Omissie Rotterdam 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Wonen en bouwen Pagina 74

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk is.

Omschrijving taakveld

Rotterdam groeit. Goed wonen zorgt voor een stabiele (thuis)basis in een dynamische stad en vergroot daarmee de kans dat Rotterdammers actief en gezond opgroeien, leren, participeren in de samenleving en economie en zichzelf ontwikkelen onder veranderende omstandigheden. De gemeente faciliteert uiteenlopende woonwensen binnen de stadsgrenzen waardoor iedereen die iets voor Rotterdam kan betekenen (en andersom) een plek kan vinden en het voor bedrijven ook aantrekkelijk is zich hier te vestigen vanwege de aanwezige talenten en capaciteiten. De groei van de stad, samen met bijvoorbeeld de nieuwe economie, energietransitie en klimaatverandering brengen ook allerlei risico’s met zich mee. Rotterdam ziet juist kansen in deze dynamiek en werkt aan een positieve vertaling daarvan. Tegelijkertijd werkt de gemeente daarmee aan de weerbaarheid en de veerkracht (resilience) van de stad.

Huidige en nieuwe Rotterdammers kunnen in de komende vier jaar in onze stad nog beter een huis passend bij hun wensen en mogelijkheden vinden, in een prettige, veilige en groene woonomgeving.  De gemeente pakt door op de ambities van de Woonvisie 2030, maar beseft dat de stad harder moet groeien qua woningaantallen en versneld moet verduurzamen en inspelen op andere transities (klimaat, mobiliteit, circulair bouwen, digitalisering) om ook in de toekomst een aantrekkelijke én resilient (veerkrachtig en toekomstbestendige) woonstad te kunnen blijven.

Tegelijkertijd ligt er een opgave om te zorgen dat de basis op orde blijft in de bestaande woningvoorraad. Groepen woningzoekenden die nu tussen wal en schip dreigen te vallen en/of een maatschappelijke meerwaarde hebben, worden door de gemeente extra ondersteund in hun zoektocht naar een woning. Met als inzet het wonen voor Rotterdammers zo veel mogelijk betaalbaar, toegankelijk en overlastvrij te maken en houden.

Belangrijke ontwikkelingen die effect hebben op het wonen en bouwen, waarvan de aard en omvang van het effect nog lang niet allemaal duidelijk zijn:

 • Demografische ontwikkelingen zoals de ontwikkelingen in de huishoudensamenstelling, levensverwachting en migratie;
 • Nationale energietransitie en de vertaling daarvan naar Rotterdam. Een woning verhoogt haar toekomstwaarde (en daarmee ook WOZ-waarde) door volledig te zijn aangepast op schone energie.
 • Voortdurende klimaatveranderingen zodat woningen anders ingesteld moeten zijn op wateroverlast, waterschaarste en hittestress.
 • Stedelijke mobiliteitstransitie, waarbij ingezet wordt op schone deelconcepten voor modaliteiten en meer ruimte voor fietsen, OV en lopen in de directe woonomgeving wordt geboden.
 • Nationale en internationale ontwikkelingen ten aanzien van financiering van wonen zoals ontwikkelingen rondom het hypothecaire stelsel, de ontwikkeling van de rentestanden en de huurtoeslag en het landelijk fonds Duurzaam Funderingsherstel;
 • Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van wetgeving zoals de evaluatie van de Woningwet, de komst van de Omgevingswet en eventuele veranderingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • Landelijke subsidieregelingen en deals met het rijk ten aanzien van respectievelijk verduurzaming en het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ);
 • Ontwikkelingen in de corporatiesector zoals fusies en saneringstrajecten;
 • Ontwikkelingen en afspraken rond wonen op bovenlokaal niveau zoals de regionale woningmarktafspraken in de regio Rotterdam en op Zuidvleugelniveau de afspraken in het kader van de Verstedelijkingsalliantie;
 • Ontwikkelingen in de markt (bijvoorbeeld prijspeil bouwmaterialen).

 

Strategische opgaven gebiedsontwikkelingen

Een aantal programma’s en gebiedsontwikkelingen in Rotterdam heeft belangrijke betekenis voor de sociaal-economische ontwikkeling van de stad. In deze ontwikkelingen wordt (in samenhang met andere beleidsambities) een belangrijke bijdrage aan de woningbouwopgave van de korte, middellange en lange termijn geleverd. Het betreft

Merwe4Havens

Het Merwe-Vierhavengebied (M4H), de plek voor de innovatieve maakindustrie, wordt verder ontwikkeld. Binnen M4H ontwikkelt het deelgebied Merwehavens zich tot een gebied met de nadruk op woningbouw, passend binnen de maakindustrie.

