Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Verkeer en vervoer - Beheer Pagina 32

Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

Covid-19

Ondanks de maatschappelijke ontregeling die covid-19 veroorzaakt, kan het uitvoeren van het regulier onderhoud aan openbare verlichting, civiele kunstwerken en wegen zoals gepland doorgang vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld het houden van minimaal 1,5 meter afstand tussen medewerkers.

 

Maastunnel
In augustus 2019 zijn de autotunnels opgeleverd, in juli 2020 de fietstunnel en sinds oktober 2020 is de voetgangerstunnel weer beschikbaar. De gemeente kijkt terug op een bijzonder succesvol project dat zowel binnen planning als binnen budget is gerealiseerd.

Bij de voorbereiding van het project zijn second opinions uitgevoerd door zowel REBEL als NIMAS en is het budget vastgesteld op € 262 miljoen, rekening houdend met de complexiteit van het project en het daarbij behorende risicoprofiel. Een deel van die risico’s hebben zich niet voorgedaan, in mindere mate of met minder kosten. In combinatie met een strakke projectbeheersing en goede samenwerking met Combinatie Aannemers Maastunnel heeft dit ertoe geleid dat de investering minimaal € 34 miljoen lager uitvalt. Deze lagere investering leidt tot een substantiële daling van de kapitaalslasten vanaf 2021. De financiële afwikkeling zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2021 afgerond worden. Hieruit zal blijken of de investering verder verlaagd kan worden.

Eind 2021 moet de nieuwe onderhoudspartij voor de autotunnel en fiets- en voetgangerstunnel gecontracteerd zijn. De voorbereidingen voor het aanbesteden van dit contract zijn dit jaar gestart en momenteel vinden alle voorbereidingen plaats om te komen tot een nieuw contract. Het overgrote deel van het onderhoud van de autotunnel en fiets- en voetgangerstunnel is tot 2023 geborgd in het contract van onze bouwpartner Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM).

 

Ledtransitie

In april 2020 is het project ledtransitie 2020-2025 gestart. De ledtransitie vervangt alle conventionele armaturen voor led-armaturen die uitgerust zijn met telemanagement. Het nieuwe telemanagementsysteem stelt de gemeente in staat om storingen proactief te signaleren, zonder dat hierbij een burgermelding nodig is. In 2020 zijn armaturen in de wijken in Prins Alexander en Hoogvliet vervangen. In 2021 gaan de werkzaamheden verder in Charlois, Rozenburg, Hoek van Holland, Feijenoord, IJsselmonde, Overschie Hillergersberg, Kralingen, Noord en Pernis. Met de versnelde ombouw naar ledverlichting draagt de gemeente Rotterdam bij aan de energietransitie.

De gemeente ontvangt signalen van leveranciers dat er schaarste is aan bepaalde onderdelen en materialen en daarom moeilijk leverbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de schaarste aan chips. Chips die nodig zijn voor de aansturing en inregeling van de Led verlichting. Hoe lang deze schaarste aanhoudt en op welke wijze dat van invloed zal zijn op de voortgang van de ledtransitie wordt onderzocht, maar is op dit moment nog niet duidelijk.

 

Schone buitenruimte
Het succesvolle zomerprotocol onder de noemer “Top strand en parkdagen” wordt dit jaar gecontinueerd. Van april tot oktober wordt elk jaar gewerkt volgens het zomerprotocol parken en stranden. Het aantal inzamelmiddelen in de parken wordt dan fors uitgebreid met maxi- en minicontainers, afvaleilanden en containers voor hete kooltjes na het barbecueën. De capaciteit van bestaande afvalpunten wordt verder verhoogd door meer en grotere afvalbakken te plaatsen op plekken waar deze snel vol raken. Deze hotspots zijn in beeld. Hiermee wordt ingespeeld op het veranderde aanbod van afval en grotere hoeveelheden verpakkingsmateriaal van onder andere fastfood, pizza’s en bezorgmaaltijden. Afvalbakken worden vaker per dag geleegd en er wordt langer doorgewerkt in de avond. Ook is er extra inzet van reinigers in de parken en zijn er publieksvoorlichters die afvalzakjes uitdelen en wijzen op de afvalbakken. Deze aanpak wordt verder ontwikkeld naar de komende jaren. Hiermee is een begin gemaakt door op het strand Nesselande te starten met een intensief gedragsbeïnvloedingstraject waaruit interventies en maatregelen volgen op het gebied van inzamelen en reinigen van afval.

