Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer Pagina 23

Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering)

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves483485492492492492

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 483 485 492 492 492 492
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.7692.0432.0852.0852.0842.084

Apparaatlasten 822 967 995 994 994 994
Inhuur 0 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 61 34 31 31 30 30
Personeel 761 930 962 961 961 961
Interne resultaat 564 732 746 746 746 746
Interne resultaat 564 732 746 746 746 746
Programmalasten 383 344 344 344 344 344
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 343 331 331 331 331 331
Overige programmalasten 9 13 13 13 13 13
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 30 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.285 -1.557 -1.593 -1.593 -1.592 -1.592
Saldo voor reserveringen -1.285 -1.557 -1.593 -1.593 -1.592 -1.592
Saldo -1.285 -1.557 -1.593 -1.593 -1.592 -1.592

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -1.503 -1.503 -1.503 -1.503 -1.503
Bijstellingen Omissie 2019   -23 -22 -22 -22 -22
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 2 2 2 2
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 1 1 1 1
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 1 2 3 3 3
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -39 -39 -39 -39
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -32 -34 -35 -34 -34
Begroting na wijzigingen   -1.557 -1.593 -1.593 -1.592 -1.592

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 2. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 0 oplopend tot € 1.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 1 oplopend tot € 3.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.

 

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.