Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Sportbeleid en activering Pagina 41

Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.
Extra aandacht voor een aantal specifieke  doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap

Gezond opgroeien in je eigen buurt.
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in je eigen buurt

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel te laten bewegen of sporten

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Gezond opgroeien in de eigen buurt

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde            
Realisatie            
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde            
Realisatie            
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen zal opdracht worden gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde         7,2  
Realisatie   7,1        
Sportregie Streefwaarde         7,3  
Realisatie   7,2        
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde   94 94 94 94 94
  Realisatie 93          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde   145 145 145 145  
  Realisatie 145          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves1.7861.7861.7861.786

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.786 1.786 1.786 1.786
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.25216.28616.18115.889

Apparaatlasten 5.222 5.221 5.225 5.225
Inhuur 174 174 174 174
Overige apparaatslasten 146 146 150 150
Personeel 4.902 4.901 4.901 4.901
Interne resultaat -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
Interne resultaat -7.300 -7.300 -7.300 -7.300
Programmalasten 18.331 18.365 18.256 17.964
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 9.450 9.666 9.557 9.265
Kapitaallasten 181 0 0 0
Overige programmalasten 66 66 66 66
Subsidies en inkomensoverdrachten 8.634 8.634 8.634 8.634
Saldo voor vpb en reserveringen -14.466 -14.500 -14.395 -14.103
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -14.466 -14.500 -14.395 -14.103
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -14.466 -14.500 -14.395 -14.103

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -14.181 -14.066 -13.957 -13.664
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -285 -435 -439 -439
Totaal bijgestelde begroting -14.466 -14.500 -14.395 -14.103

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Sportnota en implementatieplan
  • Uitvoeringsprogramma Lekker Fit