Het afgelopen jaar is de Strategie Marien Zwerfafval opgesteld en deze is in het eerste kwartaal 2021 verstuurd aan de gemeenteraad. De strategie is tot stand gekomen in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de waterschappen actief in Rotterdam. Daarnaast hebben verschillende partners zoals onderwijs- en kennisinstituten, milieuorganisaties en bewonersinitiatieven input geleverd en is deze afgestemd met gebiedscommissies en wijkraden. Deze strategie beschrijft waarom en hoe wij zwerfafval in het water willen voorkomen, opruimen en recyclen.

 

Gladheidsbestrijding
In het winterseizoen 2020 - 2021 is voor het eerst gewerkt volgens het beleidsplan gladheidsbestrijding 2020 - 2025 zoals dat is vastgesteld in 2020. In het beleidsplan wordt ingegaan op de wijze van besluitvorming om te komen tot daadwerkelijke inzet, de prioritering van de inzet over het Rotterdamse wegennet en op hoofdlijnen wordt de wijze van uitvoering toegelicht. Het forse winterweer in februari heeft dankzij de grote inzet niet geleid tot grote problemen in de stad.

Ontwikkelingen 2022-2025

Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte

De bestuursopdracht Vervangingsinvesteringen is op 7 juli 2020 vastgesteld. De vervolgopdracht, een vierjaarlijks op te stellen ‘Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen’ voor alle assetgroepen in de openbare ruimte, maakt tevens onderdeel uit van de bredere bestuursopdracht ‘Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van het huidige bezit aan kapitaalgoederen’. De Nota Vervangingsinvesteringen Openbare Ruimte 2021-2071 is gereed en de inzichten uit deze nota en die uit de andere onderdelen van de bestuursopdracht leiden tot voorstellen om de Beleidsnota investeringen aan te passen. Met deze aanpassingen, die onderdeel zijn van de besluitvorming van deze voorjaarsnota, wordt onder andere geregeld dat er in de toekomst voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte.

 

Infrastructurele projecten

In de komende jaren worden een aantal grote infrastructurele projecten (verder) voorbereid en uitgevoerd. Het gaat hier om projecten waar incidentele investeringskredieten voor zijn aangevraagd en toegekend.

 • Vervanging kademuren: Parkhaven OZ, Rijnhaven OZ, Hertekade en Kreeksehaven.
 • Conserveren bruggen: Erasmusbrug, Stadionviaduct en Cornelis van Beverenbrug. Voor deze projecten geldt dat de impact op de omgeving bepalend is voor de uitvoeringsperiode. Dit wordt de komende jaren verder uitgewerkt met de primaire stakeholders.
 • Moderniseren en centraliseren van beweegbare bruggen, waarbij conformiteit aan de machinerichtlijn een belangrijk vraagstuk is. Dit vraagstuk speelt ook op landelijk niveau. Er is een start gemaakt om te komen tot een gezamenlijke aanbeveling voor centrale brugbediening en interpretatie machinerichtlijn voor decentrale overheden.

 

Leges vergunningen voor werk langs de weg

Stadsbeheer verleent verschillende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarvoor tot op heden geen kosten worden doorgerekend. De gemeente overweegt het heffen van leges voor het verstrekken van vergunningen voor werken langs de weg. Zolang Covid-19 zorgt voor druk op de maatschappij vindt de gemeente het geen geschikt moment voor een lastenverzwaring.

 

Vervangingsprogramma lichtmasten

Om de veiligheid in de openbare ruimte te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat alle lichtmasten uit de jaren ’70 en ’80 worden vervangen. De vervanging start in 2022. De hiervoor benodigde budgetten zijn opgenomen in de 1e Nota Vervangingsinvesteringen Kapitaalgoederen.

