Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie Pagina 44

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

Regeldruk vermindering ondernemers

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.6993.8024.3204.3204.3204.320

Interne resultaat 2.923 2.958 3.030 3.030 3.030 3.030
Interne resultaat 2.923 2.958 3.030 3.030 3.030 3.030
Programmalasten 777 844 1.290 1.290 1.290 1.290
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 344 532 977 978 978 978
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 432 312 312 312 312 312
Saldo voor vpb en reserveringen -3.699 -3.802 -4.320 -4.320 -4.320 -4.320
Saldo voor reserveringen -3.699 -3.802 -4.320 -4.320 -4.320 -4.320
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -3.699 -3.802 -4.320 -4.320 -4.320 -4.320

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -1.290 -1.290 -1.290 -1.290 -1.290
Bijstellingen Omissie 2019   -3.008 -2.958 -2.958 -2.958 -2.958
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 495 -72 -72 -72 -72
Begroting na wijzigingen   -3.802 -4.320 -4.320 -4.320 -4.320

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse bijstellingen

De technische wijzigingen zijn het gevolg van budgetverschuivingen tussen taakvelden binnen het programma Economische Zaken. Daarnaast zijn de budgetten vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
  • Roadmap Next Economy
  • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
  • Stadsvisie
  • Stedelijke Agenda Haven
  • Verhaal van de stad

Omschrijving taakveld

De gemeente zorgt voor accountmanagement, de inzet van bedrijfscontactfunctionarissen en de inzet van een ondernemersbalie. Op deze manier ondersteunt de gemeente individuele ondernemers, kleine en grote bedrijven met als doel het functioneren van de Rotterdamse economie te bevorderen en de omslag van de economie naar een nieuwe economie te versnellen.