Voorjaarsnota Rotterdam

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Wijkteams en Wmo-loketten Pagina 88

Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Integrale aanpak wijkteams

Doorontwikkeling wijkteams

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorige begroting

Het bieden van passende zorg en ondersteuning

In het kader van het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het terugdringen van de administratieve lasten, is voor de professionals van Vraagwijzer/wijkteam, Stedelijke Zorg en Jongerenloket afgelopen jaar een eenduidig zorgproces uitgewerkt en gefaseerd ingericht. Hiermee wordt niet meer gewerkt met 4 verschillende systemen, maar met één nieuw systeem: GIDSO. Vanaf 1 maart 2019 is er voor alle professionals van de uitvoerende organisatieonderdelen sprake van een eenduidige cliëntregistratie, werkwijze én ondersteuning.
 

We doen het samen

Alle wijkteams maken gerichte afspraken met veel verschillende partners in het wijknetwerk over doorverwijzen, op- en afschalen en andere vormen van samenwerking in de wijk.

Er zijn de afgelopen periode bijeenkomsten georganiseerd met en voor wijkteams rondom (o)GGZ in de wijk, samenwerking met Werk & Inkomen, Veilig Thuis en bankslapers.

In 2019 wordt een nieuwe communicatielijn ingezet gericht op het (zorg)netwerk om de samenwerkingsmogelijkheden nog eens toe te lichten.

 

Doorontwikkeling wijkteams

Naar aanleiding van het rekenkamerrapport wordt er langs 3 thema’s (samenwerken in de wijk, leren & ontwikkelen en organisatie & registratie) gewerkt aan de doorontwikkeling van de wijkteams. Op de 3 thema’s zijn concrete acties geformuleerd die in 2019 worden uitgevoerd. Deze gaan over het maken van samenwerkingsafspraken met belangrijke partners (o.a. huisartsen, centrum voor jeugd en gezin (CJG), Veilig Thuis, scholen), maar ook over het verbeteren van de huisvesting van de wijkteams en gerichte scholing van de wijkteammedewerkers.

GIDSO is een belangrijk instrument om de administratieve lasten in de wijkteams terug te dringen. Daarnaast zijn er met zorgaanbieders schrapsessies georganiseerd om gezamenlijk te bekijken hoe het werk eenvoudiger en met minder administratieve belasting gedaan kan worden.

In juni 2019 ontvangt de raad een brief over de voortgang van de acties naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport.

Wat willen we bereiken

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat gaan we daar voor doen

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat mag het kosten

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves1.7132.3352.3512.3512.3512.351

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.705 2.335 2.351 2.351 2.351 2.351
Lasten exclusief reserves52.967103.743106.342105.465105.267104.094

Apparaatlasten 5.222 53.336 54.713 53.942 53.801 53.801
Inhuur 4.029 2.972 3.017 3.050 3.050 3.050
Overige apparaatslasten 26 1.032 1.138 1.185 1.185 1.185
Personeel 1.167 49.332 50.558 49.707 49.566 49.566
Interne resultaat 2.146 -26 -25 -25 -25 -25
Interne resultaat 2.146 -26 -25 -25 -25 -25
Programmalasten 45.599 50.433 51.653 51.547 51.490 50.318
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 45.396 50.433 50.817 50.729 50.689 49.533
Kapitaallasten 0 0 836 818 801 784
Overige programmalasten -1 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 204 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -51.255 -101.409 -103.991 -103.114 -102.916 -101.743
Saldo voor reserveringen -51.255 -101.409 -103.991 -103.114 -102.916 -101.743
Reserves7031.5981.100000

