Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME Pagina 41

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

De exploitatie van de acht kinderboerderijen en de uitvoering van de educatieve natuurlessen aan basisscholen is met een subsidie van de gemeenten uitgevoerd door de stichting Natuurstad. De kinderboerderijen hebben te maken gehad met sluiting (aan het begin en eind van het jaar) als gevolg van de coronamaatregelen.  In 2021 hebben 11 kleine initiatieven gebruik gemaakt van de NME subsidieregeling.
De huidige overeenkomst met de Dierenbescherming voor de opvang van dieren is met een overbrugging verlengd. De Europese Aanbesteding voor het nieuwe asiel loopt door in Q1 2022.  Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het investeringsbesluit waarmee overgegaan kan worden tot realisatie van het dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg 33.

Het actieprogramma “Speeltuinen, een stap naar de toekomst” is in 2021 uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen. Hierin zijn pilots en acties opgenomen om meer vrijwilligers te werven, te komen tot ruimere openstelling, samen spelen door kinderen met en zonder beperking te stimuleren en te komen tot een intensiever gebruik van speeltuinen als multifunctionele sport- en speelplek.
De 33 scoutinggroepen zijn belangrijke recreatieve voorzieningen voor Rotterdam. De uitvoering van het Actieprogramma verenigingen voor de scoutinggroepen heeft zich vooral gericht op verhoging van het ledenaantal, gezamenlijke activiteiten van scoutinggroepen, en samenwerking tussen scoutinggroepen en andere partijen in de wijk zoals sportclubs en speeltuinen.
 

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36 39 49    
Vitaliteit scouting* Streefwaarde   PM 32 32 32 32
Realisatie            
*Voor scouting vindt in 2022 een eerste meting vitaliteit plaats in het kader van het Actieprogramma Verenigingen

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves2.2912.3522.276-76

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.291 2.352 2.276 -76
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.89319.66419.282-382

Apparaatslasten 821 820 826 6
Inhuur 150 150 72 -79
Overige apparaatslasten 14 14 34 20
Personeel 656 656 721 65
Intern resultaat 1.078 892 1.112 220
Intern resultaat 1.078 892 1.112 220
Programmalasten 16.994 17.952 17.343 -609
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.355 2.109 1.983 -126
Overige programmalasten 1.032 931 686 -245
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.607 14.912 14.674 -238
Saldo voor vpb en reserveringen -16.601 -17.312 -17.005 306
Saldo voor reserveringen -16.601 -17.312 -17.005 306
Reserves049398-395

Onttrekking reserves 0 493 98 -395
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -16.601 -16.819 -16.907 -88

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Recreatieoord Hoek van Holland 48 595 0 -547
2. Bouw nieuw dierenasiel 0 -395 -395 0
3. Diverse afwijkingen -124 -582 0 458
Totaal afwijkingen -76 -382 -395 -88

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 88 nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Recreatieoord Hoek van Holland
Het recreatieoord heeft dit jaar een tekort van € 547. Dit tekort bestaat voornamelijk uit een knelpunt in de kostendekkende huur en kostenstijgingen in de exploitatie die niet aan recreanten worden doorbelast. Ook zijn er kosten op de exploitatie geboekt die te maken hebben met het onderzoek naar het vervreemdingsproces.

 

2. Bouw nieuw dierenasiel
Er is in 2021 voor de ontwikkelkosten voor de bouw van een nieuw dierenasiel € 493 gereserveerd. Vanwege toentertijd nog niet in te schatten kosten t.a.v. ontwikkelkosten in 2021, is de totale bestaande reserve begroot als onttrekking. In 2021 is voor € 98 gebruik hiervan gemaakt. De resterende middelen dienen in 2022 beschikbaar te blijven voor de ontwikkelkosten ten behoeve van de bouw van het nieuwe dierenasiel.  

 

3. Diverse afwijkingen
Deze afwijking bestaat uit kleine verschillen.

 

Omschrijving taakveld

Op het gebied van natuur en milieu draagt het college bij aan het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie. Inzet van het college is ook een goed aanbod aan recreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en scouting in stand te houden met een goede spreiding over de wijken. In dit kader exploiteert de gemeente het recreatieoord in Hoek van Holland.