Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Investeringen Pagina 112

Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de lopende en onlangs afgeronde investeringen gepresenteerd.

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Door te investeren op een wijze die past bij de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd, werken we doelbewust toe naar een toekomstbestendig Rotterdam, waarin het fijn wonen en werken is.

Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken (zie ook bijgaande oplegger waarin het investeringsbeleid van Rotterdam is toegelicht).

Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

  1. De investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van de gemeentelijke bezittingen;
  2. De reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die leiden tot nieuwe bezittingen;
  3. Extra investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die is ontstaan wegens de verkoop van Eneco.

 

Met verstandig investeringsbeleid willen we zeker stellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en andere partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van deze partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen.

 

In de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.

image

Lopende investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen in materiële vaste activa thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al door de raad verleend (gevoteerd). Daarmee is aan het college toestemming gegeven om meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd.

Voor een overzicht van de kapitaalverstrekkingen wordt verwezen naar het overzicht dat wordt gepresenteerd in de paragraaf Verbonden Partijen.

Voor een overzicht van de verstrekte leningen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Voor een overzicht van de grondexploitaties wordt verwezen naar de Monitor Grondexploitaties.

Voor nadere informatie over de meest belangwekkende investeringen wordt verwezen naar de Monitor Grote Projecten en de meest recente rapportages over de investeringen die onder de Regeling risicovolle projecten Rotterdam vallen.

Voor nadere informatie over de meest belangwekkende ICT-investeringen wordt verwezen naar de Monitor ICT-projecten.

 

Afgeronde investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen het afgelopen jaar zijn afgerond. Het gevoteerde krediet wordt afgesloten.

In de tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat het gevoteerde krediet, de gerealiseerde uitgaven, de ontvangen bijdragen van derden en de netto investering.