Stadionpark (incl. Feyenoord City)

Deze collegeperiode wordt een besluit genomen over de Gebiedsontwikkeling Feyenoord City, binnen de door de raad gestelde voorwaarden (stadion, wonen, bedrijvigheid, mobiliteit en werkgelegenheid voor Rotterdammers) en start de ontwikkeling van de Sportcampus en Park de Twee Heuvels

Hart van Zuid

Het project Hart van Zuid (inclusief het Motorstraatgebied) vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030 (door de gemeenteraad vastgesteld in november 2007). Hierin is het gebied rond Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde ‘dubbelslag op Zuid”’: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. Hart van Zuid focust vooral op de kansen.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ): pijler Wonen

Binnen de pijler Wonen zetten we door op de transformatie van de focuswijken. Ingrepen in de goedkope woningvoorraad van Rotterdam-Zuid moeten ervoor zorgen dat gemengde woonmilieus op Zuid gerealiseerd worden, zodat er voldoende duurzame woonruimte beschikbaar komt voor sociale stijgers uit Zuid en nieuwe bewoners met midden- en hoge inkomens. Gemeentelijke middelen zijn vooral nodig voor de beoogde kwaliteitsslag in de goedkope particuliere woningvoorraad.

Duurzame gebiedsaanpak

Verspreid over de stad bestaat een aantal aandachtsgebieden voor de energietransitie van de gebouwde omgeving. Het betreft de gebieden Reyerdijk/Groot IJsselmonde, Pendrecht-Zuidoost, Rozenburg, Lage Land Oost (Prinsenland) en Bospolder-Tussendijken. Hier komt een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak. Ook wordt waar mogelijk een relatie gelegd met andere transities, denk aan langer thuis wonen.

Korte termijn ontwikkelingen woningbouw

Een voorbeeld van een actuele ontwikkeling die direct bijdraagt aan de groei van de woningvoorraad en een aantrekkelijke woonmilieu is het Schiekadeblok (uiterlijk begin 2019 wordt een ontwikkelstrategie voor het Schiekadeblok aan de raad voorgelegd). Maar ook Park16Hoven, Nesselande, Lloydkwartier, Parkstad en de Binnenstad als city-lounge zijn goede voorbeelden. Hier blijft de gemeente de marktpartijen en particuliere initiatiefnemers faciliteren en  uitdagen naar de opgave te kijken vanuit een uitgekiende, lange termijnvisie.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus

Woningvoorraad met toekomstwaarde

Basis op orde

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus

Woningvoorraad met toekomstwaarde

Basis op orde

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 12: Binnen 4 jaar start bouw van 18.000 woningen Streefwaarde     4.500 9.000 13.500 18.000
Realisatie            
Evenwichtige verspreiding nieuwbouw woningvoorraad over de stad en voor alle Rotterdammers* Streefwaarde            
Realisatie            
Transformatie kantoren naar woningen Streefwaarde     4.500 4.500 4.500 4.500
Realisatie            
Bijdrage van gebouwde omgeving aan energiedoelstellingen** Streefwaarde     2.500 2.500 2.500 2.500
Realisatie            
Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid*** Streefwaarde            
Realisate            
Alle nieuwbouwwoningen zijn aardgasvrij en gebruiken duurzame energie**** Streefwaarde     3.750 3.750 3.750 3.750
Realisatie            
* Streefwaarde binnen 4 jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen, gemiddeld 4.500 start bouw woningen per jaar realiseren
** Gemiddeld 2.500 bestaande woningen per jaar aardgasvrij en geisoleerd
*** Nadere uitwerking volgt samen met woningbouwopgave
**** Gemiddeld 3.750 woningen per jaar verduurzaamd in prioritaire gebieden
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
2.000 studentenkamers (al dan niet tijdelijk of mobiel) Streefwaarde     500 500 500 500
Realisatie            
NPRZ: Steigers op Zuid; Basiskwaliteit woningen (aantal woningen) Streefwaarde     750 750 750 750
Realisatie            
Vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van omgevingsrecht: aanvragen en meldingen Streefwaarde     2.400 2.400 2.400 2.400
Realisate            
Wijkgerichte aanpak funderingsproblematiek (aantal woningen) Streefwaarde     1.500 1.500 1.500 1.500
Realisatie            

