Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar vervoer Pagina 77

Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Groei OV gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie            

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves50.75936.17910.308308286286

Bijdragen rijk en medeoverheden 52 36.318 10.209 121 121 121
Overige opbrengsten derden 45.740 -139 100 188 165 165
Overige baten 4.967 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves59.04545.86718.7898.9369.0628.998

Interne resultaat 7.320 3.813 3.907 3.907 3.907 3.907
Interne resultaat 7.320 3.813 3.907 3.907 3.907 3.907
Programmalasten 51.726 42.054 14.882 5.029 5.156 5.091
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 52.030 41.147 14.143 4.293 4.481 4.430
Kapitaallasten 355 422 504 555 544 530
Overige programmalasten -1.154 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 494 484 235 181 131 131
Saldo voor vpb en reserveringen -8.286 -9.688 -8.480 -8.627 -8.777 -8.712
Saldo voor reserveringen -8.286 -9.688 -8.480 -8.627 -8.777 -8.712
Reserves3131.4823092640

Onttrekking reserves 313 1.482 30 92 64 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -7.973 -8.206 -8.451 -8.536 -8.712 -8.712

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -7.513 -7.855 -8.019 -8.028 -8.028
Bijstellingen Omissie 2019   -694 0 0 0 0
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Extra inzet Openbaar Vervoer  Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -580 -502 -669 -669
Bestemmingsreserves - diverse bijstellingen Reserves 0 0 0 0 0
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen  0 -15 -14 -15 -15
Begroting na wijzigingen   -8.206 -8.451 -8.536 -8.712 -8.712

Toelichting financiële bijstellingen

Extra inzet Openbaar vervoer

De stad groeit en daar horen ook extra investeringen op het gebied van openbaar vervoer bij. Er wordt ingezet op meer ruimte voor fiets, voetganger en OV. De extra inzet betreft oud en nieuw metro, nachtmetro, maatwerkvoorziening openbaar vervoer en personenvervoer over water.

 

Bestemmingsreserves - diverse bijstellingen

Het lastenbudget met betrekking tot de voorbereiding van het project Hoek van Holland buitenruimte en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam is in 2019 met € 53 verhoogd. Daarnaast heeft er in 2018 een schikking plaats gevonden met ProRail betreffende de Groutankerkwestie waardoor het activum Randstadrail volledig is gedeactiveerd. De vrijgekomen kapitaallasten van € 389 vloeien terug naar het Investeringsfonds Rotterdam.

 

Diverse bijstellingen

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actualisatie ontwikkelingsvisie Lijnbaan
 • Beleid uitritten (is nu nog deelgemeentelijk beleid)
 • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
 • Binnenstad als city lounge - Binnenstadplan 2008-2020
 • De Rivier als getijdenpark - groeidocument 2018
 • Focus Document City Lounge/ Binnenstadsplan 2014-2018
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Gebiedskoersen detailhandel 2017-2020
 • Gebiedsvisie Hoboken 2030
 • Gebiedsvisie Hoek van Holland 2011-2020
 • Gebiedsvisie Nieuw Kralingen
 • Gebiedsvisie Rotterdam Central District_next step
 • Gebiedsvisie Stadionpark
 • Groenplan Binnenstad
 • Havenvisie 2030
 • Havenvisie 2030: Voortgangsrapportage 2017 Havenvisie 2030
 • Horecagebiedsplan 2017-2019
 • Kader oplaadinfrastructuur auto's
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Milieuzone kaart
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • NPRZ Uitvoeringsplan 2015-2018
 • OV-visie Rotterdam 2018-2040
 • Programma Oost 2017-2019
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018 Rotterdam Verkeersveilig - Meerjarenplan 2016-2018: Actieplan Verkeersveilige scholen
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Fietsplan 2016 - 2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Parkeerplan Rotterdam 2016-2018
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015 - 2018: Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016 - 2030+
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Structuurvisie Hart van Zuid
 • Structuurvisie Stadshavens
 • Verhaal van de stad
 • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020
 • Visie en strategie Rotterdam Makers District

Omschrijving taakveld

Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen, meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.

Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. En de gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.