Voorjaarsnota 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Media Pagina 41

Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad tonen.

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert.

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio.

De steunmaatregelen van het Rijk hebben de film- en mediasector zonder al te veel schade door de coronacrisis geholpen. Ook in Rotterdam wordt veel in het werk gesteld om de sector te helpen. Het Rotterdam Film & Media Office laat (film)opnames zoveel mogelijk doorgaan en heeft frequent overleg met o.a. het Nederlands Filmfonds en de nationale Filmcommissioner om de filmsector mogelijkheden te bieden. Op de webpagina van het Film- & Media Office zijn extra ondersteuningsmogelijkheden in verband met de coronacrisis voor de mediasector toegevoegd. Zzp’ers in de film- en mediasector hebben helaas wel te kampen met de gevolgen van de coronacrisis.

De Bibliotheek Rotterdam heeft haar deuren inmiddels onder voorwaarden weer mogen openen. Dat is niet alleen positief voor de informatiefunctie van de bibliotheek maar ook voor de sociale functie ervan.

In 2021 wordt gestart met de selectie van een architect die het voorlopig ontwerp opstelt voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek, inclusief buitenruimte en optioneel de stadsmuseale functie. Naar verwachting zal Rotterdam bij uitvoering van het ontwerp rond 2028 beschikken over een nieuwe centrale bibliotheek die klaar is voor de toekomst, een visitekaartje is voor de stad, een huiskamer voor alle Rotterdammers en een voorbeeld voor de bibliotheekwereld.

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdamse Cultuurvisie
In de Rotterdamse Cultuurvisie; Cultuur ondersteunt de veranderingen in de stad geeft de gemeente de uitgangspunten aan voor het cultuurbeleid op langere termijn. Centraal in het beleid staan inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit. Rotterdam staat voor een culturele sector waarin voor iedere Rotterdammer zonder onderscheid een plek is, als bezoeker, als personeel of als maker. Nieuw aanbod en nieuwe genres krijgen de ruimte. Intensieve samenwerking en wederzijdse verbondenheid zijn kernbegrippen. De thema’s voor het cultuurbeleid voor de langere termijn zijn leidend in de beleidsnota’s, -kaders en -regelingen op het gebied van cultuur in de komende jaren, zoals het beleidskader voor de Bibliotheek, het architectuurbeleid, de popvisie, het Cultuurplan en de regelingen voor projectsubsidies. 

Cultuurplan 2021-2024

Met het Cultuurplan ligt vast welke culturele organisaties in de jaren 2021-2024 kunnen rekenen op een jaarlijkse subsidie van de gemeente. Naast de artistieke betekenis van de aanvragers is hun bijdrage aan de drie beleidsspeerpunten inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit een belangrijk criterium bij de beoordeling van hun plannen voor de periode 2021-2024.

Herstel en transitie na de coronacrisis

Begin mei bracht de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam aanbevelingen aan het gemeentebestuur en de cultuursector uit om de sector na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk te laten herstarten en een transitie mogelijk te maken naar meer weerbaarheid, wendbaarheid en veerkracht dan voor corona.

De Denktank is een initiatief uit de cultuursector zelf. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en ondersteund. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, was bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de uitvoering van de aanbevelingen wil het college van burgemeester en wethouders € 6,3 miljoen uittrekken.

Film, Media en Bibliotheek

Op basis van de in 2019 vastgestelde Film- en Mediavisie zet de gemeente ook in 2021 in op het versterken van het Rotterdamse film- en mediaklimaat. Met het oog op samenhang in het stelsel van ondersteuningsinstrumenten is een centraal aanspreekpunt ingericht voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het film- en mediabeleid, het Rotterdam Film and Media Office (RFMO).

Het voornemen de Centrale Bibliotheek ingrijpend te vernieuwen wordt in 2021 verder uitgewerkt tot voorlopig ontwerp.

 

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Eerste HerzieningVoorjaarsnota
Overzicht van baten en lasten MediaRealisatie
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves100000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves21.47821.38921.38121.34521.37021.370

Apparaatslasten 492 519 511 475 475 475
Inhuur 18 27 20 20 20 20
Overige apparaatslasten 6 16 17 33 33 33
Personeel 468 476 475 422 422 422
Intern resultaat 234 -25 -25 -25 -25 -25
Intern resultaat 234 -25 -25 -25 -25 -25
Programmalasten 20.752 20.895 20.895 20.895 20.920 20.920
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 107 0 0 0 25 25
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.646 20.895 20.895 20.895 20.895 20.895
Saldo voor vpb en reserveringen -21.477 -21.389 -21.381 -21.345 -21.370 -21.370
Saldo voor reserveringen -21.477 -21.389 -21.381 -21.345 -21.370 -21.370
Reserves-1400000

Onttrekking reserves 286 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 300 0 0 0 0 0
Saldo -21.491 -21.389 -21.381 -21.345 -21.370 -21.370

Financiële bijstellingen

Eerste
Herziening
Voorjaarsnota
Bijstellingen MediaBegroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Oorspronkelijke begroting 2021 -21.436 -21.435 -21.386 -21.386 -21.386
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 47 53 40 15 15
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen Ramingsbijstellingen onvermijdbaar 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 47 53 40 15 15
Begroting na wijzigingen -21.389 -21.381 -21.345 -21.370 -21.370

Toelichting financiële bijstellingen

Onderbestedingen opleiding en dienstreizen

Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Technische wijzigingen

Onder dit taakveld zijn enkele kleine technische begrotingswijzigingen doorgevoerd van - € 47 in 2021 tot - € 15 in 2025.

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners,bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.


Tot het taakveld Media behoren:

  • de Bibliotheek Rotterdam
  • de lokale omroep en mediaregeling
  • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur
  • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid