Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Pagina 71

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves50.44961.54277.71661.73549.71543.363

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.837 1.660 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 50.086 79.612 70.800 55.368 51.889 39.945
Overige baten -1.474 -19.730 6.916 6.367 -2.173 3.418
Lasten exclusief reserves43.19453.97673.97157.71045.57036.977

Apparaatlasten 5.899 6.912 7.097 7.042 7.019 7.019
Inhuur 1.605 1.105 1.341 1.295 1.272 1.272
Overige apparaatslasten 110 120 117 117 117 117
Personeel 4.183 5.688 5.640 5.630 5.630 5.630
Interne resultaat 6.347 11.407 11.665 11.665 11.665 11.665
Interne resultaat 6.347 11.407 11.665 11.665 11.665 11.665
Programmalasten 30.948 35.657 55.210 39.003 26.886 18.294
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 33.092 38.522 58.277 42.002 29.886 21.369
Kapitaallasten -2.165 -2.865 -3.067 -2.999 -3.000 -3.075
Overige programmalasten 21 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 7.255 7.566 3.745 4.025 4.145 6.386
Saldo voor reserveringen 7.255 7.566 3.745 4.025 4.145 6.386
Reserves9.66613.1031.0683302400

Onttrekking reserves 11.807 8.103 1.068 330 240 0
Toevoeging reserves 87.906 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 85.765 5.000 0 0 0 0
Saldo 16.921 20.669 4.813 4.355 4.386 6.386

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   6.773 6.771 6.771 6.771 6.771
Bijstellingen Omissie 2019   -630 -620 -610 -610 -610
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Resultaatnemingen grondexploitaties Intensiveringen 10.000 0 0 0 0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Actualisatie rente grondexploitaties Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Vrijval bestemmingsreserve Infrastructuur Ramingsbijstellingen vermijdbaar 5.000 0 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 33 75 121 144 144
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 457 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Infrastructuur Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) Reserves 0 0 0 0 0
Budgetoverheveling Actieplan huurwoningen in het middensegment Technische wijzigingen -1.000 -1.500 -2.000 -2.000 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 36 87 73 81 81
Begroting na wijzigingen   20.669 4.813 4.355 4.386 6.386

Toelichting financiële bijstellingen

Resultaatnemingen grondexploitaties

Op basis van de resultaatberekening van de grondexploitaties voor 2019 wordt er € 10 mln extra winstneming geraamd. De totale winstraming 2019 komt daarmee uit op € 12 mln. In deze berekening is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de onzekerheden die spelen rondom de resultaatberekening, zoals de aangekondigde wijzigingen in de BBV, de nog te bepalen langjarige parameters voor kosten- en opbrengstenstijgingen en de faseringsaanpassingen.

 

Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties

Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De investeringen bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten. De desinvesteringen bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten. Alle baten en lasten worden conform de BBV overgeboekt naar de balans, waardoor het effect van de actualisatie saldo neutraal is.

 

Actualisatie rente grondexploitaties

De aan de grondexploitaties toegerekende rente is herrekend op basis van het geactualiseerde investeringsvolume in de grondexploitaties. De rente maakte onderdeel uit van de boekwaarde van de grondexploitaties en wordt net als de reguliere mutaties in de grondexploitaties conform de BBV overgeboekt naar de balans. Het effect van de actualisatie van de aan de grondexploitaties toegerekende rente is saldo neutraal.

 

Vrijval bestemmingsreserve Infrastructuur

De bestemmingsreserve Infrastructuur is destijds gevormd voor de bouw van Rotterdam CS. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. De onderhoudslasten worden jaarlijks aan de bestemmingsreserve Infrastructuur onttrokken. Deze onderhoudslasten worden in de reguliere begroting opgenomen, waarmee uit de bestemmingsreserve een bedrag van € 5 mln kan vrijvallen.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 33 in 2019 oplopend tot € 144 in 2023.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Een bedrag van € 457 wordt naar het taakveld Wonen en Bouwen overgeheveld en toegevoegd aan de bestemmingsreserve ten behoeve van het project buitenruimte Bloemfontein.

Verder zijn de activeringen en bijbehorende onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. Het betreft hier de volgende balansprojecten: buitenruimte Wilhelm Tellhof (+ € 1,0 mln), buitenruimte Kop van Feijenoord (+ € 264), buitenruimte Maasranden (- € 50) en buitenruimte Rotterdam Central District (+ € 4,8 mln).

 

Bestemmingsreserve Infrastructuur

De activering op de balans en de bijbehorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Infrastructuur voor het project Rotterdam Centraal zijn met € 241 verlaagd en in lijn gebracht met de huidige projectbegroting.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De verliesvoorziening voor de grondexploitatie Sportcampus wordt jaarlijks opgehoogd met € 300 (tot en met 2021). Deze toevoeging wordt gedekt door middelen in de bestemmingsreserve IFR.

 

Budgetoverheveling Actieplan huurwoningen in het middensegment

Het budget voor het actieplan huurwoningen in het middensegment is meerjarig overgeheveld vanuit het taakveld Wonen en Bouwen. Het budget in 2019 bedraagt € 1 mln en loopt op tot € 2 mln in 2022. Het budget zal worden ingezet voor het afdekken van tekorten die in de grondexploitaties ontstaan vanuit de activiteiten zoals beschreven in het actieplan.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen, zoals de indexering waarbij de budgetten vanaf het jaar 2020 zijn geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie hierover is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota. Ook hebben wijzigingen in de formatie plaatsgevonden en hebben overhevelingen plaatsgevonden van budgetten van en naar het taakveld Wonen en Bouwen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Atlas Stedelijke Havens - De havens in kaart

 • Bouwverordening 2010

 • Groenplan Binnenstad

 • Grondprijsbeleid 2013

 • Handboek Rotterdamse Stijl

 • Hoogbouwvisie 2011 

 • Kader Stedelijke Ontwikkeling

 • Kadernota grondbeleid 2003

 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021

 • Natuurkaart Rotterdam 2014

 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam

 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)

 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018

 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap 

 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers

 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark

 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik

 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte

 • Roadmap Next Economy

 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn

 • Stadsvisie

 • Stedelijke Agenda Haven

 • Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling (meerjarenperspectief Rotterdams vastgoed)

 • Verhaal van de stad

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden (dan wel de inbreng van gemeentelijk vastgoed), sloop van panden en eventuele sanering. Na verder bouwrijp maken wordt bouwrijpe grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie het beoogde programma wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn dus de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.