Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid Pagina 61

Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BereikbaarheidRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2888888

Bijdragen rijk en medeoverheden 25 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 3 8 8 8 8 8
Lasten exclusief reserves6.4085.8306.0986.1916.1916.191

Apparaatlasten 6.323 5.530 5.798 5.891 5.891 5.891
Inhuur 1.038 987 612 612 612 612
Overige apparaatslasten 47 150 131 131 131 131
Personeel 5.238 4.393 5.054 5.147 5.147 5.147
Interne resultaat 16 0 0 0 0 0
Interne resultaat 16 0 0 0 0 0
Programmalasten 69 300 300 300 300 300
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 69 300 300 300 300 300
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.380 -5.822 -6.090 -6.182 -6.182 -6.182
Saldo voor reserveringen -6.380 -5.822 -6.090 -6.182 -6.182 -6.182
Saldo -6.380 -5.822 -6.090 -6.182 -6.182 -6.182

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -7.480 -7.480 -7.480 -7.480 -7.480
Bijstellingen Omissie 2019   -705 -830 -947 -947 -947
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Knelpunt Verkeersregie Intensiveringen    -300  -300 -300 -300 -300
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen         0  -192 -195 -195 -195
Toezicht Doorontwikkeling 2.1 Technische wijzigingen  2.663 2.712 2.740 2.740 2.740
Begroting na wijzigingen   -5.822 -6.090 -6.182 -6.182 -6.182

Toelichting financiële bijstellingen

Knelpunt Verkeersregie

Rotterdam wordt steeds aantrekkelijker, staat volop in de belangstelling en het aantal inwoners en bezoekers groeit. De verdichting in de stad neemt toe. Deze ontwikkelingen leiden tot grotere mobiliteit in de stad. Om het toenemende verkeer in goede banen te leiden heeft het college € 300 vrijgemaakt voor verkeersregie.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Toezicht doorontwikkeling 2.1

De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van toezicht houden op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken.

Bovenstaande doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstellingen van Openbare orde en veiligheid en van Verkeer en vervoer: Het vraagt om een samenhangend beleid op bereikbaarheid enerzijds en de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid anderzijds. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame mobiliteit. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal. Een van de doelen is dat de stedelijke bereikbaarheid versterkt, als onderdeel van de versterking van het economisch functioneren met een aantrekkelijk leefklimaat en gezonde stad.