Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Pagina 37

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Rotterdamse Cultuurvisie
In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente de Rotterdamse Cultuurvisie vastgesteld. In dit document geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

 

Beleidsintensivering Cultuurcoaches
De gemeente voert sinds 2008 de overeenkomst ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ van de ministeries van OCW en VWS, enkele landelijke organisaties in onderwijs, sport en cultuur en de VNG uit. Op het terrein van cultuur zijn dertien cultuurcoaches actief op het snijvlak van cultuur en onderwijs. Deze cultuurcoaches zijn in dienst van een culturele organisatie en geven les op een of meerdere scholen in het primair of voortgezet onderwijs. Doel van de regeling is de samenwerking tussen scholen en cultuur te versterken en te verduurzamen. De regeling is met ingang van 2019 uitgebreid tot de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. Ook heeft het Rijk meer budget beschikbaar gesteld. Voor Rotterdam betekent dit een beleidsintensivering van de cultuurcoaches, waardoor meer scholen en instellingen met een cultuurcoach kunnen gaan werken. De omvang van de uitbreiding van het aantal cultuurcoaches wordt rond de zomer van 2019 bekend.

 

Programma Stadscultuur
Begin 2019 is op Zuid en in Delfshaven gestart met het programma Stadscultuur. Het programma heeft tot doel in verschillende gebieden in Rotterdam waar cultuurparticipatie relatief laag is, culturele activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de kenmerken van het gebied en de interesses van de bewoners van het gebied. De drie uitgangspunten worden verder uitgewerkt in de concretiseringen van het beleid in bijvoorbeeld de Architectuurnota, het beleidskader voor de Bibliotheek Rotterdam, de Toerismevisie en de Uitgangspuntennota voor het cultuurbeleid 2021-2024.

 

Regiodeal en proeftuin
In het kader van de regiodeal voor het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid is een cultuurprogramma op Zuid gestart gericht op cultureel talent en de vergroting van het cultuuraanbod in het gebied.
In Delfshaven is de proeftuin Campus Coolhaven gestart gericht op de ontwikkeling en doorstroming van cultureel talent naar, in en vanuit de mbo-kunstvakopleidingen voor podiumkunsten. In de proeftuinen werkt een aantal culturele en onderwijsinstellingen samen. Het project wordt bekostigd door Rijk en gemeente gezamenlijk.
 

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
In 2022 is dertig procent van de basisscholen een of meer niveaus gestegen in het Rotterdamse Cultuureducatie Model*. Streefwaarde N.v.t. 15% 22% 28% 30% %
Realisatie            
* Bij deze streefgetallen dient aangemerkt te worden dat ze mede afhankelijk zijn van landelijke subsidieregelingen en dat een van deze regelingen per 2021 afloopt. De regeling wordt verlengd maar onzeker is nog hoe die eruit gaat zien. Ook de wijze waarop de dagprogrammering op Zuid wordt ingericht en aangestuurd vanuit de afdeling Onderwijs zal invloed hebben op het behalen van de streefgetallen.
In het coalitieakkoord 2018-2022 is opgenomen dat de gemeente wil dat alle kinderen cultuureducatie krijgen. Omdat cultuureducatie opgenomen is in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs, heeft de gemeente deze indicator geformuleerd. Deze stijging toont aan dat de kwaliteit van cultuureducatie is gestegen en dat cultuureducatie in toenemende mate duurzaam geborgd is in het Rotterdamse basisonderwijs, een noodzakelijkheid voor goede cultuureducatie voor alle Rotterdamse kinderen.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves676135139139139139

Bijdragen rijk en medeoverheden 19 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6 135 139 139 139 139
Overige baten 651 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves107.77478.05280.99279.64579.57579.575

Apparaatlasten 2.996 2.408 2.503 2.504 2.503 2.503
Inhuur 194 78 81 81 81 81
Overige apparaatslasten 93 101 105 109 109 109
Personeel 2.708 2.229 2.317 2.315 2.314 2.314
Interne resultaat -931 -685 -697 -697 -697 -652
Interne resultaat -931 -685 -697 -697 -697 -652
Programmalasten 105.709 76.329 79.185 77.837 77.769 77.724
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 267 515 640 640 640 596
Kapitaallasten 361 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 272 39 39 39 39 39
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 104.809 75.774 78.506 77.157 77.089 77.089
Saldo voor vpb en reserveringen -107.098 -77.917 -80.853 -79.505 -79.436 -79.436
Saldo voor reserveringen -107.098 -77.917 -80.853 -79.505 -79.436 -79.436
Reserves911-9000000