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Wonen en bouwenBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves38.48232.42931.35931.359

Bijdragen rijk en medeoverheden 5.694 2.805 2.255 2.255
Financieringsbaten 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 32.787 29.624 29.104 29.104
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves107.47887.58475.02362.546

Apparaatlasten 87.808 87.583 87.461 87.461
Inhuur 13.002 12.968 12.968 12.968
Overige apparaatslasten 2.085 2.065 2.065 2.065
Personeel 72.722 72.550 72.428 72.428
Interne resultaat -34.578 -34.697 -34.235 -34.235
Interne resultaat -34.578 -34.697 -34.235 -34.235
Programmalasten 54.247 34.698 21.797 9.319
Financieringslasten 0 1.200 1.200 1.200
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 49.175 27.267 13.136 -1.265
Kapitaallasten 1.945 4.893 6.381 8.304
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.127 1.338 1.080 1.080
Saldo voor vpb en reserveringen -68.996 -55.155 -43.664 -31.187
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -68.996 -55.155 -43.664 -31.187
Reserves37.61337.48726.98812.414
Onttrekking reserves 43.881 37.487 26.988 12.414
Toevoeging reserves 6.268 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -31.383 -17.668 -16.677 -18.772

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -23.645 -17.926 -18.565 -19.289
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -7.739 258 1.888 517
Totaal bijgestelde begroting -31.383 -17.668 -16.677 -18.772

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actieplan woonoverlast 2015-2019
 • Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
 • Architectuurnota: Architectuur en Rotterdam 2010
 • Atelier en Broedplaatsenbeleid 2017-2021
 • Atlas Stedelijke Havens - De havens in kaart
 • Beleidskader verkoop huurwoningen
 • Beleidsplan Naleving Omgevingsrecht
 • Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
 • Bouwverordening 2010
 • De Nieuwe Transformatie Aanpak kantoren Rotterdam 2016-2020
 • De Nieuwe Transformatie Aanpak winkels Rotterdam 2016-2020
 • De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
 • Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
 • Gebiedsvisie Hoboken 2030
 • Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
 • Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
 • Gebiedsvisie Stadionpark
 • Groenplan Binnenstad
 • Grondprijsbeleid 2013
 • Handboek Rotterdamse Stijl
 • Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013
 • Hoogbouwvisie 2011 
 • Horecanota Rotterdam 2017-2021 
 • Hotelkader 
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2019 Rotterdam
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Kadernota grondbeleid 2003
 • Meerjarenperspectief en uitvoeringsprogramma Warenmarkten
 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • Nota prositutie en seksbranche 2015
 • NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
 • Plintenstrategie voor de Rotterdamse binnenstad
 • Programma Funderingsherstel 
 • Programma Kansrijke Wijken
 • Programma Langer Thuis
 • Programma Oost 2017-2019
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap 
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 - Pak je ruimte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdams beleid t.a.v. zendmasten mobiele telecommunicatie
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Steigers op Zuid - Uitvoeringsprogramma particuliere woningvoorraad 2015-2018
 • Strategiedocument Food & The City - Stimuleren van stadslandbouw in en om Rotterdam
 • Structuurvisie Hart van Zuid
 • Structuurvisie Stadshavens
 • Update Economische Visie Rotterdam 2020. Koers houden, doorpakken en uitvoeren. 
 • Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling (meerjarenperspectief Rotterdams vastgoed)
 • Verhaal van de stad
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015
 • Visie en strategie Rotterdam Makers District
 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030
 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030: Detailhandelsnota/WNKLN N RTTRDM 2017
 • Visie Werklocaties Rotterdam 2030: REO Navigator Werklocaties Rotterdam 2015-2025
 • Woonvisie - koers naar 2030, agenda tot 2020
 • Woonvisie - koers naar 2030, agenda tot 2020: Kwaliteitsbeleid woningen: onderdeel kleine woningen
 • Woonvisie - koers naar 2030, agenda tot 2020: Prestatieafspraken 2018 - Woningcorporaties en gemeente Rotterdam
 • Woonvisie - koers naar 2030, agenda tot 2020: Zoneringskaart HBD (Huisvesting Bijzondere Doelgroepen)