 

Schone buitenruimte

Het demissionaire kabinet heeft in februari besloten het aankomende statiegeldsysteem op kleine kunststofflesjes (per 1 juli 2021) uit te breiden met statiegeld op metalen blikjes per 31 december 2022. De gevolgen hiervan op de hoeveelheid zwerfafval gaan onderzocht worden door Rijkswaterstaat.

De implementatie van de Single Use Plastic-richtlijn en bijbehorende regelingen is in volle gang. In de zomer van dit jaar wordt de ministeriële regeling in concept gepubliceerd en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor sigarettenfilters, verpakkingen, draagzakjes en drinkbekers treedt op 5 januari 2023 in werking (publicatie een jaar eerder). Bij de implementatie van de SUP en bijbehorende regelingen worden de producenten van de betreffende productcategorieën verantwoordelijk voor de kosten die alle publieke gebiedsbeheerders maken voor deze productcategorieën (voorzieningen en opruimen zwerfafval).

Wat willen we bereiken

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat gaan we daar voor doen

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Prestatie indicatoren   2019 2020* 2021 2022 2023
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie Norm niet gerealiseerd Norm niet gerealiseerd      
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm gerealiseerd      
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B 85%> niveau B
  Realisatie Norm gerealiseerd Norm gerealiseerd      

Toelichting indicatoren

* De realisatie betreft het gemiddelde van alle meetresultaten over de periode 1e kwartaal 2020 t/m 4e kwartaal 2020

Monitoring kwaliteit openbare ruimte

In 2019 is de gemeente Rotterdam voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte definitief overgestapt van de Rotterdamse productnormering naar de landelijke CROW Beeldsystematiek. Voor Schoon en Heel (wegen en groen) wordt de komende jaren gemeten conform de standaardset beeldmeetlatten en meetmethode uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Ook ten aanzien van meetlocaties en gebiedsindeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij deze landelijke standaard. Hierdoor is het mogelijk om naast monitoring voor Rotterdam de gegevens ook landelijk te vergelijken. Naast deze standaardset beeldmeetlatten wordt er ook een aantal extra beeldmeetlatten voor Rotterdam gemeten. Ieder jaar vinden er nieuwe inspecties plaats die resultaten opleveren voor zowel beeldkwaliteit heel & schoon als de technische kwaliteit van verharding. Het inspectieprogramma is op dit moment halverwege en eind dit jaar volgen er nieuwe cijfers.

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves12.01512.30211.10712.21212.21212.212

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.691 7 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 9.613 10.376 10.566 11.307 11.307 11.307
Overige baten 712 1.919 542 905 905 905
Lasten exclusief reserves130.648142.178146.892147.087151.059154.852

Apparaatslasten 80.541 82.712 82.354 82.116 82.116 82.116
Inhuur 1.334 1.990 2.073 1.839 1.839 1.839
Overige apparaatslasten 2.747 2.556 3.292 3.295 3.295 3.295
Personeel 76.460 78.166 76.989 76.982 76.982 76.982
Intern resultaat -7.213 -10.328 -9.422 -9.212 -9.212 -9.212
Intern resultaat -7.213 -10.328 -9.422 -9.212 -9.212 -9.212
Programmalasten 57.320 69.794 73.960 74.183 78.154 81.948
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 44.423 47.237 50.498 48.139 48.132 49.388
Kapitaallasten 13.398 21.605 23.462 26.044 30.022 32.560
Overige programmalasten -418 953 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten -84 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -118.633 -129.876 -135.785 -134.874 -138.846 -142.640
Saldo voor reserveringen -118.633 -129.876 -135.785 -134.874 -138.846 -142.640
Reserves2.1433.0743.7245.1655.8427.098

Onttrekking reserves 3.996 3.074 3.724 5.165 5.842 7.098
Toevoeging reserves 1.853 0 844 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 844 0 0 0
Saldo -116.489 -126.802 -132.061 -129.709 -133.004 -135.542

