Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Arbeidsparticipatie - Werk Pagina 92

Arbeidsparticipatie - Werk

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Zoveel mogelijk Rotterdammers werken (geheel of gedeeltelijk) en verdienen zo hun eigen inkomen.

Arbeidsontwikkeling: gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie werkzoekenden.

Het via (regionale) samenwerking en werkgeversdienstverlening versterken van de arbeidsmarkt.

De coronacrisis raakt de grote steden verhoudingsgewijs hard. In de grote steden wonen relatief meer mensen met een flexibel contract, zij zijn daarmee meer kwetsbaar en bij hen komen de gevolgen van economische neergang harder aan. Hiermee zijn ze kwetsbaarder en komen de gevolgen van economische neergang harder aan. In Rotterdam zijn er ten opzichte van de G4 bovendien relatief veel laagopgeleide mensen, wat de kwetsbaarheid van onze stad nog eens vergroot. Eind 2020 kwamen we uit op 36.203 Rotterdammers in de bijstand. Na een stijging van dit aantal begin dit jaar (in april stond de teller op 36.699), is het aantal weer gedaald. De eindwaarde 2021 komt uit op 34.624.

 

De coronacrisis toont het belang aan van om-, her- en bijscholing leven lang ontwikkelen. Scholing houdt mensen namelijk duurzaam inzetbaar. Rotterdammers die op zoek zijn naar werk kunnen een scholingsvoucher van maximaal 2.500 euro aanvragen. In 2021 zijn er 187 scholingsvouchers toegekend.

 

Voor het uitbreken van de coronacrisis koos de gemeente Rotterdam ervoor om de dienstverlening (nog) meer aan te laten sluiten bij het werken in de wijk. Door alle beperkende coronamaatregelen is het gewenste contact met Rotterdammers onder druk komen te staan. Toch is er samen met anderen en waar dat kon geprobeerd in wijken aanwezig te zijn en maatwerk dienstverlening te bieden. In het begin van de crisis is dit gedaan door samen met anderen activiteiten te organiseren, aandacht te geven aan bewoners en het bieden van een luisterend oor. Bewoners van meerdere wijken in de stad (vooral op Zuid) zijn geïnformeerd over de diverse soorten hulp die beschikbaar was en hoe bewoners daar gebruik van zouden kunnen maken.

 

Er startte, ondanks de coronamaatregelen, Leerpraktijkcentra die als samenwerkingsverband laagdrempelige activiteiten en trainingen bieden aan mensen in de bijstand, gericht op (weer) actief zijn en ontwikkeling (naar werk). Ondanks de beperkingen wordt zo steeds geprobeerd om vanuit het werken in de wijk extra oog te houden voor (de kwetsbare) Rotterdammer in deze bijzondere tijd.

Wat hebben we bereikt?

Effect indicatoren

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren
Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget: Minder Rotterdammers in de bijstand: in deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000 Streefwaarde 36.000 33.700 32.000 30.000    
Realisatie 35.292  33.666 36.203 34.624    
1.2 NPRZ (aandeel) in de bijstand (%) Streefwaarde 38,9% 38,4% 37,9% 37,4%    
Realisatie 40,3%  40,1% 40,2% 40,4%    
2.2 Jongeren in de bijstand Streefwaarde 2.250 2.200 2.200 2.080    
Realisatie 2.235  2.037 2.919 2.480    
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
1.1 Instroom in de bijstand (aantal) Streefwaarde 7.800 7.600 7.050 6.550    
Realisatie 7.186 6.929 10.319 8.264    
1.2 Uitstroom naar werk (aantal) Streefwaarde 4.500 4.500 4.500 4.500    
Realisatie 4.506 4.433 3.364 4.649    
1.3 Parttime werk (€ mln) Streefwaarde 13,5 14,5 16,5 16,5    
Realisatie 12,2 13,6 13,1 14,8    
1.4 Uitstroom jongeren (aantal) Streefwaarde 1.150 1.150 1.150 1.150    
Realisatie 1.553 1.350 1.672 2.002    
1.5 Uitstroom naar werk in Rotterdam Zuid (NPRZ) Streefwaarde 2.100 2.200 2.200 2.200    
Realisatie 1.909 1.854 1.432 1.919  

 

Wat heeft het gekost?

Overzicht van baten en lasten Arbeidsparticipatie - WerkOorspronkelijke
begroting
2021
Bijgestelde begroting 2021Realisatie
2021
Afwijking
Baten exclusief reserves5.3568.2519.2911.040

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.000 8.101 9.136 1.035
Financieringsbaten 0 0 3 3
Overige opbrengsten derden 356 150 152 2
Lasten exclusief reserves54.85656.63552.290-4.345

Apparaatslasten 38.918 43.372 40.972 -2.400
Inhuur 7.217 2.603 2.217 -386
Overige apparaatslasten 1.424 1.383 1.126 -257
Personeel 30.277 39.386 37.629 -1.756
Intern resultaat 877 1.414 2.051 637
Intern resultaat 877 1.414 2.051 637
Programmalasten 15.060 11.850 9.268 -2.582
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 14.447 11.357 7.969 -3.387
Overige programmalasten 0 0 75 75
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 613 463 626 162
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 30 598 568
Saldo voor vpb en reserveringen -49.500 -48.384 -42.999 5.385
Saldo voor reserveringen -49.500 -48.384 -42.999 5.385
Reserves72538-3.147-3.685