Onttrekking reserves 703 1.598 1.100 0 0 0
Saldo -50.552 -99.811 -102.891 -103.114 -102.916 -101.743
Bijstellingen 20192020202120222023
Begroting 2019   -90.630 -88.926 -88.461 -88.425 -88.425
Bijstellingen Omissie 2019   -7.088 -6.584 -6.587 -6.569 -6.569
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 Categorie          
Impact Investing Intensiveringen 0 28 28 28 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Indexatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855
Volumegroei  Wet maatschappelijke ondersteuning Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400
Uitvoeringkosten Wet maatschappelijke ondersteuning Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -750 -525 -1.625 -1.625 -425
Programma ‘Moeders van Rotterdam’ Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Digitaliseringsagenda Ramingsbijstellingen vermijdbaar 181 439 679 820 820
Concernhuisvesting Ramingsbijstellingen vermijdbaar 107 210 185 231 231
Uitbreiden aanwezigheid op het Veiligheidshuis Ramingsbijstellingen vermijdbaar -606 -606 0 0 0
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling organisatie Reserves 0 0 0 0 0
Onttrekken bestemmingsreserve AWBZ Reserves 0 0 0 0 0
Beschermd wonen Taakmutaties -72 -72 -72 -72 -72
Indexering 2020 en verder Technische wijzigingen 0 -1.643 -1.644 -1.644 -1.644
Actualisatie begroting Technische wijzigingen -1.361 -1.525 -1.910 -1.953 -1.953
Diverse bijstellingen Technische wijzigingen 408 568 548 548 550
Begroting na wijzigingen   -99.811 -102.891 -103.114 -102.916 -101.743

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn geactualiseerd.

 

Indexatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugd

Onder meer om te blijven voldoen aan de Algemene Maatregel van Bestuur ‘reële tarieven in de zorg’ is indexering van de tarieven noodzakelijk.

 

Volumegroei Wet maatschappelijke ondersteuning

Door volumegroei is vanaf 2020 meer inzet van Wmo-adviseurs en administratieve ondersteuning noodzakelijk voor het blijven leveren van juiste en tijdige zorg.

 

Uitvoeringskosten Wet maatschappelijke ondersteuning

Dit betreft een verzamelpost en heeft betrekking op:

 • de uitbreiding van de beveiliging van Vraagwijzerlocaties vanwege verruimd openingstijden
 • verwachte vrijval lasten door afloop afschrijvingsperiode programma Doorontwikkeling Informatiemanagement (DIM) in verband met meerwerk programma DIM
 • inzet middelen bestemmingsreserve AWBZ ter dekking van de knelpunten uitvoeringskosten Wmo

 

Programma ‘Moeders van Rotterdam’

Dit betreft een externe bijdrage voor de uitvoering van het programma ‘Moeders van Rotterdam’. Dit programma richt zich op kwetsbare zwangere vrouwen in Rotterdam.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Concernhuisvesting

In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Uitbreiden aanwezigheid op het Veiligheidshuis

Naar aanleiding van het besluit van het Algemeen Bestuur van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond om als gemeente meer uren per dag werkzaam te zijn op het Veiligheidshuis is extra fte nodig.

 

Bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie

Dit betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie t.b.v. de dakpanconstructie (een jonge medewerker loopt mee met een medewerker die tegen het pensioen aan zit).

 

Onttrekken bestemmingsreserve AWBZ

Deze boeking betreft de het begroten van de onttrekking bestemmingsreserve AWBZ, die bedoelt is voor het neerzetten van het stelsel van de drie decentralisaties. Het betreft onttrekkingen m.b.t. niet-activeerbare kosten voor het programma Doorontwikkeling Informatiemanagement en een onttrekking voor het programma Lerende organisatie voor in totaal € 430.

 

Beschermd Wonen

Zoals aangekondigd in de meicirculaire 2018, is de volumegroei 2019 voor Beschermd wonen toegekend.

 

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

 

Actualisatie begroting

Dit betreft de herschikking van taakstellingen uit voorgaande jaren.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen binnen en buiten het programma.

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

 • opgroeien en opvoeden
 • financiën en schulden
 • werk en dagbesteding
 • wonen
 • ouder worden
 • leven met een beperking
 • geestelijke gezondheid
 • huiselijk geweld
 • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.