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen Verkeer en vervoer - BeheerBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -124.193 -125.675 -125.369 -127.524 -127.524
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -2.609 -6.386 -4.340 -5.480 -8.017
Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie Intensiveringen 0 66 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 213 260 710 -382 -2.919
Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -2.831 -2.218 -2.220 -2.220
Doorloop coronakosten Schone Stad 2021 Ramingsbijstellingen onvermijdbaar -752 0 0 0 0
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 103 0 0 0 0
Onderhoudskostenregeling Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 -1.061 -1.286 -1.286 -1.286
Niet beprijzen vergunningen (werken langs de weg) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -1.000 0 0 0
Actualisatie Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -2.173 -1.821 -1.547 -1.593 -1.593
Begroting na wijzigingen -126.802 -132.061 -129.709 -133.004 -135.542

Toelichting financiële bijstellingen

Ruimtelijke programmatische impact energietransitie

De ruimtelijke gevolgen van de energietransitie heeft een grote impact op de stad. Om hier sturing aan te kunnen geven is uitbreiding van het ambtelijk apparaat noodzakelijk. Voor het Leidingenbureau betreft het planologie van de ondergrond (waar kan wat?) en systeemarchitectuur kabels & leidingen.

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.

 

Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex

Er wordt extra budget toegekend voor de beheerorganisatie en het onderhoud van het Maastunnelcomplex. Dit is nodig om blijvend te kunnen voldoen aan alle veiligheids-, monumenten- en onderhoudseisen waaraan de gemeente moet voldoen.

 

Doorloop coronakosten Schone Stad 2021​                                     

Door corona is er in 2020 extra inzet gevraagd vanuit afvalinzameling en reiniging. Er werd meer afval aangeboden en de buitenruimte werd intensiever gebruikt. Dit loopt door in 2021.

 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen                         

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Onderhoudskostenregeling

De financiële gevolgen van areaaluitbreidingen na oplevering van projecten als Museumpark, Smeetsland Noord, Hart van Zuid en Rijnhaven zijn conform de motie ‘onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld’ in de begroting verwerkt.

 

Niet beprijzen vergunningen (werken langs de weg)

Gelet op de impact van de covid-19 maatregelen voor bedrijven wordt het beprijzen van vergunningen (werken langs de weg) met een jaar uitgesteld. Hierdoor kunnen de begrote baten niet worden gerealiseerd.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De vervanging van de led lampen bij de openbare verlichtingen is in 2020 voorspoediger verlopen dan oorspronkelijk geraamd. Omdat de kapitaallasten gedekt worden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Energietransitie is de onttrekking voor 2021 met € 60 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Door een latere aanbesteding is de afronding van het project Bajonetstraat verschoven van 2021 naar 2022. Dit heeft een verschuiving van de vrijval uit de bestemmingsreserve van € 844 tot gevolg.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Door een latere aanbesteding is de afronding van het project Bajonetstraat verschoven van 2021 naar 2020. Dit heeft een verschuiving van de toevoeging aan de bestemmingsreserve van € 844 tot gevolg. Het bij het IFR aangemelde project Schouwburgplein is niet doorgegaan waardoor de onttrekking van ca. € 340 structureel is komen te vervallen. Deze zijn budgetneutraal verwerkt.

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De uitvoering van het project entree Beverwaard loopt nog door tot 2021. hiervoor is de onttrekking van de bestemmingsreserve bijgesteld voor € 59.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn actualisatie van de formatie, de dekking vindt plaats binnen de begroting (€ 157 in 2021 tot € 220 in 2025), invulling van de bezuinigingstaakstelling (- € 831 in 2021 tot - € 29 in 2025), overheveling beheerkosten Merwe-Vierhavengebied van het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling (structureel - € 156), actualisatie werkpakket (structureel - € 942), budgetoverheveling voor functionele wijzigingen bij de assetgroep Wegen (structureel - € 425) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 24 in 2021 tot - € 261 in 2025).

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

 • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
 • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
 • een schone buitenruimte
 • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

 • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
 • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
 • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
 • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
 • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval