Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten Pagina 46

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

De kooplieden van de Rotterdamse warenmarkten ondervonden ook in 2021 de gevolgen van de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen op de markt. Samen met de kooplieden is en wordt er gezorgd dat de markt, met diverse aanpassingen vanwege de coronamaatregelen, zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

Afgelopen december 2021 is de marktvisie "de markt als vliegwiel in de wijk" door het college vastgesteld. De ambities van de visie zoomen in op acht lagen waaronder aanbod van producten, beleving en circulariteit. Inmiddels is er gestart met de uitwerking van de ambities van de visie en de hieraan gekoppelde pilots. In de uitwerking moet rekening gehouden worden met de coronamaatregelen. Deze kunnen vertragend werken.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves2.7191.7191.79576

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 282 282
Overige opbrengsten derden 2.719 1.719 1.513 -206
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.1474.0763.917-158

Apparaatslasten 1.382 1.908 1.789 -118
Inhuur 3 499 467 -31
Overige apparaatslasten 15 41 29 -12
Personeel 1.363 1.368 1.293 -75
Intern resultaat 1.186 1.186 1.196 10
Intern resultaat 1.186 1.186 1.196 10
Programmalasten 580 982 932 -50
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 495 897 909 12
Overige programmalasten 85 85 23 -62
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -429 -2.357 -2.123 234
Saldo voor reserveringen -429 -2.357 -2.123 234
Saldo -429 -2.357 -2.123 234

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen 76 -158 0 234
Totaal afwijkingen 76 -158 0 234

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 234 voordelig.  

 

1. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen welke hebben geleid tot een voordeel van € 234.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)