Onttrekking reserves 72 5.072 1.090 -3.981
Toevoeging reserves 0 4.533 4.533 0
Vrijval reserves 0 0 296 296
Saldo -49.428 -47.846 -46.147 1.700

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen taakveldAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Onderbesteding arbeidskosten voor begeleidingstrajecten werkzoekenden   - 1.498 - 2.811 - 1.313
2. Uitvoering en implementatie Breed Offensief   -1.200   1.200
3. Hallo Werk 400 - 1.432   1.832
4. Overige afwijkingen 640 - 215 -874 -19
Totaal afwijkingen 1.040 -4.345 -3.685 1.700

Het saldo van dit taakveld bedraagt € 1,7 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Onderbesteding arbeidskosten voor begeleidingstrajecten werkzoekenden

Voor 2021 heeft het kabinet extra gelden beschikbaar gesteld om de re-integratie van bijstandsgerechtigden op peil te houden en waar nodig te intensiveren. Ook is er subsidie ontvangen van het Europees Sociaal Fonds voor het herstel van de coronapandemie. Het gevolg daarvan is dat eerder begrote onttrekkingen niet meer nodig zijn. Met de extra middelen is de caseload van de werkconsulenten verlaagd. Hierdoor is meer aandacht voor de werkzoekenden mogelijk.  Deze extra gelden zijn echter niet volledig besteed. Het proces van werving en selectie heeft meer tijd in beslag genomen, omdat gebleken is dat het lastiger is om geschikt personeel op de arbeidsmarkt te vinden. De lasten zijn hierdoor lager uitgevallen. Doordat ook de bijbehorende onttrekkingen lager zijn, blijven deze extra middelen beschikbaar voor de komende jaren.

 

2. Uitvoering en implementatie Breed Offensief

Met de septembercirculaire heeft de gemeente Rotterdam een bedrag van € 1,2 mln ontvangen van het Rijk voor de implementatie en uitvoering van het wetsontwerp Breed Offensief. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. In 2021 is begonnen met de voorbereiding, waarna in 2022 uitvoering gegeven zal worden aan de plannen. Om de gelden beschikbaar te krijgen in 2022, zal een bestemmingsvoorstel worden ingediend.

 

3. Hallo Werk

In het laatste kwartaal van 2021 zijn de afspraken met de clustergemeenten over het gebruik van het online-matchingsplatform HalloWerk tot stand gekomen. Voor het gebruik betalen zij een vergoeding en dat levert de gemeente Rotterdam baten op. Verder is de gemeente Amsterdam toegetreden tot het Hallo Werk programma en heeft een entree fee betaald. Tezamen met de baten van de clustergemeenten leverde dit per saldo extra baten op van € 400.

Bij het programma Hallo Werk zijn verschillende activiteiten, zoals aanbesteding van techpartners/licenties, de pilot voortgezet speciaal onderwijs / praktijk onderwijs (VSO-PRO) en extra inhuur vertraagd of uitgesteld. Daarnaast zijn de kosten voor de gemeente Rotterdam aan het landelijke programma HalloWerk lager uitgevallen, mede vanwege de toetreding van de gemeente Amsterdam tot het programma.

 

4. Overige afwijkingen

Dit betreft een saldo van verschillende gerealiseerde baten, zoals vergoedingen voor onder andere zwangerschap, ziekte (€ 340). Verder is de reserve Spaarsaldo Participatiebudget vrijgevallen. Volgens artikel 13, lid 1b van de Financiële Verordening dient de reserve vrij te vallen voor het gedeelte waar geen juridische verplichtingen tegenover staan (€ 296). Als gevolg van de coronapandemie zijn enkele activiteiten in het kader van re-integratie uitgesteld/ vertraagd. Hierdoor is minder onttrokken uit diverse bestemmingsreserves (€ 1,2 mln).

Omschrijving taakveld

Ondanks de resultaten van de afgelopen periode is Rotterdam nog steeds de stad met de hoogste bijstandsdichtheid van Nederland. De afgelopen jaren heeft ‘de kortste weg naar werk’ centraal gestaan. Hierdoor bestaat het bestand nu uit vaak relatief oudere en laagopgeleide werkzoekenden die al langere tijd een uitkering ontvangen. Om ook deze groep te activeren en aan het werk te krijgen is een andere aanpak nodig, waarbij meer wordt ingezet op het ontwikkelen van arbeidspotentie. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Rotterdammers mee kunnen doen in en bijdragen aan de stad.
 
Tot het taakveld Arbeidsparticipatie behoren de volgende op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:

  • re-integratie-instrumenten, waaronder WerkLoont, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten
  • stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkostenvergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen
  • voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.
  • loonwaardebepaling en loonkostensubsidie
  • onderhouden van contacten met werkgevers en brancheorganisaties.