Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen Pagina 52

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting
  • Het Beleidskader de Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Het bestek lokale aanbesteding Toegankelijke taaltrajecten voor ontwikkeling gezondheid en werk is gepubliceerd op 7 mei 2019.
  • De gebiedstour om informatie te verzamelen voor nieuwe subsidieregel is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan nieuwe subsidieregel. Deze wordt naar verwachting op 1 juli 2019 gepubliceerd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde   3.800 4.400 5.400 5.400  
Realisatie            
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten* Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie            
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie            
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde N.v.t. 50% 50% 50% 50%  
Realisate            
* Aangezien we in 2019 starten met deze taaltrajecten, zijn voor 2017 en 2018 geen cijfers ingevuld
** Netwerkpartners zijn diverse maatschappelijke organisatie (taalaanbieders, welzijnsorganisaties etc.), bedrijven (werkgevers lid van het Taalakkoord, werkgevers die met de Vlaggenparade meegedaan hebben om het onderwerp te agenderen etc.), zorginstellingen en zorgaanbieders (Erasmus MC, Haven ziekenhuis etc.) en kennisinstellingen (EUR, Hogeschool Rotterdam).

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves6.6637.55618181818

Bijdragen rijk en medeoverheden 6.663 7.538 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 18 18 18 18 18
Lasten exclusief reserves7.73010.7304.1225.9125.9225.922

Apparaatlasten 0 589 610 610 610 610
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 10 10 11 11 11
Personeel 0 579 599 599 599 599
Interne resultaat 1 0 0 0 0 0
Interne resultaat 1 0 0 0 0 0
Programmalasten 7.729 10.141 3.512 5.302 5.312 5.312
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.918 7.663 3.206 4.996 5.006 5.006
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.811 2.478 306 306 306 306
Saldo voor vpb en reserveringen -1.066 -3.175 -4.103 -5.894 -5.904 -5.904
Saldo voor reserveringen -1.066 -3.175 -4.103 -5.894 -5.904 -5.904
Saldo -1.066 -3.175 -4.103 -5.894 -5.904 -5.904

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -3.112 -4.023 -5.813 -5.823 -5823
Bijstellingen Omissie 2019   -36 -35 -35 -35 -35
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Rijksbijdrage Educatie WEB 2019 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -19 -19 -19 -19
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -27 -26 -27 -27 -27
Begroting na wijzigingen   -3.175 -4.103 -5.894 -5.904 -5.904

Toelichting financiële bijstellingen

Rijksbijdrage Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2019

De specifieke uitkering, die wij als contactregio in het kader van de educatie ontvangen, is nog niet verwerkt in de begroting 2019. Als gevolg hiervan worden ook de lasten met hetzelfde bedrag bijgesteld.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse kleine bijstellingen zowel binnen als buiten het programma.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.