en afschalen en andere vormen van samenwerking in de wijk. Een voorbeeld van deze afspraken is dat huisartsen een verkort aanmeldformulier kunnen gebruiken om hun patiënt aan te melden bij het wijkteam voor ondersteuning. Vanuit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) kunnen huisartsen hun melding eenvoudig en veilig naar het wijkteam sturen.

Er zijn de afgelopen periode bijeenkomsten georganiseerd met en voor wijkteams rondom (o)GGZ in de wijk, samenwerking met Werk & Inkomen, basishulp, huiselijk geweld en bankslapers.

De impact van de coronacrisis maakt dat de wijkteams hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Veel van de ondersteuning gebeurt nu telefonisch en op afstand, als de situatie dat toelaat. Als huisbezoeken noodzakelijk zijn, dan worden deze gewoon uitgevoerd, uiteraard binnen de geldende richtlijnen. Tegelijk houden de wijkteams hun cliënten goed in beeld en zijn er afspraken met bijvoorbeeld scholen over situaties waar men zich zorgen over maakt.  

 

Doorontwikkeling wijkteams en VraagWijzer

Er wordt in de wijkteams langs 3 thema’s (samenwerken in de wijk, leren & ontwikkelen en organisatie & registratie) gewerkt aan de doorontwikkeling van de wijkteams. Op de 3 thema’s zijn concrete acties geformuleerd die ook in 2020 zijn uitgevoerd. Deze gaan over het maken van samenwerkingsafspraken met belangrijke partners (o.a. huisartsen, centrum voor jeugd en gezin (CJG), Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, scholen), maar ook over het verbeteren van de ondersteuning aan bankslapers, vermindering van administratieve lasten en gerichte scholing van de wijkteammedewerkers.

VraagWijzer heeft zich in 2020 gericht op het verder verbeteren van de dienstverlening aan Rotterdammers door een actieve samenwerking met partners (in de wijk), informatiegestuurd werken, het versterken van de verbinding tussen uitvoering en beleid, verbeteringen in de communicatie en efficiënter inrichten van processen. Daarnaast is mede door de Covid 19-pandemie een vlucht genomen in het digitaal en telefonisch klantencontact.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenOorspr.
Begroting
2020
Bijgestelde Begroting
2020
Realisatie
2020
Afwijking
Baten exclusief reserves2.4413.7274.445718

Bijdragen rijk en medeoverheden 90 1.471 1.859 388
Overige opbrengsten derden 2.351 2.256 2.586 330
Lasten exclusief reserves107.089113.272110.231-3.041

Apparaatslasten 54.465 59.153 58.114 -1.039
Inhuur 3.198 4.732 3.989 -743
Overige apparaatslasten 1.178 1.117 1.765 648
Personeel 50.089 53.303 52.359 -944
Intern resultaat -25 -977 -397 579
Intern resultaat -25 -977 -397 579
Programmalasten 52.649 55.095 52.514 -2.581
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 51.822 53.197 50.593 -2.604
Kapitaallasten 827 797 797 0
Overige programmalasten 0 0 22 22
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 1.102 1.102 0
Saldo voor vpb en reserveringen -104.648 -109.545 -105.786 3.759
Saldo voor reserveringen -104.648 -109.545 -105.786 3.759
Reserves1.1001.2301.190-40

Onttrekking reserves 1.100 1.230 1.190 -40
Saldo -103.548 -108.315 -104.597 3.718

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Wijkteaminzet Jeugd en Volwassenen 140 -1.987   2.127
2. Stedelijke zorg 333 -675   1.008
3. Bureau Frontlijn -57 -707   650
4. Diversen 302 329 -40 -67
Totaal afwijkingen 718 -3.041 -40 3.718

Toelichting overzicht afwijkingen

 

1. Wijkteaminzet Jeugd en Volwassenen

Er is sprake van een onderschrijding van per saldo € 2,1 mln. Dit wordt grotendeels veroorzaak doordat het expertiseteam volwassenen abusievelijk dubbel is begroot; dit wordt voor komende begrotingsjaren gecorrigeerd. Daarnaast is er een voordeel ontstaan door een afrekening 2019 bij wijkteaminzet jeugdigen voor minder inzet GZ-psychologen in dat jaar.

 

2. Stedelijke Zorg

Bij de loketten van Stedelijke zorg is een voordeel ontstaan van € 1,0 mln, omdat het vanwege corona ingewikkeld was om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden.

 

3. Bureau Frontlijn

Bij Bureau Frontlijn is sprake van een positief resultaat vanwege een bijdrage van het programma Stevige Start voor het project Moeders van Rotterdam en een incidentele BTW-teruggave. Er is een voordeel van € 650.

 

4. Diverse afwijkingen

Dit betreft het saldo van diverse kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

  • opgroeien en opvoeden
  • financiën en schulden
  • werk en dagbesteding
  • wonen
  • ouder worden
  • leven met een beperking
  • geestelijke gezondheid
  • huiselijk geweld
  • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.