Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Economische promotie Pagina 48

Rotterdam heeft een economische stedelijke identiteit welke ruimte biedt voor bedrijven om zich in Rotterdam thuis te voelen

In 2021 is de economie van de Rotterdamse regio stevig hersteld met een groei van ongeveer 5%. Deze groei is iets sterker dan het landelijk gemiddelde (4,8%). Dit is opvallend omdat de krimp in 2020 minder groot was in vergelijking met andere regio’s en het landelijk gemiddelde. De Rotterdamse regio is dus sterker uit de crisis gekomen. Aandacht blijft nodig voor die sectoren die de hardste klappen hebben gehad. 

De afgelopen twee jaar is gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van de Herstel- en vernieuwingsagenda (2020) die in samenspraak met stakeholders in de stad en regio is opgesteld om in te spelen op de effecten van de Coronacrisis. De herstel- en vernieuwing wordt gestuurd aan de hand van ze sporen: human capital, brede sectorstructuur, economische transities, aantrekkingskracht stad, ondernemers en innovatie en gemeentelijke dienstverlening.

De Herstel- en vernieuwingsagenda is een adaptieve agenda wat betekent dat de koers en maatregelen bijgestuurd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie en de voortgang en impact van de maatregelen. Medio 2021 is de eerste monitor van de Herstel- en vernieuwingsagenda verschenen. De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen.

Voor de korte en middellange termijn zijn om in te spelen op de coronacrisis en aanvullend op bestaande activiteiten de volgende activiteiten in 2021 opgestart en worden deze in 2022 vervolgd of geïntensiveerd onder de vlag van de Herstel- en vernieuwingsagenda:
•    Het uitvoeren van promotiecampagnes gericht op de regionale en landelijke bezoekersmarkt;
•    Het stimuleren van de bezoekerseconomie door middel van de DO rist campagne van Rotterdam Partners i.s.m.
     de gemeente Rotterdam; 
•    Het doen van onderzoek naar de economische effecten voor de binnenstad als gevolg van hybride werken; 
•    Het uitvoeren van een programma stadscultuur door het jaar op het Schouwburgplein en Grote Kerkplein.
 

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Economische promotieOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves50452313-138

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 117 130 14
Overige opbrengsten derden 50 335 33 -302
Overige baten 0 0 150 150
Lasten exclusief reserves13.15816.23814.992-1.246

Apparaatslasten 1.044 1.297 1.730 432
Inhuur 39 45 0 -45
Overige apparaatslasten 11 13 16 3
Personeel 994 1.239 1.714 475
Intern resultaat 470 452 586 134
Intern resultaat 470 452 586 134
Programmalasten 11.643 14.489 12.676 -1.812
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.051 4.872 3.140 -1.731
Kapitaallasten 96 124 123 -1
Overige programmalasten 0 0 -1 -1
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.497 9.493 9.414 -78
Saldo voor vpb en reserveringen -13.108 -15.786 -14.679 1.107
Saldo voor reserveringen -13.108 -15.786 -14.679 1.107
Reserves300-260-300-40

Onttrekking reserves 300 190 150 -40
Toevoeging reserves 0 450 450 0
Saldo -12.808 -16.046 -14.979 1.067

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Digitalisering, Innovatie                 0         -349                0           349
2. Flexibele schil                 0         -525                0           525
3. Brexit                 0           -36             -40              -4
4. Diverse afwijkingen            -138         -336                0           198
Totaal afwijkingen            -138       -1.246             -40           1.067

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,067 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Digitalisering, Innovatie
Door de beperkende maatregelen door corona konden projecten in de stad met ondernemers geen doorgang vinden  en zijn evenementen niet doorgegaan of uitgesteld voor Innovatie, Digitalisering en Internationalisering. Dit heeft geresulteerd in een onderschrijding van € 349.

 

2. Flexibele schil
Gedurende het jaar is budget vrijgemaakt ter vorming van een flexibele schil om extra werkzaamheden op te kunnen pakken. Door latere instroom van personeel is aanspraak op dit budget niet nodig gebleken. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 525.

 

3. Brexit
De lasten voor de Brexitmaatregelen waren in 2021 marginaal, waardoor onttrekking aan de reserve niet nodig is gebleken.

 

4. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleinere afwijkingen op te merken op saldo-niveau, die leiden tot een voordeel van € 198.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing.