Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid Pagina 57

Openbare orde en veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 1

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.

TAAKVELD 2

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte

TAAKVELD 3

Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt

TAAKVELD 4

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot

Omschrijving programma

Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.

Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Realisatie 177 (2017) Bureau Halt
         
Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 4,2 (2018) CBS
Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Realisatie

8,6

 (2018)

CBS
Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 3,2 (2018) CBS
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per 1.000 inwoners Realisatie 7,9 (2018) CBS

Toelichting BBV-indicatoren

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website.

De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves9.5289.9077.7357.7417.4407.440

Bijdragen rijk en medeoverheden 4.811 4.335 2.646 2.647 2.343 2.343
Overige opbrengsten derden 4.715 5.572 5.089 5.094 5.097 5.097
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves138.499147.751148.741149.724149.371149.381

Apparaatlasten 58.836 65.395 64.737 64.159 63.829 63.838
Inhuur 4.343 3.121 1.036 1.036 1.036 1.036
Overige apparaatslasten 1.007 1.289 -422 -482 -642 -633
Personeel 53.485 60.985 64.123 63.604 63.435 63.435
Interne resultaat 724 -268 -505 -505 -505 -620
Interne resultaat 724 -268 -505 -505 -505 -620
Programmalasten 78.940 82.625 84.510 86.070 86.047 86.162
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 15.103 17.385 17.963 19.643 19.925 20.050
Kapitaallasten 538 453 858 743 441 431
Overige programmalasten 65 138 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 63.234 64.649 65.551 65.546 65.543 65.543
Saldo voor vpb en reserveringen -128.971 -137.845 -141.006 -141.983 -141.931 -141.941
Saldo voor reserveringen -128.971 -137.845 -141.006 -141.983 -141.931 -141.941
Reserves1.1081000000

Onttrekking reserves 1.107 100 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -127.864 -137.745 -141.006 -141.983 -141.931 -141.941

Baten

De baten bestaan uit opbrengsten van huisvuil- en andere bestuursrechtelijke boetes, zoals boetes voor illegaal aangebrachte sandwichborden, te lang geparkeerde caravans en aanhangwagens en verkeerd geparkeerde fietsen. Daarnaast zijn er legesopbrengsten uit het verlenen van horeca- en evenementenvergunningen.

Lasten

De lasten voor het onderdeel Veiligheid bestaan uit kosten voor de bestrijding woonoverlast, het gemeentelijk cameratoezicht en werkzaamheden voor het programma Veilig Ondernemen, voor het bevorderen van de veiligheidsbeleving, stadsmariniers, terugdringen High Impact Crime (HIC), bestrijding van woninginbraken, voor het beleid over en het uitgeven van evenementen- en horecavergunningen, voor tegengaan van ondermijnende criminaliteit en de aanpak van jeugdoverlast. De gemeente geeft aan de RET een subsidie voor de inzet van OV surveillanten. Vanuit het coalitieakkoord is er vanaf 2019 vooral extra geld beschikbaar voor ondermijning, cameratoezicht, cybercrime en kansarme wijken, zoals Bospolder-Tussendijken en Zuid. De lasten voor Toezicht en Handhaving bestaan grotendeels uit de personeelskosten voor de stadswachten die verantwoordelijk zijn voor onder meer het wijkgerichte toezicht, naleving van drank- en horeca- en taxiwetgeving, de pandenaanpak voor bestrijding van woonoverlast, het toezicht op de Maastunnel, het gemeentelijk cameratoezicht, de beveiliging van gemeentelijke gebouwen en voor de brug- en sluiswachters.

Aansluiting voorgaande begroting

Tabel aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Oorspronkelijke begroting -132.722 -134.976 -135.671 -135.974 -135.974
Bijstellingen Omissieregeling 2019 -3.430 -3.360 -3.412 -3.412 -3.412
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 -1.593 -2.670 -2.901 -2.546 -2.555
Totaal bijgestelde begroting -137.745 -141.006 -141.983 -141.931 -141.941