Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkvoorziening (Wmo) Pagina 88

Maatwerkvoorziening (Wmo)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Woonvoorzieningen
In 2021 is een subsidieregeling ingegaan voor een bijdrage aan in of bij bestaande wooncomplexen aangebrachte collectieve voorzieningen voor het stallen van scootmobielen. Hierdoor worden woningcorporaties in staat gesteld om met een bijdrage van de gemeente collectieve woningaanpassingen te doen voor het verbeteren van de door- en toegankelijkheid van wooncomplexen en het stallen van scootmobielen. In 2021 is goed gebruik gemaakt van de regeling, vrijwel het volledige beschikbare budget is aangewend. De regeling zal ook in 2022 doorgang vinden.

 

Hulpmiddelen
De gemeente Rotterdam doet mee aan het landelijke project Verbeteragenda hulpmiddelen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om knelpunten in de verstrekking van hulpmiddelen aan te pakken. Zij heeft daartoe in 2021 het Convenant Meeverhuizen en het Convenant Maatwerkprocedure Toegang ondertekend, die momenteel in de ambtelijke organisatie worden geïmplementeerd. Inzet van het Convenant Meeverhuizen is dat gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en hulpmiddelenleveranciers ervoor zorgdragen dat het op maat gemaakte hulpmiddel voor een cliënt beschikbaar blijft wanneer de cliënt verhuist van de ene gemeente naar de andere, en wanneer de cliënt van de Wmo naar de intramurale Wet langdurige zorg verhuist. De ondertekenaars van het Convenant Maatwerkprocedure Toegang willen bereiken dat cliënten met een complex hulpmiddel of in een complexe situatie zo snel mogelijk een passend hulpmiddel krijgen.

Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een start gemaakt met de voorbereiding van een verbeterde maatwerkvoorziening voor sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking. Over nieuw te vormen beleid hierop is advies ingewonnen bij de doelgroep via hun vertegenwoordiging in de Brede Raad 010.

 

Eigen bijdrage
Met ingang van 1 januari 2020 is vanuit het Rijk de regelgeving aangepast voor het inkomensonafhankelijk abonnementstarief. Daar wordt voor de eigen bijdragen voor de extramurale Wmo-voorzieningen nu een maandbedrag (maximaal € 19 per maand) gehanteerd. Mede door het vaste abonnementstarief doen meer Rotterdammers een beroep op de gemeente voor een Wmo-maatwerkvoorziening. De eerder gesignaleerde stijging van het ouderen met een indicatie voor Wmo-maatwerkondersteuning heeft zich ook in 2021 voortgezet.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Maatwerkvoorziening (Wmo)Oorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.49211.58312.132549

Apparaatslasten 69 69 65 -4
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 1 1 0 -1
Personeel 67 68 65 -3
Intern resultaat 0 1 108 106
Intern resultaat 0 1 108 106
Programmalasten 12.423 11.512 11.959 446
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 66 -1.111 195 1.306
Sociale uitkeringen 12.357 12.124 11.276 -848
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 500 488 -12
Saldo voor vpb en reserveringen -12.492 -11.583 -12.131 -549
Saldo voor reserveringen -12.492 -11.583 -12.131 -549
Saldo -12.492 -11.583 -12.131 -549

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Maatwerkvoorzieningen 0 549 0 -549
Totaal afwijkingen 0 549 0 -549

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 549 nadelig. De belangrijkste oorzaak hiervan is:

 

1. Maatwerkvoorzieningen
Er is in 2021 meer beroep gedaan op woningaanpassingen dan verwacht. Er is hierin een aanzuigend effect van het abonnementstarief te zien. Het tekort bedraagt € 549.

 

 

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het hulpmiddelen en woningaanpassingen betreft voor mensen die zelfstandig wonen. In de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+ worden de andere maatwerkvoorzieningen Wmo toegelicht.