Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Ruimtelijke Ordening - Beheer Pagina 28

Ruimtelijke Ordening - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen

Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten.

Wat gaan we daar voor doen

Het waarborgen van actuele en betrouwbare gegevens in de basis- en kernregistraties

Het breed beschikbaar stellen van onze geografische informatie en deze informatie koppelen aan andere informatiebronnen van de gemeente of daarbuiten

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - BeheerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves187180198198198198

Bijdragen rijk en medeoverheden 7 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 181 180 198 198 198 198
Lasten exclusief reserves7.6906.3125.9385.9085.8775.878

Apparaatlasten 0 5.877 5.862 5.831 5.799 5.800
Inhuur 0 177 183 183 183 183
Overige apparaatslasten 0 182 -4 -8 -26 -25
Personeel 0 5.519 5.683 5.656 5.642 5.642
Interne resultaat 5.824 -1.520 -1.561 -1.561 -1.561 -1.561
Interne resultaat 5.824 -1.520 -1.561 -1.561 -1.561 -1.561
Programmalasten 1.866 1.955 1.637 1.637 1.638 1.638
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.866 1.955 1.637 1.637 1.638 1.638
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.502 -6.132 -5.740 -5.710 -5.679 -5.680
Saldo voor reserveringen -7.502 -6.132 -5.740 -5.710 -5.679 -5.680
Saldo -7.502 -6.132 -5.740 -5.710 -5.679 -5.680

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -6.228 -5.909 -5.910 -5.911 -5.911
Bijstellingen Omissie 2019   109 157 157 157 157
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/ taakstellingen 0 98 103 111 111
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 12 12 12 12 12
Impact investing Intensiveringen 0 1 1 1 0
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 15 29 25 32 32
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 64 115 144 162 162
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 15 15 15 15
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028 Technische wijzigingen 2 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -151 -151 -151 -151
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -106 -107 -106 -107 -107
Begroting na wijzigingen   -6.132 -5.740 -5.710 -5.679 -5.680

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 e.v. ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 98. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers (BOA's) vanaf 2019 met € 500 per jaar. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020 en volgende.

 

Concernhuisvesting

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 15 oplopend tot € 32.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 64 oplopend tot € 162.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028

De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het taakveld ‘Gebieden’ toegevoegd. Voor dit programma /  taakveld betekent het een bijstelling van € 2.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreffen diverse kleine bijstellingen.

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. In dit Rotterdamse taakveld Ruimtelijke ordening – Beheer gaat het om:

  • de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

 

Informatie is het vertrekpunt voor bijna elke opgave die onze stad oppakt. Een voorbeeld daarvan is het tegengaan van de effecten van klimaatveranderingen. Dat doen we op basis van informatie: Waar in de stad zijn er kansen om te vergroenen, waar is het risico op wateroverlast het grootst, welke daken zijn geschikt voor zonnepanelen of een groen dak, etc.