Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkdienstverlening 18- Pagina 85

Maatwerkdienstverlening 18-

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen

Versterken van next skills en jong leiderschap

Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant)

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting
  • Samenhangende aanpak voor kwetsbare jongeren en/of kwetsbare gezinnen.
  • Versterken van next skills en jong leiderschap: de stijgende lijn van investeringen in de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren in de stad wordt in 2019 doorgezet. Dit betreft vooral preventieve interventies die effectief zijn om risico’s tegen te gaan, zoals angst, depressie, agressie en probleemgedrag. Daarnaast is het innovatieplatform Walstroom van start gegaan waar de gemeente met professionals uit de praktijk en wetenschappers werkt om te komen tot werkende aanpakken op het gebied van next skills en jong leiderschap.
  • Passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen (verschuiving van de achterkant naar de voorkant). Hoe doen we dat? In alle gebieden organiseren wij met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wijkgerichte bijeenkomsten op het verstevigen van de ketensamenwerking tussen partners die een rol spelen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Dit gebeurt aan de hand van inhoudelijke thema’s en verbeteropgaven die in die wijk spelen, zoals voeding en overgewicht, kindermishandeling, taal- en ontwikkelingsachterstanden, opvoeding, bevorderen veilige hechting. De partners per wijk en per thema verschillen, maar strategische partners in elke wijk zijn CJG, welzijn, wijkteam, veiligheidsexperts en scholen. We investeren in elkaar kennen, met elkaar leren, beter en eerder signaleren, korte lijnen en weten bij wie je terecht kunt. We richten ons hierbij vooral op de professionals die in wijken zelf met kinderen, jongeren en/of ouders werken. Daarnaast zetten we met wijkprogrammering in op een passend, preventief aanbod dat zich richt op het versterken van de beschermende en het verkleinen van de risicofactoren in een wijk.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Jeugdhulp

Preventie

Effect indicatoren 201820192020202120222023
Doelrealisatie Jeugdhulp* Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie            
Uitval Jeugdhulp** Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie            
* Bij afronding van een traject wordt vastgesteld of de doelen van de hulp behaald zijn. Deze doelrealisatie wordt met vier sub-indicatoren in beeld gebracht:
  • De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen
  • De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is
  • De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie
  • De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
** De indicator is nog in ontwikkeling. De bedoeling is dat deze indicator het aantal cliënten weergeeft dat eenzijdig en voortijdig de behandeling of begeleiding stopt. Hoe lager deze indicator hoe beter de Jeugdhulp aansluit bij de behoeften van de jeugdige.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal huisartsen met een POH GGZ* Streefwaarde 6 15 25 35 40  
Realisatie            
* De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is vaak een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige of psycholoog, die onder verantwoordelijkheid van de huisarts psychodiagnostiek of kortdurende behandeling verricht. Hierdoor kan doorverwijzing naar specialistische hulp in een aantal gevallen worden voorkomen. Indien doorverwijzing noodzakelijk is, kan deze verwijzing gerichter en beter onderbouw gebeuren. De afstemming met LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) over inschatting aantal loopt nog, de streefwaardes kunnen daardoor nog aangepast worden.

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18-Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves158345201000

Bijdragen rijk en medeoverheden 144 345 201 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves42.02543.46546.59943.48943.77843.778

Apparaatlasten 59 530 601 601 601 601
Inhuur 59 31 37 37 37 37
Overige apparaatslasten 0 8 6 6 6 6
Personeel 0 491 558 558 558 558
Interne resultaat 683 702 707 494 494 494
Interne resultaat 683 702 707 494 494 494
Programmalasten 41.283 42.232 45.290 42.394 42.683 42.683
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.694 10.286 12.397 10.125 11.164 11.164
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 32.325 26.665 28.512 28.012 27.262 27.262
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.264 5.282 4.382 4.257 4.257 4.257
Saldo voor vpb en reserveringen -41.867 -43.120 -46.397 -43.489 -43.778 -43.778
Saldo voor reserveringen -41.867 -43.120 -46.397 -43.489 -43.778 -43.778
Reserves0-3.3103.310000

Onttrekking reserves 0 3.690 3.310 0 0 0
Toevoeging reserves 0 7.000 0 0 0 0
Saldo -41.867 -46.430 -43.087 -43.489 -43.778 -43.778

