Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Concernondersteuning Pagina 66

Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Voor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves2.5725.9958.1662.171

Bijdragen rijk en medeoverheden 584 760 1.709 949
Belastingen 0 0 0 0
Dividenden 0 2.972 2.972 0
Overige opbrengsten derden 1.988 2.262 3.484 1.222
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves369.755372.559369.985-2.575

Apparaatslasten 233.994 258.484 259.254 770
Inhuur 25.999 29.516 31.197 1.680
Overige apparaatslasten 4.916 7.408 6.911 -497
Personeel 203.078 221.560 221.146 -414
Intern resultaat 16.505 3.792 4.306 514
Intern resultaat 16.505 3.792 4.306 514
Programmalasten 119.257 110.283 106.424 -3.858
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 94.276 86.685 82.776 -3.909
Kapitaallasten 21.798 21.127 21.272 146
Overige programmalasten 581 405 274 -132
Sociale uitkeringen 0 0 2 2
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.601 2.065 2.100 35
Saldo voor vpb en reserveringen -367.183 -366.565 -361.819 4.746
Saldo voor reserveringen -367.183 -366.565 -361.819 4.746
Reserves0-4.785-5.206-421

Onttrekking reserves 0 1.719 1.298 -421
Toevoeging reserves 0 7.504 7.504 0
Vrijval reserves 0 1.000 1.000 0
Saldo -367.183 -371.350 -367.025 4.325

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Corona effecten 0 -3.794 -166 3.628
2. Overige huisvestingskosten 0 -925 -236 689
3. Interne- en externe dienstverlening 1.222 -46 0 1.267
4. Overige baten 949 0 0 949
5. Arbeidskosten 0 1.267 -18 -1.285
6. Cloudkosten 0 2.800 0 -2.800
7. Capaciteitskrapte 0 -1.990 0 1.990
8. BBV aanpassing overhead 0 559 0 -559
9. Diverse afwijkingen 0 -446 0 446
Totaal afwijkingen 2.171 -2.575 -421 4.325

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 4,3 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Corona effecten
De aanhoudende coronacrisis heeft ook in 2021 diverse effecten op het resultaat met als belangrijkste: 1. Niet volledig uitgevoerd huurdersonderhoud door capaciteitsgebrek bij aannemers, 2. huisvestingskosten die lager zijn uitgevallen door verlenging van de coronamaatregelen. Overige corona effecten zijn per saldo vrijwel neutraal.

 

2. Overige huisvestingskosten
Dit betreft onder meer onderbesteding op huur- en servicekosten en activiteiten met betrekking tot energietransitie. Dit laatste is per saldo neutraal door een evenredig lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve.

 

3. Interne- en externe dienstverlening
Vergeleken met de begroting is er in 2021 sprake van meer geleverde dienstverlening, aan externe partijen maar vooral binnen het concern. Dit betreft vraag gestuurde dienstverlening, voornamelijk op het gebied van ICT, Communicatie, Interim management en Inkoop. Hier staat deels inzet van personeel en inhuur tegenover.

 

4. Overige baten
Dit betreft voornamelijk vergoedingen in verband met ziektegelden, zwangerschappen en uitkeringen uit hoofde van WAO/WIA die hoger zijn dan begroot.

 

5. Arbeidskosten
In 2021 zijn de personele lasten lager dan begroot door niet ingevulde vacatureruimte (als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt) en de doorbelasting van personele inzet aan de corona-organisatie. Daar tegenover staat meer inhuur van externen om tijdelijk invulling te geven aan de lastig vervulbare vacatures en de inzet van projecten.

 

6. Cloudkosten
Dit houdt verband met het aanbestedingstraject rondom de Rotterdamse Digitale Infrastructuur. Tijdens de gunningsfase bleek het te gaan om een cloudtoepassing hetgeen volgens de BBV regelgeving niet activeerbaar is. De kosten zijn daarom in de exploitatie genomen.

 

7. Capaciteitskrapte
Door (onder andere) de krappe situatie op de arbeidsmarkt en benodigde inzet voor de coronacrisis was er niet voldoende (ontwikkel)capaciteit beschikbaar voor een aantal reguliere projecten op het gebied van ICT, Huisvesting, Financiën en Communicatie. Dit schuift deels door naar 2022.
 

8. BBV-aanpassing Overhead
Deze afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

9. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in de lasten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.