Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Cultureel erfgoed - Monumenten Pagina 70

Cultureel erfgoed - Monumenten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam)

De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat gaan we daar voor doen

Bescherming en instandhouding

Kennisontwikkeling: Geschiedenis in beeld

Kennisoverdracht: Het vertelde verhaal

Stimuleren de inzet van erfgoed als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - MonumentenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves000000

Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves6057811.0821.0821.0821.082

Interne resultaat 378 414 403 403 403 403
Interne resultaat 378 414 403 403 403 403
Programmalasten 227 367 679 679 679 679
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 206 250 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 21 117 679 679 679 679
Saldo voor vpb en reserveringen -605 -781 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082
Saldo voor reserveringen -605 -781 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082
Saldo -605 -781 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -781 -781 -781 -781 -781
Bijstellingen Omissie 2019   0 -292 -292 -292 -292
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -10 -10 -10 -10
Begroting na wijzigingen   -781 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082

Toelichting financiële bijstellingen

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Rotterdam staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een volwassen monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Rotterdam. In Rotterdam zijn verschillende monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, UNESCO Werelderfgoed, beeldbepalende panden en beschermd stadsgezicht

De cultuurhistorische verantwoordelijkheid van de gemeente heeft een basis in de wettelijke taken in het kader van de vergunningverlening en de instandhouding van monumenten en beschermde stadsgezichten en het sinds 1986 bestaande Rotterdamse monumentenbeleid

De gemeente zorgt voor een aantrekkelijke woon-, leef- en verblijfsomgeving door behoud, beheer en ontwikkeling van gebouwd cultureel erfgoed (monumentenbeleid)

In december 2016 is door het college de ‘Erfgoedagenda Rotterdam 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin worden de ambities en activiteiten rond het gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch waardevolle erfgoed van Rotterdam tot 2020 beschreven en voorzien van een planning. De Erfgoedagenda wordt elke vier jaar geactualiseerd, verbreed en vernieuwd. De Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020 vormt de basis voor de invulling van het monumentenbeleid voor de komende jaren. De activiteiten zijn gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de Wabo, Erfgoedwet en Monumentenverordening Rotterdam (thema: Bescherming en instandhouding, aangevuld met specifieke activiteiten binnen de thema’s Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht. Ieder jaar wordt de gemeenteraad inhoudelijk gerapporteerd via het college van B en W.