Onttrekking reserves 661 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 0 900 0 0 0 0
Vrijval Reserves 250 0 0 0 0 0
Saldo -106.187 -78.817 -80.853 -79.505 -79.436 -79.436

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -78.864 -79.059 -78.892 -78.823 -78.823
Bijstellingen Omissie 2019   1.042 1.050 1.084 1.084 1.084
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Bezuiniging Onderwijs en Cultuur  Bezuinigingen/taakstellingen 37 37 37 37 37
Evenementenfonds Bezuinigingen/taakstellingen 250 250 250 250 250
Korting festivals Bezuinigingen/taakstellingen 0 140 140 140 140
Architectuurbeleid Intensiveringen 0 0 0 0 0
Kunstenpand Zuidplein Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.175 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Ramingsbijstellingen vermijdbaar -900 0 0 0 0
Cultuurcoaches Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -109 -109 -109 -109
Mutatie Rijksbijdrage brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches Taakmutaties -244 -244 -244 -244 -244
Bijstelling apparaatslasten Technische wijzigingen -43 -118 -114 -113 -113
Herziening verdeling apparaats- programmalasten intensiveringen coalitieakkoord Technische wijzigingen -270 -311 -311 -311 -311
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -1.881 -1.913 -1.913 -1.913
Overheveling budgetten Citylab010 Technische wijzigingen 0 417 417 417 417
Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek Technische wijzigingen 66 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 109 150 150 149 149
Begroting na wijzigingen   -78.817 -80.853 -79.505 -79.436 -79.436

Toelichting financiële bijstellingen

Bezuiniging Onderwijs en Cultuur 

Als bijdrage in de dekking van de concernbegroting, wordt structureel een bedrag van € 37 op de begroting van Cultuur in mindering gebracht.

 

Evenementenfonds

Als bijdrage in de dekking van de concernbegroting, wordt structureel een bedrag van € 250 in mindering gebracht op het budget Evenementenfonds. 

 

Korting festivals

Als bijdrage in de dekking van de concernbegroting, wordt vanaf 2020 structureel een bedrag van € 140 in mindering gebracht op het festivalbudget.

 

Architectuurbeleid

Voor de uitvoering van het architectuurbeleid is budget vrijgemaakt, € 220 in 2019 en € 345 vanaf 2020. Dekking daarvoor wordt gevonden binnen de cultuurbegroting.    

 

Kunstenpand Zuidplein

Voor de kosten die verband houden met de vestiging van theater Zuidplein in het nieuwe kunstenpand, is voor het jaar 2020 een bedrag van € 1,2 mln aan de begroting van Cultuur toegevoegd.

 

Cultuurcoaches

Voor het aandeel in de uitbreiding van de zogenaamde cultuurcoaches is met ingang van 2020 per saldo een bedrag van € 109 aan de begroting van Cultuur toegevoegd.

 

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

Aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds is een bedrag van € 900 toegevoegd ter dekking van de kosten van toekomstige evenementen.

 

Mutatie Rijksbijdrage brede impuls Combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Extra Rijksmiddelen zijn verkregen voor de uitbreiding van formatie van deze functies.

 

Bijstelling apparaatslasten

De bijstelling betreft aanpassingen in de formatie en herziening van de verdeling tussen apparaats- en programmalasten.

 

Herziening verdeling apparaats- programmalasten intensiveringen coalitieakkoord

De verdeling tussen apparaats- en programmalasten is aangepast naar het huidige inzicht waarop de middelen worden aangewend.  

 

Indexering 2020 en verder    

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen in de Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Overheveling budgetten Citylab010

Het budget voor de subsidieregeling CityLab010 bestaat uit deelbudgetten, die verspreid in de begroting zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbudgetten gebundeld tot één budget bij het programma Bestuur en Dienstverlening. Voor dit taakveld betekent dit een bijstelling van € 417.

 

Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek

Een bedrag van € 66 is overgebracht naar het taakveld media. Het bedrag is bedoeld als aanvullende dekking van de onderzoeks- en voorbereidingskosten van de voorgenomen verbouwing van de bibliotheek Rotterdam. 

 

Diverse bijstellingen

Overige wijzigingen van geringe omvang.

 

 

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

 

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

 

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.