Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bestuur - College Pagina 32

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

Onze inzet blijft om samen met de stad te bouwen aan een sterk Rotterdam. De covid-19 crisis heeft ook heel 2021 grote impact gehad op ons leven, welzijn en de economie in onze stad. De beperkende maatregelen, met grote effecten op vele sectoren en het leven van mensen, zijn nog deels van kracht. Enige versoepelende maatregelen zijn al doorgevoerd, de verwachtingen zijn hoopvol. Dagelijks wordt er gewerkt de gevolgen voor de stad te verzachten en de weg uit de crisis weer omhoog te vinden. Dat is een grote opgave. Tegelijk gaan de werkzaamheden voor een veilige, groene en sterke stad door, ook in tijden van crisis. In 2021 en in de komende periode. Met vertrouwen in de veerkracht van de stad. Daar zijn wij, net zoals veel Rotterdammers, trots op.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bestuur - CollegeOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves147475.3035.256

Overige opbrengsten derden 0 0 5 5
Overige baten 147 47 5.298 5.251
Lasten exclusief reserves4.7684.8534.559-294

Apparaatslasten 3.611 2.199 2.157 -42
Overige apparaatslasten 816 250 229 -21
Personeel 2.795 1.949 1.928 -21
Intern resultaat 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 1.158 2.654 2.402 -252
Financieringslasten 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 211 850 632 -218
Overige programmalasten 947 1.764 1.735 -29
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 40 35 -5
Saldo voor vpb en reserveringen -4.621 -4.806 744 5.550
Saldo voor reserveringen -4.621 -4.806 744 5.550
Reserves2012014-106

Onttrekking reserves 20 120 14 -106
Saldo -4.601 -4.686 758 5.444

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Pensioenvoorziening bestuurders 5.251 0 0 5.251
2. Inkopen & uitbestede werkzaamheden 0 -218 0 218
3. Reserves 0 0 -106 -106
4. Overige afwijkingen 5 -76 0 81
Totaal afwijkingen 5.256 -294 -106 5.444

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 5,4 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Pensioenvoorziening bestuurders

De berekening van de voorziening pensioenen bestuurders wordt ieder jaar geactualiseerd. De nieuwe berekening heeft geleid tot een vrijval van de voorziening van € 5,3 mln. Hierdoor is het verschil met de begroting ontstaan.

 

2. Inkopen en uitbestede werkzaamheden 

Er is in 2021 minder uitgegeven (€ 218) dan begroot aan onder andere beleidsondersteunend onderzoek en aanschaf software.

 

3. Reserves 

De in 2021 begrote Coronahulp aan Suriname en Kaapverdië (€ 100) wordt pas in 2022 gerealiseerd. Dit leidt in 2021 tot een onderbesteding. Voor de begrote giften vanuit het Burgermeester en Wethouders fonds  (€ 20) is in 2021 € 14 gerealiseerd.

 

4. Overige afwijkingen

Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen die leiden tot een voordeel van € 81.

Omschrijving taakveld

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.