Financiële bijstellingen

Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -40.416 -42.050 -42.575 -42.856 -42.856
Bijstellingen Omissie 2019   -109 -232 -121 -138 -138
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Knelpunten jeugd Ramingsbijstelling onvermijdelijk -7.000 0 0 0 0
Indexatie Wmo en Jeugd Ramingsbijstelling onvermijdelijk 0 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Knelpunten jeugd, onttrekking bestemmingsreserve Reserves 0 0 0 0 0
Mutatie rijksbijdrage academische component kinder- en jeugdpsychiatrie Taakmutaties 218 225 230 236 236
Mutatie rijksbijdrage uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank Taakmutaties 547 0 0 0 0
Rijksbijdrage jeugdhulp aan kinderen in een AZC Taakmutaties 41 154 157 161 161
Uitbreiding jeugdbeschermingsplein Technische wijzigingen 60 113 113 113 113
Onderwijszorgarrangementen 2019-2020; bijdrage regiogemeenten Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Apparaatslasten jeugdhulp Technische wijzigingen 228 14 15 15 15
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -12 -8 -8 -8
Begroting na wijzigingen   -46.430 -43.087 -43.489 -43.778 -43.778

Toelichting financiële bijstellingen

Knelpunten jeugd

De gemeente Rotterdam kampt - in overeenstemming met het landelijk beeld - met een tekort op de jeugdhulp. De VNG onderhandelt met het Rijk voor herijking/ophoging van het jeugdhulpbudget. Daarnaast lopen er diverse onderzoeken naar de uitputting van het budget jeugdhulp. De uitkomsten van de onderhandelingen en de onderzoeken zijn nog niet bekend. Daarom wordt in totaal € 29,6 mln toegevoegd aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp. Deze toevoeging wordt voor € 7,0 mln op taakveld Maatwerkdienstverlening 18- verantwoord (lokale jeugdhulp) en voor € 22,6 mln op taakveld Geëscaleerde zorg 18- (regionale jeugdhulp via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond). Tot slot wordt - vanaf 2021 - in totaal € 1,0 mln opgevangen door ombuigingen binnen het jeugddeel van het taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie en het taakveld Volksgezondheid.

 

Indexatie Wmo en Jeugd

Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.

 

Knelpunten jeugd, onttrekking bestemmingsreserve

Op basis van huidige inzichten wordt € 15,6 mln in 2019 en € 14,0 mln in 2020 aan de bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp onttrokken (verhoging baten) ter dekking van knelpunten jeugdhulp (verhoging lasten). Bij de Begroting 2020 is meer bekend over de verdeling over jeugdhulp lokaal (te verantwoorden op dit taakveld) en jeugdhulp regionaal (zie taakveld Geëscaleerde zorg 18-). Zie ook "ontwikkelingen en voortgang".

 

Mutaties rijksbijdrage academische component kinder- en jeugdpsychiatrie

Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. De Academische component kinder- en jeugdpsychiatrie is gecentraliseerd bij vier gemeenten in Nederland (niet gemeente Rotterdam). De gemeente Rotterdam draagt hieraan ruim € 0,2 mln bij.

 

Mutaties rijksbijdrage uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank

Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. Vanuit het Gemeentefonds wordt eenmalig een uitname gedaan ter financiering van de (hogere) uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); Rotterdam draagt € 547 bij.

 

Rijksbijdrage jeugdhulp aan kinderen in een AZC

Diverse mutaties uit de september- en decembercirculaire 2018 van het Gemeentefonds worden gefinancierd uit dit taakveld. In deze circulaires is de uitname uit het Gemeentefonds voor financiering Jeugdhulp aan kinderen in een AZC opgenomen. In de meicirculaire 2019 wordt bekend hoe de verdeling van de uitgenomen middelen uit het Gemeentefonds verdeeld wordt over de gemeenten. Verwachting is dat uiteindelijk rond de € 150 structureel hiervoor beschikbaar komt.

 

Uitbreiding jeugdbeschermingsplein

De formatie voor het Jeugdbeschermingsplein is met 1,9 FTE opgehoogd. Dit wordt voor € 110 (2019) en € 117 (vanaf 2020) gefinancierd vanuit taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie. Voor € 48 (2019) en € 100 (vanaf 2020) is de financiering taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. Daarnaast is de functie van ondersteuner Jeugdbeschermingsplein opgehoogd van functieschaal 08 naar functieschaal 09. Dit kost op jaarbasis € 13.

 

Onderwijszorgarrangementen 2019-2020; bijdrage regiogemeenten

In de contracten voor Onderwijszorgarrangementen - die voor schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 gelden - zit een deel dat voor regiogemeenten wordt uitgevoerd. De regiogemeenten Capelle, Krimpen, Brielle en Lansingerland dragen op jaarbasis in totaal € 345 bij. Hiermee worden de lasten en baten verhoogd.

 

Apparaatslasten jeugdhulp

Personele wijzigingen leiden tot een stijging van het budget op dit taakveld.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Omschrijving taakveld

Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.

Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.