Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Balans Pagina 122

Balans

De vaste activa bestaan uit de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. De vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteuren (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar), liquide middelen en overlopende activa. De vaste passiva bestaat uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2020 de cijfers voor resultaatbestemming getoond en in de kolom 01-01-2021 de cijfers na resultaatbestemming.

VASTE ACTIVA31-12-202001-01-202131-12-2021
Immateriële vaste activa      
     Bijdragen aan activa in eigendom van derden 43.207 43.207 52.053
Subtotaal Immateriële vaste activa 43.207 43.207 52.053
Materiële vaste activa      
     Investeringen met een economisch nut 1.971.968 1.971.968 1.999.163
     Investeringen met een economisch nut met heffing 183.688 183.688 196.182
     Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 591.518 591.518 650.938
Subtotaal Materiële vaste activa 2.747.174 2.747.174 2.846.283
Financiële vaste activa      
     Kapitaalverstrekkingen 397.859 397.859 429.908
     Leningen 163.903 163.903 86.575
     Overige langlopende leningen 15.038 15.038 28.414
     Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0
Subtotaal Financiële vaste activa 576.800 576.800 544.897
TOTAAL VASTE ACTIVA 3.367.181 3.367.181 3.443.233
VLOTTENDE ACTIVA31-12-202001-01-202131-12-2021
Voorraden -85.161 -85.161 -41.591
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 394.821 394.821 455.101
Liquide middelen 331 331 217
Overlopende activa 295.035 295.035 304.951
Totaal vlottende activa 605.026 605.026 718.678
       
TOTAAL ACTIVA 3.972.207 3.972.207 4.161.911
BUITEN BALANSTELLING31-12-202001-01-202131-12-2021
Niet uit balans blijkende rechten:      
BTW - compensatie gratis openbaar vervoer; bezwaar terug te vorderen compensabele BTW 0 0 370
BTW - compensatie gratis openbaar vervoer; bezwaar verschuldigde belastingrente 0 0 62
VASTE PASSIVA31-12-202001-01-202131-12-2021
Eigen vermogen      
     Algemene reserve 196.986 223.375 240.484
     Bestemmingsreserves 2.123.135 2.182.919 2.117.554
     Gerealiseerd resultaat 86.173   -26.977
Subtotaal Eigen vermogen 2.406.294 2.406.294 2.331.061
       
Voorzieningen 109.763 109.763 104.246
Vaste schulden met een renteypische looptijd van één jaar of langer 914.593 914.593 600.505
Subtotaal Voorzieningen en Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.024.356 1.024.356 704.751
Totaal vaste passiva 3.430.650 3.430.650 3.035.812
VLOTTENDE PASSIVA31-12-202001-01-202131-12-2021
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 125.035 125.035 555.625
Overlopende passiva 416.522 416.522 570.474
Totaal vlottende passiva 541.557 541.557 1.126.099
       
TOTAAL PASSIVA 3.972.207 3.972.207 4.161.911
BUITEN BALANSTELLING31-12-202001-01-202131-12-2021
Niet uit balans blijkende verplichtingen:      
Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam 9.628.957 9.628.957 9.503.944
Garanties volkshuisvesting particulieren 33.887 33.887 30.133
Garanties ten behoeve van rechtspersonen 10.927 10.927 8.999
Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen 73.190 73.190 70.954

Overige onderdelen

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum