Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatschappelijke ondersteuning Pagina 49

Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans.

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers.

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben.

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

TAAKVELD 1

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (onder 27 jaar) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (onder 27 jaar) aan werk, helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

TAAKVELD 2

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede.

TAAKVELD 3

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Voor 2022 is voor 15.000 Rotterdammers met financiële problemen een individueel ondersteuningsplan opgesteld.

TAAKVELD 4

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 5

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuningOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves19.63323.35827.8114.453

Bijdragen rijk en medeoverheden 11.195 16.684 20.630 3.946
Financieringsbaten 240 325 342 17
Overige opbrengsten derden 8.199 6.348 6.839 490
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves216.319248.626241.592-7.034

Apparaatslasten 46.050 55.901 55.038 -863
Inhuur 2.043 2.863 2.614 -249
Overige apparaatslasten 1.277 1.845 1.075 -770
Personeel 42.730 51.193 51.348 156
Intern resultaat 1.031 4.136 5.322 1.186
Intern resultaat 1.031 4.136 5.322 1.186
Programmalasten 169.237 188.588 181.231 -7.357
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 74.558 77.450 74.869 -2.581
Kapitaallasten 0 93 82 -11
Overige programmalasten 86 5.160 4.182 -979
Sociale uitkeringen 38.250 45.411 45.392 -19
Subsidies en inkomensoverdrachten 56.343 60.474 56.707 -3.767
Saldo voor vpb en reserveringen -196.686 -225.269 -213.781 11.488
Saldo voor reserveringen -196.686 -225.269 -213.781 11.488
Reserves06.8214.921-1.900

Onttrekking reserves 0 6.821 4.921 -1.900
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -196.686 -218.448 -208.860 9.588

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Taal 826 417 0 409
2. Welzijn 60 -4.318 -719 3.659
3. Jeugd 659 -645 0 1.304
4. Armoedebestrijding 87 523 -167 -603
5. Rotterdampas -90 -1.508 0 1.418
6. Jongerenloket 0 -722 0 722
7. Europees Sociaal Fonds 2.297 2.297 0 0
8. Schulddienstverlening 158 -2.239 0 2.397
9. Diverse afwijkingen 456 -840 -1.014 282
Totaal afwijkingen 4.453 -7.034 -1.900 9.588

Het saldo van dit programma bedraagt € 9,6 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Taal
Als gevolg van de uitbraak van corona en de genomen maatregelen was het in 2021 niet mogelijk om alle geplande trajecten voor Rotterdammers met laaggeletterdheid doorgang te laten vinden. Dit leidt tot een voordeel van € 409.

 

2. Welzijn
Als gevolg van de uitbraak van corona zijn diverse welzijnsactiviteiten niet of in afgeslankte vorm doorgegaan. Ook konden door de uitbraak van corona niet alle projecten van Masterplan ouderen doorgaan. Uiteindelijk zijn er geen onttrekkingen gedaan aan de bestemmingsreserves Masterplan ouderen en Maatschappelijke Participatie gebieden. Per saldo is er een voordeel op Welzijn van € 3,7 mln.

 

3. Jeugd
Een onderbesteding in verband met terugvordering van subsidies uit voorgaande jaren en het niet of in mindere mate doorgaan van activiteiten in 2021. Het voordeel op Jeugd bedraagt € 1,3 mln.

 

4. Armoedebestrijding
In 2021 is er sprake van een groter bereik van regelingen op bijzondere bijstand, mede als gevolg van de coronacrisis en een betere vindbaarheid van de regelingen. Het tekort bedraagt € 603.

 

5. Rotterdampas
Als gevolg van de uitbraak van corona zijn er in 2021 minder passen verkocht en is door de pashouders minder gebruik gemaakt van de pas. Per saldo is er sprake van een voordeel van € 1,4 mln.

 

6. Jongerenloket
Bij het Jongerenloket is een onderbesteding van € 722. Er is voor € 328 minder besteed aan apparaatslasten dan begroot en is er een onderbesteding op het programmabudget van € 394 .Als gevolg van het thuiswerken is de doorbelasting voor beveiliging en telefoniekosten lager uitgevallen. Daarnaast heeft het Jongerenloket de prioriteit gelegd op het inwerken van nieuwe medewerkers en het continueren van de dienstverlening, waaronder het optimaal benutten van ingekochte trajecten. Het budget voor innovatie doeleinden is door de gewijzigde prioriteitstelling niet volledig besteed.

 

7. Europees Sociaal Fonds

In 2022 is vanuit het Europees Sociaal Fonds een bijdrage van € 2,3 mln ontvangen voor Arbeidstoeleiding. Deze bijdrage heeft betrekking op activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden. Deze bijdrage wordt in 2022 uitbetaald. Er is per saldo geen sprake van een afwijking.

  

8. Schulddienstverlening

Er is in een onderbesteding van € 2,4 mln. Door de coronamaatregelen was er minder fysiek contact mogelijk met Rotterdammers met schulden. Dit bemoeilijkt het opbouwen van vertrouwen en vervolgens het toeleiden naar een passend traject (bijvoorbeeld bij de Kredietbank Rotterdam). Er zijn hierdoor minder trajecten gestart dan aanvankelijk gedacht. De verwachting is dat door corona er meer Rotterdammers met schulden zijn en dat dit als de versoepelingen zich doorzetten ook meer zichtbaar wordt. Om daar op voorbereid te zijn is een bestemmingsreserve van € 2,4 mln aangevraagd waaruit we activiteiten op het gebied van armoede en schulden in 2022 kunnen dekken. 

 

9. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven ernaar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven binnen het programma Rotterdam, Ouder en Wijzer. En is er vanaf 2022 een nieuw Rotterdams ouderenpakket, waarin de vanuit het programma ontwikkelde interventies worden geborgd.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.