Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht Pagina 59

Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Nieuwe ambities

Wij hebben nieuwe ambities geformuleerd om de stad schoon te houden en schoner te krijgen. Deze ambities zijn opgenomen in het programma ‘In de bak’. Hierin staan ook de inspanningen van de handhavers om deze ambities te realiseren.

 

Handhavers gebruiken bodycams

Een vijftigtal handhavers is in pilotvorm uitgerust met bodycams. De pilot startte op 15 november 2018 en loopt een jaar, verdeeld in
tranches over meerdere gebieden. In het vierde kwartaal van 2019 zijn de resultaten van de pilot gereed. Deze zullen uitwijzen wat het effect van de bodycams is op het veiligheidsgevoel van handhavers en Rotterdammers.

 

Aanpak straatintimidatie

De strafbaarstelling en handhaving op straatintimidatie in 2018 is dit voorjaar geëvalueerd en gedeeld met de raad. De handhaving zetten wij onverminderd door, waarbij we ook cameratoezicht inzetten om de pakkans te vergroten.

 

Toepassing van meer bevoegdheden door handhavers

De gemeente Rotterdam is betrokken bij een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid om pilots op te zetten voor de toepassing van meer bevoegdheden door handhavers.

 

Flying Squads vergroten pakkans

Op 9 april 2019 is de gemeente begonnen met de inzet van Flying Squads. Dit is een intensieve samenwerking tussen cameratoezicht, de
gemeentelijke meldkamer en handhavers. Deze samenwerking start in twee straten waarin handhavers direct meldingen van overlast of overtredingen krijgen van cameratoezicht en de meldkamer en direct in actie kunnen komen. Met deze samenwerking werken we slimmer en vergroten we zo de pakkans.

 

Handhavers en politie versterken de samenwerking

Dit jaar zijn handhavers en de politie gestart met het project ‘Versterking samenwerking’. Dit project moet bestaande samenwerking tussen handhavers en politie versterken en ook leiden tot nieuwe en effectievere vormen van samenwerking. Dit project is gestart met een
benchmark. Hierbij zijn handhavers en politieagenten op operationeel niveau bevraagd op de onderlinge samenwerkingsverbanden, wat zij daarin positief vinden en waar ruimte voor verbetering ligt.

Wat willen we bereiken

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zodat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig, effectief en efficiënt kunnen doen.

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zo dat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig en efficiënt kunnen doen

Algemeen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.7021.3071.4091.4091.4091.409

Bijdragen rijk en medeoverheden 75 48 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.626 1.259 1.409 1.409 1.409 1.409
Overige baten 1 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.32242.67141.55941.59641.31641.325

Apparaatlasten 32.126 39.386 38.392 38.152 37.870 37.879
Inhuur 948 1.160 330 330 330 330
Overige apparaatslasten 893 1.029 -658 -693 -854 -845
Personeel 30.284 37.196 38.720 38.515 38.394 38.394
Interne resultaat -757 -527 -654 -654 -654 -654
Interne resultaat -757 -527 -654 -654 -654 -654
Programmalasten 2.953 3.813 3.821 4.098 4.099 4.099
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.466 3.268 3.285 3.668 3.961 3.961
Kapitaallasten 419 407 398 293 0 0
Overige programmalasten 60 138 138 138 138 138
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 8 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -32.620 -41.365 -40.150 -40.187 -39.907 -39.916
Saldo voor reserveringen -32.620 -41.365 -40.150 -40.187 -39.907 -39.916
Saldo -32.620 -41.365 -40.150 -40.187 -39.907 -39.916

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -32.733 -32.809 -33.086 -33.087 -33.087
Bijstellingen Omissie 2019   -3.202 -2.191 -2.191 -2.191 -2.191
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Opgave schoon, heel en veilig Bezuinigingen/taakstellingen 0 869 913 978 978
Bijdrage dekking inzet handhavers Intensiveringen 109 109 109 109 109
Impact investing Intensiveringen 0 9 9 9 0
Koers levendige stad Intensiveringen -3.150 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 130 256 224 281 281
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 564 1.018 1.275 1.434 1.434
Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 128 128 128 128
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -1.194 -1.195 -1.195 -1.195
Toezicht Doorontwikkeling 2.1 Technische wijzigingen -2.743 -2.866 -2.895 -2.895 -2.895
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen -340 21 22 22 22
Begroting na wijzigingen   -41.365 -40.150 -40.187 -39.907 -39.916

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 en volgende, ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 869 in 2020 oplopend tot € 978 in 2022. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Vanuit dit taakveld is een voorlopige bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers geleverd. Nadere uitwerking en allocatie van deze bijdrage vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Koers levendige stad

De Stad Rotterdam groeit in hoog tempo en is onderhevig aan veranderingen en trends. De gemeente Rotterdam staat voor de opgave om de publieke waarde van de buitenruimte te behouden en te verhogen in een steeds complexer en dynamischer wordende omgeving in een context van toenemende druk op de buitenruimte. De groeiende opgave is het afgelopen decennium eerst gepaard gegaan met een krimpende handhavingsorganisatie en vervolgens is de roep om meer of andere inzet deels ingevuld met uitbreiding van structurele capaciteit, deels op ad hoc basis ingevuld en op vraag gestuurd. Zo is het aantal bijzondere handhavingstaken (waaronder straatintimidatie, jeugdhandhavers, GIT, handhavingsteam Schoon) toegenomen en het aantal camera’s voor toezicht in de buitenruimte gegroeid van 281 in 2010 tot ruim 450 in 2018, steeds op basis van incidenten of (bestuurlijke) vraag. Gezien de ontwikkelingen en de groei van de stad is een structurele uitbreiding met 50 fte nodig. Daarmee kan een toekomstbestendige inzet op het huidige en toekomstige takenpakket (onder andere naastplaatsingen) gegarandeerd worden, met voldoende aandacht voor de uiteenlopende taken.

 

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 130 in 2019, oplopend tot € 281 in 2022.Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 564 in 2019, oplopend tot € 1.434 in 2022.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet diverse activiteiten

Het genereren van meer baten door werkzaamheden kostendekkend te maken.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Toezicht doorontwikkeling 2.1

De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.

 

Diverse bijstellingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.

 

Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:

  • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's
  • veilige woon- en leefomgeving

 

De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.