Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Voorzieningen Pagina 136

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Voorzieningen31-12-2020CorrectieToevoegingAanwendingVrijval31-12-2021
Voorziening Pensioenen Bestuurders57.46401.5471.5045.25152.256
Verliesvoorziening Grondexploitaties30.33911.78800042.127
Voorziening Verzekeringen4.62302.0851.6641.1933.851
Voorziening naheffingsaanslag btw-compensatiefonds gratis OV 65+002.663002.663
Voorziening Vennootschapsbelasting3.78501.3473.97101.161
Voorziening Leges Leidingen95309050953905
Voorziening Beheer en Onderhoud N20960200460556
Voorziening Pensioenvoorziening Ex Raadsleden1.61701041.2880433
Voorziening Belastinggeschillen6160560413259
Voorziening Bomenfonds35000035
Voorziening Afkoop Onderhoudsplicht Begraafplaatsen9610009610
Voorziening Concernhuisvesting3000030000
Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering0031.07131.07100
Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats1030010300
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder6.8100006.8100
Voorziening Project Collectiegebouw1.5550001.5550
Totaal Voorzieningen109.76311.78839.77839.94717.136104.246

Toelichting verloopstaat

Hieronder volgt een toelichting van de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.

Een nadere toelichting op de voorzieningen is terug te vinden in de hierop volgende paragraaf: Vermogensspecificaties voorzieningen

 

Voorziening Pensioenen Bestuurders

De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van het college van B&W en politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is conform de berekening van een externe deskundige.

 

Verliesvoorziening Grondexploitaties

In de BBV-notitie grondexploitaties die in 2019 is uitgebracht is een aanscherping aangebracht in de manier waarop de verliesvoorziening grondexploitaties in de balans moet worden verwerkt. Vanaf 2019 moet de waardecorrectie slechts tot de boekwaarde van de negatieve grondexploitaties op de balans worden opgenomen. Het surplus moet als voorziening onder de passiva worden verantwoord.

 

Vermogensspecificatie voorzieningen

Vermogensspecificatie voorzieningen