Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overhead - Concernondersteuning Pagina 64

Overhead - Concernondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Stedelijke inrichting en ontwikkeling van ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. De verschuiving betreft concernhuisvesting.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ConcernondersteuningBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves10.5699.0038.8018.752

Bijdragen rijk en medeoverheden 125 125 125 125
Dividenden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.444 8.878 8.677 8.627
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves328.670329.926329.021328.556

Apparaatlasten 212.707 211.411 209.997 209.095
Inhuur 19.442 18.421 18.174 18.069
Overige apparaatslasten 5.115 5.175 5.173 5.162
Personeel 188.149 187.815 186.651 185.864
Interne resultaat 23.505 22.436 21.854 21.830
Interne resultaat 23.505 22.436 21.854 21.830
Programmalasten 92.458 96.079 97.169 97.631
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 74.798 76.804 80.796 83.263
Kapitaallasten 15.244 16.748 13.846 11.841
Overige programmalasten 64 64 64 64
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.353 2.464 2.464 2.464
Saldo voor vpb en reserveringen -318.101 -320.923 -320.219 -319.804
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -318.101 -320.923 -320.219 -319.804
Reserves82626900
Onttrekking reserves 826 269 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -317.275 -320.654 -320.219 -319.804

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -317.032 -315.263 -315.429 -315.669
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -242 -5.391 -4.790 -4.135
Totaal bijgestelde begroting -317.275 -320.654 -320.219 -319.804

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Beleidsmonitor

Wet- en regelgeving