Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Media Pagina 39

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

De Rotterdamse film- en mediasector heeft natuurlijk ook te kampen met de coronamaatregelen. Bioscopen en filmhuizen moesten noodgedwongen hun deuren sluiten, filmfestivals konden soms wel, maar meestal niet fysiek doorgaan. Tegelijkertijd is de vraag naar content enorm en wordt het publiek via online aanbod bereikt. De sector zelf heeft hiervoor protocollen en portals ontwikkeld. Samen met de sector zet het Rotterdam Film & Media Office zich in voor kwalitatieve producties, meer samenhang tussen de activiteiten, meer diversiteit en voor innovatie.

Het goede nieuws uit 2021 is dan ook dat het RFMO het recordaantal van meer dan 1.000 draaidagen heeft gefaciliteerd. Daarbij valt op dat de producties anders en groter zijn: natuurlijk het internationale Eurovisie Songfestival met optredens op daken en bruggen met 183 miljoen kijkers, maar ook (inter)nationale speelfims die volledig in Rotterdam zijn opgenomen. Verder vierde het IFFR zijn vijftigste editie en is OPEN Rotterdam verkozen tot beste lokale omroep van Nederland!

Het afgelopen jaar heeft Bibliotheek Rotterdam de gevolgen ondervonden van uiteenlopende coronamaatregelen. Dit heeft ertoe geleid dat Bibliotheek Rotterdam sommige diensten niet of niet volledig aan haar leden, deelnemers en bezoekers kon aanbieden. Bibliotheek Rotterdam heeft getracht om op anderen (digitale) manieren invulling te geven aan haar belangrijke maatschappelijke functies in de stad.

In de ontwikkeling van de nieuwe Centrale Bibliotheek zijn in 2021 belangrijke stappen gezet. In 2021 is gestart met de selectie van een architect die het voorlopig ontwerp opstelt voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek, inclusief buitenruimte en optioneel de stadsmuseale functie. De selectie van een architect vindt in 2022 plaats. Naar verwachting zal Rotterdam bij uitvoering van het ontwerp rond 2029 beschikken over een nieuwe Centrale Bibliotheek die klaar is voor de toekomst, een visitekaartje is voor de stad, een huiskamer voor alle Rotterdammers en een voorbeeld voor de bibliotheekwereld.

 

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

 

Cultuurplan 2021-2024
In het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

 

Film, Media en Bibliotheek
Op basis van de in 2019 vastgestelde Film- en Mediavisie zette de gemeente ook in 2021 in op het versterken van het Rotterdamse film- en mediaklimaat. Met het oog op samenhang in het stelsel van ondersteuningsinstrumenten is een centraal aanspreekpunt ingericht voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het film- en mediabeleid, het Rotterdam Film and Media Office (RFMO).

Het voornemen de Centrale Bibliotheek ingrijpend te vernieuwen is in 2021 verder uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten MediaOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves0022

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 2 2
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves21.43621.38420.503-881

Apparaatslasten 541 519 474 -45
Inhuur 22 27 3 -24
Overige apparaatslasten 17 16 8 -8
Personeel 503 476 463 -13
Intern resultaat 0 -25 -5 20
Intern resultaat 0 -25 -5 20
Programmalasten 20.895 20.890 20.034 -856
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 -5 7 12
Overige programmalasten 0 0 70 70
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.895 20.895 19.957 -938
Saldo voor vpb en reserveringen -21.436 -21.384 -20.502 882
Saldo voor reserveringen -21.436 -21.384 -20.502 882
Reserves03403400

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 340 340 0
Saldo -21.436 -21.044 -20.162 882

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Stichting Bibliotheek Rotterdam   -930   930
2. Overige afwijkingen 2 49 0 -47
Totaal afwijkingen 2 -881 0 882

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 882 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Stichting Bibliotheek Rotterdam
Een deel van de aan Stichting Bibliotheek toegekende subsidie heeft geen betrekking op het jaar 2021. Het bedrag komt daarmee niet voor verantwoording in dit jaar in aanmerking en levert voor 2021 dan ook een eenmalig voordelig resultaat op.

 

2. Overige afwijkingen
Diverse afwijkingen van geringe omvang.

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners,bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.


Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid