Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Samenkracht en burgerparticipatie Pagina 52

Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

1. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten

2. In Rotterdam vinden we het belangrijk dat mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers- werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament

3. Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders

4. Kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen bijdraagt aan de samenleving. Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

In dit taakveld staat de inzet op het stimuleren van zelfredzaamheid centraal. De gemeente stimuleert de actieve betrokkenheid van bewoners. Samen bouwen we aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Aandacht is er voor het delen van waarden, discriminatiebestrijding en gelijke behandeling. Ook goede basis ondersteuning aan statushouders en het bieden van kansen aan minderjarige Rotterdammers maken onderdeel uit van dit taakveld.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en Samenleven

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Nieuw Rotterdams Welzijn

Integratie en samenleving

Rotterdamse aanpak statushouders

Minderjarige Rotterdammers

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 4a: 80% van alle Rotterdamse statushouders met een bijstandsuitkering is
binnen 6 maanden na toekenning van de uitkering gestart met een
inburgeringstraject
Streefwaarde     80% 80% 80%  
Realisatie            
Collegetarget 4b: In deze collegeperiode daalt het aantal bijstandsuitkeringen voor statushouders in Rotterdam naar 1.540*. Streefwaarde   1.900 1.780 1.660 1.540  
Realisatie 1.962          
Collegetarget 7: De eenzaamheid onder ouderen (65+) daalt 3% punt** Streefwaarde       51% 50%  
Realisatie 53%          
Drugs & Alcohol: Vermindering van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Streefwaarde   < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren < of = gebruik onder (kwetsbare) jongeren
Realisatie Is verminder t.o.v. 2013          
* De daling betreft het saldo van instroom en uitstroom. De instroom ligt buiten de invloedsfeer van de gemeente. De aanname die het college maakt op basis van ervaringscijfers is dat de jaarlijkse huisvesting van statushouders in Rotterdam daalt naar 600 personen (waaronder kinderen), gelijk aan circa 310 nieuwe uitkeringen per jaar. De uitstroom ligt voor een belangrijk deel binnen de invloedssfeer van de gemeente. De inspanningen worden gericht op uitstroom naar werk en bij een deel van de jongeren naar studie
** Doel is om het percentage ouderen (65+) in Rotterdam dat aangeeft matig tot ernstig eenzaam te zijn met 3%-punt te laten afnemen van 53% tot 50%. Eenzaamheid is een gevoel, dat zich niet eenvoudig laat meten.
Sinds jaar en dag is de eenzaamheidsschaal van prof. dr. De Jong-Gierveld het instrument om eenzaamheid in Nederland te meten. Dit meetinstrument wordt in Nederland gebruikt in de landelijke GGD-gezondheidsmonitor. Met dit instrument wordt eens per vier jaar o.a. gemeten hoe eenzaam Nederland is.  Op basis van deze survey kan ook een rapportage voor Rotterdam worden samengesteld.  In 2021 komt de volgende gezondheidsmonitor uit.
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Percentage 75-+ers waarbij het huisbezoek heeft geleid tot een vervolgactie (doorverwijzing, wijkteam, wijknetwerk e.d.) Streefwaarde   25% 25% 25% 25% 25%
Realisatie 21%          
Aantal Opzoomerstraten Streefwaarde   1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
Realisatie 1.902          
Kansrijk opgroeien: Aantal wijken waarin wijkprogrammering wordt toegepast Streefwaarde   25 34 44 44 44
Realisatie 17          

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Samenkracht en burgerparticipatieBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves762629614614

Bijdragen rijk en medeoverheden 354 221 207 207
Overige opbrengsten derden 407 407 407 407
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves83.06584.45685.78285.543

Apparaatlasten 7.060 7.044 7.044 6.831
Inhuur 59 59 59 73
Overige apparaatslasten 52 44 48 45
Personeel 6.949 6.941 6.936 6.713
Interne resultaat 133 117 117 117
Interne resultaat 133 117 117 117
Programmalasten 75.872 77.295 78.622 78.595
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 44.545 48.872 50.416 50.389
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 31.327 28.423 28.206 28.206
Saldo voor vpb en reserveringen -82.303 -83.828 -85.168 -84.929
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -82.303 -83.828 -85.168 -84.929
Reserves0000
Onttrekking reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -82.303 -83.828 -85.168 -84.929

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -83.972 -85.721 -86.829 -86.602
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 1.669 1.893 1.660 1.673
Totaal bijgestelde begroting -82.303 -83.828 -85.168 -84.929

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving